SAL7380, Act: R°248.2-V°248.1 (480 of 879)
Search Act
previous | next
Act R°248.2-V°248.1  
Act
Date: 1487-01-26
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-16 by Jef Willemsens
Nae dien dat op heden bijden selve(n) raide vand(er) stat sijn geco(m)par(er)t/
meest(er) joes couckeroul t(er) eende(r) en(de) marie couckeroul sijn suste(r)/
t(er) ander(er) sijde(n) ald(aer) de voirs(creven) meest(er) joes die tot meer stonde(n) v(er)volcht/
hadde sijn voirs(creven) sust(er) bege(re)nde huer ond(er)wesen te hebben(e) en(de) met r(e)chte/
dat zij huer geve(n) soude tott(er) deylinge(n) vande(n) erfgoede(n) en(de) rinte(n) he(m)/
acht(er) gebleve(n) nae de doot en(de) aflivich(eit) va(n) qui(n)ten(e) wijle(n) couckeroul en(de)/
sijnd(er) weerdynne(n) vad(er) en(de) moed(er) d(er) selv(er) meest(er) joes en(de) marie(n) ge/
lege(n) gelege(n) bynne(n) des(er) stat en(de) ond(er) den hootvo(n)nisse d(er) selv(er) En(de)/
dat mits d(er) groot(er) scade(n) en(de) v(er)derffenisse(n) d(er) selv(er) goede(n) die bij v(er)strijken(en)/
vand(en) tijde bederve(n) en(de) tacht(er) ghinge(n) sond(er) p(ro)fijt d(aer) van te hebben(e)/
oic en conste hij hem mette(n) sijne(n) niet behulpen tot sijnder/
scaden en(de) acht(er)deele P(rese)nte(re)nde d(er) selver sijnd(er) sust(er) vande(n) ande(re)n/
goede(n) ond(er) tgerichte va(n) luydick oft nyvele liggen(de) d(aer) sij q(ue)stie/
ond(er) malcande(re)n af hadden mits dien dat de voirs(creven) marie huer/
gedeelte meynde te hebben(e) in die goede ende de voirs(creven) meest(er)
//
joes huer dat ontkinde nae den lantrechte als hij hoopte dair ond(er)/
die gelegen wae(re)n P(rese)nte(re)nde oick inden gevalle sij huer/
met testame(n)te soude(n) willen behulpen dien goeden aengaende/
te come(n) t(er) plecken ende plaetsen dair dat behoirde hopen(de)/
dat de selve marie vande(n) ande(re)n goede(n) bedwonge(n) soude wordde(n)/
deylinge en(de) sceydinge te doen(e) en(de) te late(n) gesciede(n) opde p(rese)ntacie/
voirs(creven) gemerct tvoirs(creven) v(er)let en(de) oic d(aer) lang(er) trente(n) d(er) selv(er) marien/
in dien dat zij huer recht inde luydichsche en(de) ande(re) goede(n) niet/
v(er)socht en heeft D(aer) tege(n) de voirs(creven) marie seyde in alsoe v(er)re huer/
brued(er) alle de goede woude late(n) deylen nae den voirs(creven) ge/
huysschen huer(er) beyd(er) vad(er) en(de) moed(er) gebleve(n) wair die gelege(n)/
wae(re)n sij wae(re) te vreden dat de deylinge toeghinge en(de)/
and(er)ssins hoopte sij dat tselve niet gebue(re)n en soude sij/
en wae(re)n dair aff beslicht dair dat behoirde ende dat/
bynne(n) middelen tijde de vruchte(n) vande(n) luydichschen goeden en(de)/
onder nyvele liggen(de) dair questie aff wae(re) gesequesteert soude(n)/
blive(n) onder wet oft tot eend(er) sekerd(er) plaetsen tot behoef des/
gheens recht d(aer) toe hebben(de) soe v(er)re huer dat aengaen mochte/
ende voir huer part Dair op de voirs(creven) meest(er) joes replice(re)nde/
seyt dat die sequestracie niet gebue(re)n en soude want hij/
in possessien dair aff ware ende dlantrecht van dien als/
hij hoopte voir hem hadde P(rese)nterende als boven altijt/
rechts te plegen(e) t(er) plaetsen dair die resorte(re)nde wae(re)n/
oft t(er) plaetsen dair die resorte(re)nde wae(re)n of t(er) plaet kynnisse/
vande(n) testame(n)te behoirde op dat zij huer d(aer) mede behulpe(n)/
woude Seggen(de) oic nae lanch(eit) vande(n) tijde dien sij gehadt/
hadde om huer recht in dien te sueken(e) al mochte(n) e(n)nige t(er)/
mi(n)atien desen aengaen(de) hier voirmaels gegeve(n) sijn ende niet/
gedaen en hadde oft begonst met rechte te volgen(e) dat zij/
v(er)doelt wae(re) ende dat de deylinge gebue(re)n soude ende/
sculdich wae(re) te gescieden(e) vanden goeden bynnen des(er) stadt/
en(de) onder den hootvo(n)nisse van hier gelegen als hij voe(r) geseecht/
hadde Es geappointeert ende uutgesproken den voirs(creven) p(ar)tien/
hier op bijden raide gelet sijnde dat de voirs(creven) marie sculd(ich)/
soude sijn te doene v(er)stane tott(er) deylinge(n) vande(n) goeden/
bynne(n) des(er) stat en(de) den hootvo(n)nisse gelegen soe dat behoirt/
met hue(re)n brued(er) ende suster ende dat bynne(n) den t(er)mijne/
soe dat nae den lantrechte behoirt opde p(rese)ntacie huer bij/
hue(re)n brueder voirs(creven) gedaen behalve(n) hue(re)n goeden rechte inde/
ande(re) goede(n) ond(er) luydick en(de) nyvele gelegen het wae(re)/
metten lantrechte oft testame(n)te d(aer) en(de) alsoe dat behoirde/
Actu(m) in (con)silio opidi januarii xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2021-05-11 by kristiaan magnus