SAL7380, Act: R°427.3-V°427.1 (868 of 904)
Search Act
previous | next
Act R°427.3-V°427.1  
Act
Date: 1487-06-09
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-06 by Jef Willemsens
Allen den ghenen doen cont dat en(de) besund(er)t den meyere/
scepen(en) en(de) raet d(er) stat van sinte omers borg(er)meeste(re)n/
scepen(en) en(de) raet d(er) stat van loven(e) saluyt doen cont/
en(de) te weten(e) certifice(re)nde voir de gerechte wairh(eyt) dat/
opden dach van heden datu(m) van desen voir ons gecompa/
r(eer)t es in p(ro)pe(re)n p(er)sone meest(er) eugeni[(us)] labite meest(er) in arten/
geboren van sinte omers voirscr(even) Ende heeft get(ra)nsporteert/
en(de) ov(er)gegeve(n) en(de) met desen yegewoirdige(n) brieve t(ra)ns/
porteert en(de) ov(er)gheeft ja(n)ne labite zijne(n) vad(er) wonende/
tsint omers voirscr(even) mids div(er)sen ghiften va(n) penni(n)ge(n) en(de)/
goetdoen dwelc de selve vad(er) in voirleden(en) tijden [den voirs(creven) meest(er) eugenio] gedaen/
heeft en(de) vanden welken hij hem bekint heeft voir wel/
voldaen en(de) betailt alle en(de) yegewelke zijne versterffe/
nisse van alle den beruerlijcken en(de) omberuerlijcken en(de) erflijcke(n)/
goede(n) als den selve(n) meest(er) eugenio v(er)storve(n) gebleve(n) ende/
gesuccedeert sijn bijde doot en(de) aflivich(eyt) johanne(n) beghels zijnd(er)/
moed(er) wettige huysvrouwe als zij leefde des voirs(creven)/
jans labite om de selve goede te possede(re)n te be/
sitte(n) en(de) te gebruycken tot sijnd(er) belieften Renu(n)cie(re)nde/
de selve meest(er) eugeni(us) van allen den rechte int(er)este
//
en(de) actien die hij uut saken vand(er) versterffenissen d(er) selv(er) goede(n)/
soude moege(n) voirtstellen oft eysschen in e(n)nig(er) wijs Geven(de)/
den selve(n) ja(n)ne labite zijne(n) vad(er) volcome(n) macht p(ro)cu(r)atie/
en(de) auc(tori)teyt alle de selve goede beruerlijc en(de) omberuerlijck/
wair die gelege(n) oft bevonde(n) sullen wordden te regeren(e)/
te gebruycken(e) te v(er)coopen(e) te v(er)thieren(e) en(de) te gebruycken(e)/
belasten(e) alsoet den selve(n) ja(n)ne den vad(er) best sal gelieve(n)/
en(de) goetduncken Geloven(de) de voirscr(even) meest(er) eugeni(us) renu(n)/
cie(re)nde tot desen den p(ri)vilegie(n) vand(er) eerweerdig(er) univ(er)siteyt/
va(n) loven(e) en(de) allen ande(re)n goet vast gestentich en(de) van/
weerden te houde(n) allet ghene des bijden voirs(creven) ja(n)ne/
den vad(er) gedaen en(de) gevord(er)t alsnu es oft sal wordde(n)/
in e(n)ig(er) wijs cor(am) hove burg(imagistr)[o] hoeve(n) thenis scab(inis) junii ix
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2023-10-22 by Nick Van den Broeck