SAL7380, Act: R°48.2-V°50.1 (105 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°48.2-V°50.1  
Act
Date: 1486-08-11
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-30 by Jef Willemsens
Nae dien dat jan vand(er) elst en(de) sijn adhe(re)nte(n) met brieve(n) vand(er)/
stadt gescr(even) aenden meye(r) en(de) scepen(en) m(ijn) jonch(e)r(e)n van grymb(er)gen/
tot buggenhout hebben doen sluyten de selve banck en(de) belette(n)/
en(de) stille staen seke(r) vo(n)nissen d(er) selv(er) scepen(en) gehaelt [uut] hue(re)n hoode/
tot uccle ten p(ro)fijte va(n) daneele en(de) adame van praet en(de)/
tegen g(er)de moens bij dien dat de selve van praet soe de voirs(creven)/
vand(er) elst en(de) sijn adhe(re)nte(n) int impetre(re)n vanden selve(n) br(ieve) te/
kynne(n) hadde(n) gegeve(n) die p(ro)cedue(re) te buggenhout d(aer) uut de/
selve hootvo(n)nisse(n) wae(re)n gewesen bove(n) (contra)rie en(de) in p(re)judicien va(n)/
seke(re)n t(ra)nsporte(n) van beleyden van scepen(en) brieve(n) van loven(e) die/
den voirs(creven) vand(er) elst bijden voirs(creven) g(er)de moens gedaen wae(re)n/
en(de) den vo(n)nissen d(er) scepen(en) van loven(e) d(aer) uut gevolcht gedaen/
hadde(n) En(de) den selve(n) va(n) praet doen v(er)sueken de selve/
p(ro)cedue(re) en(de) hootvo(n)nissen van uccle aff en(de) te nyeute te/
doen(e) en(de) in gevalle van opposicien van dien en(de) oic om/
hen te v(er)antweerde(n) op hue(r) exces dat zij q(ua)men tot eene(n)/
seke(re)n daige ov(er)lang geleden voer den raide alh(ier) tegen/
den selve(n) va(n)der elst en(de) sijn adhe(re)nten Soe sijn de selve/
vand(er) elst en(de) sijn adhe(re)nte(n) t(er) eende(r) en(de) de voirs(creven) van praet/
t(er) ande(re)r sijden gecompar(er)t voe(r) den raide van des(er) stadt ald(aer)/
de selve vand(er) elst int langhe ov(er)gegeve(n) hebben div(er)se/
gescrifte(n) d(aer) mede sij te kynne(n) gave(n) in substan(cie) de reden(en)/
dair bij sij seyden belast en(de) v(er)ontrecht te sijne metter
//
voirs(creven) p(ro)cedue(re)n bij dien van praet v(er)volcht tot bugge(n)hout voirs(creven)/
en(de) den hootvo(n)nissen d(aer) uut gevolcht en(de) principalic wa(n)t in voir/
leden(en) tijden adam wijlen van praet bekint hadde voir scepen(en) van/
loven(e) en(de) met scepen(en) brieve(n) van loven(e) een seke(r) so(m)me va(n) pe(n)ni(n)ge(n)/
den voirs(creven) g(er)de moens sijne(n) behuweden sone t(er) natue(re)n en(de) (con)dicien/
dat de selve gheert hem d(aer) mede soude doen leyden tot allen den/
goede(n) have en(de) erve desselfs adams sijns sweers soe dat geschiet/
was en(de) met dien beleyde soude de selve gheert sijns sweers/
leefdage die bescudden en(de) de selve nae sijns sweers doot met/
(con)sente van margriete(n) van praet sijne(n) wive docht(er) des voirs(creven)/
wijlen adams in al oft in deele moege(n) v(er)coope(n) v(er)thie(re)n v(er)ande(re)n/
en(de) oft sij storve sond(er) wettige gebuerte voir g(er)de dat gheert/
nae huer doot die sijn leefdage lanc alleene tot sijnd(er) tocht/
soude blive(n) gebruyken(de) En(de) soe waest gebuert dat de selve/
gheert nae sijns sweers doot en(de) oic nae de doot vand(er) voirs(creven)/
magriete(n) sijne(n) wive den selve(n) vand(er) elst en(de) sijne(n) adhe(re)nten/
voir wet van loven(e) get(ra)nsporteert hadde tvoirs(creven) beleyt en(de) dien/
acht(er)volgen(de) hadden sij met brieve(n) van des(er) stadt uut crachte/
vande(n) selve(n) get(ra)nsporteerde(n) beleyde den voirs(creven) daneele ende/
adame doen de hande lichte(n) van seke(re)n erfgoeden te bugge(n)hout/
gelegen ond(er) de macht vande(n) voirs(creven) beleyde begrepen die sij/
houden(de) wae(re)n met dage van opposicien Dair de selve daneel/
en(de) adam hem geopponeert hebben(de) seke(r) vo(n)nissen bijden he(re)n scep(enen)/
van loven(e) tusschen de selve p(ar)tien wae(re)n gewesen d(aer) mede/
de selve vand(er) elst en(de) hue(r) adhe(re)nten inde selve goede/
gewesen wae(re)n soe v(er)re het noch voir scepen(en) come(n) was/
ende wa(n)t dan de selve van praet bove(n) desen t(ra)nsporte/
en(de) vo(n)nisse hadde(n) gaen p(ra)men den voirs(creven) gheerde moens tot/
buggenhout voirs(creven) en(de) ald(aer) realic tegen hem geageert besund(er)/
t(er) invalidacien vande(n) voirs(creven) t(ra)nsporte en(de) restitucie(n) vanden/
vruchte(n) zoe sij dat seyden te blijken bijden acten d(aer)aff sijnde/
Soe hadden sij mits dien met goed(er) causen soe sij seyden ge/
impetreert de voirs(creven) br(ief) om bijde(n) voirs(creven) van praet de/
voirs(creven) p(ro)cedue(re) en(de) hootvo(n)nissen te bugge(n)hout af en(de) te nyeute/
gedaen te wordde(n) en(de) hen te comen v(er)antw(er)den op hue(r) exces/
dair toe dat zij tendeerden tot hue(r) (con)clusien Tegen welke/
gescrifte(n) de selve va(n) praet seke(r) gescrifte(n) van v(er)antweerde(n)/
en(de) die vand(er) elst d(aer) tege(n) hue(r) repliken tende(re)nde tot hue(r) (con)clusien/
voirs(creven) en(de) de voirs(creven) van praet d(aer) tegen hue(r) duplike
//
overgave(n) In welker huer(er) antweerde(n) en(de) dupliken sij ond(er) den ande(re)n/
opdeden hoe men ne(m)mermeer bevi(n)den en soude dat sij tege(n) tvoirs(creven)/
t(ra)nsport oft oic tegen dbeleyt oft vo(n)nisse gedaen hadden want/
sij gedroegens hen totte(n) p(ro)cesse d(aer) uut de hootvo(n)nisse(n) tuccle/
gehaelt gegeve(n) wae(re)n tot hue(re)n p(ro)fijte dat d(aer) inne de voirs(creven)/
vand(er) elst noch sijn adhe(re)nte(n) noeyt als p(ar)tie gedaecht noch geroepe(n)/
en sijn geweest noch oic dat zij hen noeyt de hande vanden/
goeden dat sij mette(n) [voirs(creven)] get(ra)nsporteerde(n) beleyde en(de) vo(n)nisse d(er) he(re)n/
scepen(en) van loven(e) gewonne(n) hebben en(de) die de selve vand(er) elst/
noch ongestoct en(de) ongestoert van hen houden(de) sijn en(de) altijt zed(er) den/
selve(n) vo(n)nisse gehouden hebben en deden lichte(n) noch doen noch dat/
sij noeyt sed(er) den selve(n) vo(n)nisse van loven(e) nerge(re)ns tege(n) de selve/
vand(er) elst en(de) sijn adhe(re)nten en dinghden noch de selve te rechte/
en betogen Gaven oic ond(er) den ande(re)n te kynne(n) inde(n) selve(n) hue(re)n/
scriftue(re)n dat tvoirs(creven) t(ra)nsport dbeleyt d(aer)uut gevolcht ende/
tvo(n)nisse d(aer)uut alh(ier) gewesen in hen selve(n) doot sijn en(de) te/
nyeute navolgen(de) d(er) voirs(creven) condicien vande(n) scultbr(ieve) dwelc dierste/
fondame(n)t es d(aer) tselve t(ra)nsport beleyt en(de) vo(n)nisse uuyt gespruyt/
sijn Gem(er)ct dat sij p(rese)nteerde(n) te bewijsen oft hen ontkint worde/
dat adam de bekinde(r) yerst aflivich was gewordde(n) sonder/
ande(re) wettige gebuerte dan d(er) voirs(creven) m(ar)gr(iete) gheerts wive/
en(de) dat de selve magriete d(aer) nae aflivich was wordde(n)/
oic sond(er) wettige gewordde(n) en(de) dat alsoe de voirs(creven) g(er)t/
die tvoirs(creven) t(ra)nsport volchde nae sijns wijfs doot mair tochte(r)/
gesijn en conste vanden selve(n) goeden en(de) alsoe niet lang(er)/
get(ra)nsporte(re)n en conste tvoirs(creven) beleyt dan soe lang hij leefde/
en(de) dat de selve gheert aflivich wae(re) wordde(n) sond(er) wettige/
gebuerte vand(er) voirs(creven) magriete(n) van praet sijne(n) wive En(de)/
om dan te clee(re)n en(de) opte doen(e) dat sij uut goede(n) saken/
en(de) sond(er) p(re)judijs hind(er) oft acht(er)deel vande(n) voirs(creven) get(ra)nsporteerde(n)/
beleyde en(de) vo(n)nissen d(er) scepen(en) van loven(e) d(aer) uut gewijst/
hadden gevolcht tot bugge(n)hout voirs(creven) tegen den p(er)soen van/
gheerde moens en(de) hoe he(n) dair toe den noot gedwongen/
hadde seyden sij dat wair was dat de voirs(creven) wijlen/
m(ar)griete nae huers vad(er)s doot gesceyden sijnde va(n) tafelen/
en(de) bedde vande(n) voirs(creven) gheerde hue(re)n man v(er)cocht hadde eene(n)/
hue(re)n bastart brued(er) seke(r) erfgoede namelic de ghene die/
hen de voirs(creven) vand(er) elst en(de) sijn adhe(re)nte(n) metten voirscr(even)
//
get(ra)nsporteerde(n) beleyde alh(ier) afgewonne(n) hebben en(de) dat zij die als/
wettige magen vand(er) selv(er) magriete(n) hadden ond(er)staen van naird(er)scape(n)/
en(de) dat de selve magriete hen d(aer)aff gedaen hadde die hofguedinge die/
sij den coope(r) d(aer)aff gedaen soude hebben en(de) want zij hen beducht/
hadden van crancken vestich(eit) van dien mits dien dat de voirs(creven)/
gheert huer man die gued(inge) niet mede gedaen en hadde Soe/
hadde(n) sij soe vele gedaen dat de selve gheert die gued(inge) hadde/
geapp(ro)beert en(de) gelooft van weerde(n) te houde(n) zond(er) d(aer) tegen te/
come(n) (et)c(etera) En(de) corts d(aer)nae ghinck de selve gheert doen den voirs(creven)/
vand(er) elst tvoirs(creven) t(ra)nsport d(aer) mede de selve vand(er) elst en(de) sijn/
adhe(re)nte(n) hen t(er) stont ghinge(n) doen afdoen hue(r) hande vande(n) voirs(creven)/
goede(n) en(de) wonnen hen die alh(ier) aff en(de) en(de) ontogense hen boven/
dien nochtan dat de selve gheert doende tselve t(ra)nsport/
genoech vercleerde sijn meyni(n)ge te sijne dat hij dien van/
praet die nyet en woude(n) laten ontrecken gemerct ov(er)mits/
sijnd(er) approbatien en(de) gelufte(n) voirs(creven) gemerct dat de selve g(er)t/
van hen gelufte nam quamer hem cost oft last aff dat zij/
hem d(aer)aff souden ontheffen ende wa(n)t dan sij op dese huer ge/
lufte niet letten(de) hen hadden gaen afwynne(n) en(de) ontrecken hue(r)/
voirs(creven) v(er)naird(er)de [en(de) betailde] goede Soe hadden sij alleene p(er)sonnelic/
soe sij dat meynde(n) te moegen doen inde voirs(creven) banc te bug/
genhout dair de voirs(creven) gheert woenachtich en(de) geseten was/
den selve(n) gheerde te rechte betogen en(de) hem ald(aer) aengesproken ma/
ken(de) op hem nae tverhael vand(er) afcompst vand(er) saken d(aer)/
inne sij narrative rue(re)n mochte(n) dongebruyck en(de) dbelet dat/
hen gedaen hadde geweest bijden selve(n) gheerde in hue(re)n ver/
naird(er)den goeden mits den voirs(creven) t(ra)nsporte boven en(de) in (contra)rien/
van sijnd(er) voirs(creven) approbatien en(de) gelufte(n) tot hue(re)n p(ro)fijte ge/
daen alt(er)native (con)clusie p(er)sonnele als dat de selve gheert/
gehouden soude sijn hen wed(er) te doen hebben hue(r) v(er)naird(er)de/
goede mette(n) vruchte(n) oft restitucie van hue(re)n penni(n)gen/
d(aer)voe(r) bij hen betailt met gaders den vruchte(n) sond(er) erge(re)ns/
(con)clusie te maken op oft tege(n) de voirs(creven) vand(er) elst en(de) sijn/
adhe(re)nten oft oic opde voirs(creven) goede oft vruchte(n) d(aer)van ge/
come(n) Bijden welken claerlijck bleeck dat hue(r) v(er)volch hadde/
geweest alleene p(er)onneel op en(de) tege(n) den p(er)soene(n) svoirs(creven)/
gheerts als mits sijne(n) voirs(creven) approbatien en(de) geluften bij hen/
gedaen wesen(de) hue(r) garant En(de) hadden hem alsoe in dien
//
metten voirs(creven) hootvo(n)nisse van uccle verwonnen sond(er) oic op oft/
tegen de voirs(creven) vand(er) elst oft oic tegen de voirs(creven) vernaird(er)de goede/
die de selve vand(er) elst hen afgewonne(n) hadden oft oic tegen de/
vruchte(n) van dien e(n)nige gelufte(n) te maken Ende aldus bij alle(n)/
desen reden(en) sustin(er)de(n) sij tot huer(er) (con)clusien met goed(er) saken tselve/
p(er)sonneel vervolch te hebben gedaen en(de) dat dexecutie vande(n)/
voirs(creven) hootvo(n)nisse van uccle sculdich soude sijn hue(re)n voirtganck/
te hebben en(de) dat de voirs(creven) vand(er) elst en(de) hue(re) adhe(re)nten verdoolt/
wae(re)n met hue(re)n voirnemen(en) hen te willen scutte(n) de selve ex/
ecutie hen des gedragen(de) totte(n) rechte Tegen dwelc de voirs(creven)/
vand(er) elst in huer(er) repliken div(er)se reden(en) allige(re)nde namelijc/
want de vo(n)nissen van uccle ruerden t(ra)nsporte en(de) oic de vruchte(n)/
en(de) bij seke(re)n gelufte(n) die de selve vand(er) elst seyden bijden voirs(creven)/
van praet alh(ier) voir scepen(en) van loven(e) gedaen alse dat sij/
den selven gheerde niet aenspreken en soude(n) vande(n) vruchte(n)/
der goede tendeerde(n) altijt tot huer(er) (con)clusien en(de) de selve va(n)/
praet t(er) (contra)rien p(er)siste(re)nde bleven bij huer(er) (con)clusien Alsoe dat/
uut(er)lic de materie i al int langhe gedisputeert en(de) wel ge/
wogen aengehoirt dbekin bijden voirs(creven) wijlen ada(m)me gedaen/
de (con)dicie dair op dat dat geschiet is dbeleyt d(aer)uut gevolcht/
t(ra)nsport van dien geschiet tvo(n)nisse d(er) scepen(en) van loven(e) d(aer)/
uut gegeve(n) voirt meer de gelufte(n) d(aer) inne geallig(er)t en(de)/
d(aer) nae de hootvo(n)nissen van uccle die hue(r) hootvo(n)nissen/
Insgelijcx oick trapport dat bij e(n)nigen gedeput(er)den va(n) des(er)/
stadt die d(aer) o(m)me tot corte(n)berghe geweest hadden tegen/
de gedeput(er)de d(er) he(re)n scepen(en) van uccle die hue(r) hootvo(n)niss(en)/
hadden willen sustine(re)n en(de) de brieve d(er) selv(er) scepen(en) van/
uccle die nae dleysten d(er) selver dachvaert aende stadt/
alh(ier) ten ond(er)houden(en) en(de) in reco(m)mendatien vande(n) selve(n) hue(re)n/
hootvo(n)nissen gehouden wae(re)n geweest En(de) voirt meer al/
tgene des voirde(r) t(er) selv(er) materien t(er) eend(er) oft and(er) sijden/
dienen mochte dair men nerge(re)ns en beva(n)t dat de selve/
van praet e(n)nige reale oft ande(re) procedue(re) gedaen oft/
(con)clusie gemaict hadden op oft tegen den voirs(creven) vand(er) elst/
oft sijn medepleg(er)s oft oic opde voirs(creven) v(er)naird(er)de goeden/
die de voirs(creven) van praet gelijc voe(r) verloren hadden mair
//
alleene p(er)sonnelic op en(de) tegen den p(er)soen des voirs(creven) wijlen gheerts/
moens Soe heeft uut(er)lic den raid vander stadt notabelic ver/
gadert uutgesproken en(de) get(er)mineert voir reden(en) en(de) recht dat die/
vand(er) elst en(de) hue(re) adhe(re)nten verdoolt sijn met hue(re)n voirnemen(en) om/
te willen scutten dexecutie vanden hootvo(n)nissen van uccle In/
pleno consilio opidi p(rese)ntib(us) pynnock hove burg(imagistr)[is] hoeve(n) tybe/
scab(inis) et plu(r)ib(us) aliis tam scabinis q(uam) consiliariis aug(usti) xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-08 by Agata Dierick