SAL7380, Act: R°69.2-V°69.1 (133 of 877)
Search Act
previous | next
Act R°69.2-V°69.1  
Act
Date: 1486-08-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-11 by Jef Willemsens
Vander aenspraken die jouffr(ouwe) magdalene van meenssele wed(uwe) henr(ix)/
wijlen vanden ynde gedaen heeft op pete(re)n van daelhem hue(re)n behu/
weden sone seggen(de) hoe zij ond(er) de wet bracht hadde nae seke(re)/
voirvo(n)nissen de brieve op borge(n) staen(de) d(aer)aff de selve hue(re) behuwede/
sone he(m) van huer beclaecht hadde en(de) huer d(aer) voe(r) in rechte/
betogen en(de) dat die brieve(n) navolgen(de) d(er) selv(er) scepen(en) vo(n)nisse/
t(er) p(rese)ntien van scepen(en) wae(re)n gevisiteert en(de) wa(n)t die op borgen/
spraken en(de) niet bevesticht en wae(re)n op gronde van erve(n) noch/
verpant soe sustin(er)de zij tot huer(er) (con)clusien dat huer die als/
have nae des(er) stadt recht sculd(ich) wae(re)n gerestitueert te wordden/
o(m)me d(aer) mede te doen(e) hue(re)n wille en(de) dat de selve pet(er) met/
quader saken huer belette die te volgen en(de) oic hue(re) v(er)loopen(en)/
rinte(n) oft pe(n)ni(n)gen ond(er) wet staen(de) voir dafq(ui)te(n) va(n) e(n)nigen van/
dien huer des getroesten(de) totte(n) rechte Dair tegen de voirs(creven) pet(er) he(m)/
v(er)antweerden(de) hoopte dat de voirs(creven) restitucie alnoch niet sculd(ich)/
en wae(re) te gescieden(e) noch de voirs(creven) d(enieren) van afquiti(n)gen huer te/
volge(n) wa(n)t hij in tijden en(de) wijlen als dat sal moege(n) behoire(n)/
d(aer) toe sulken reden(en) en(de) bescheyt meynt te allige(re)n dat he(m) die/
genoech sullen sijn in rechte om huer voirnemen in dien dwelc/
niet en tendeerde dan hem en(de) sijn wijff d(er) voirs(creven) jouffr(ouwen) docht(er) met/
allen tonderven te beletten(e) en(de) men en soude niet bevi(n)den dat/
hij hue(r) v(er)loope(n) rinte(n) oft pachte(n) van dien verboden hadde te laten/
volgen En(de) sustin(er)de voir al tot sijnd(er) (con)clusien wa(n)t de selve sijn/
sweg(er) in v(er)re nae alle de brieve die d(aer) wae(re)n alnoch niet/
ov(er)bracht en hadde mair vele va(n) dien die hij in eend(er) cedulle(n)/
gea(n)noteert genoech v(er)cleerde en(de) ofts noot wae(re) en(de) he(m) ontkint/
wordde hij meynde te bewijsen meer ond(er) de selve sijn sweg(er)/
te sijne oft e(m)mer geweest te hebben(e) eer sij e(n)nige va(n) dien dede/
aflegge(n) acht(er)weert hielt dat zij e(m)mer tot huer(er) wettig(er) eedt/
alle de selve br(ieve) gescrifte(n) en(de) munime(n)ten hoedanich die wae(re)n/
buyte(n) oft bynne(n) hue(re)n huyse die sij gehadt hadde hadde oft wiste/
oft thue(re)n p(ro)fijte come(n) wae(re)n nae de doot en(de) aflivich(eit) des voirs(creven)/
wijlen henr(ix) huers mans ond(er) de wet te bringen(e) en(de) dat/
gedaen p(rese)nteerde hij alsulken reden(en) als voe(r) te allige(re)n en(de) bij/
te bringen(e) den rechte genoech sijnde Bijden welken hij meynde/
dat de jouffr(ouwe) met hue(re)n voirnemen verdoolt soude sijn die
//
brieve(n) oft e(n)nige van dien wed(er) in hue(re)n handen te crijgen en(de) die/
ond(er) de wet niet te late(n) hopen(de) dat dat sculd(ich) wae(re) te geschie/
den(e) Dair tegen de voirs(creven) jouffr(ouwe) replice(re)nde en(de) pet(er) duplice(re)nde/
elc tot sijnd(er) (con)clusien es gewijst bijden scepen(en) van loven(e) ter/
manissen smeyers dat de voirs(creven) jouffr(ouwe) noch t(er) tijt te vroech op/
es met hue(re)n v(er)sueke en(de) dat sij gehouden sal sijn acht(er)volgen(de) den/
voirvo(n)nisse tot huer(er) wettig(er) eedt voirt ond(er) de wet te bringen(e)/
alle brieve(n) gescrifte(n) en(de) munime(n)ten die sij heeft gehadt heeft/
weet oft tot hue(re)n p(ro)fijte come(n) sijn zed(er) de doot en(de) aflivich(eit)/
des voirs(creven) wijlen henr(ix) vande(n) ynde huers mans en(de) d(aer) nae/
recht In sca(m)pno aug(usti) xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-13 by Claire Dejaeger