SAL7380, Act: V°106.3-V°107.1 (229 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°106.3-V°107.1  
Act
Date: 1486-10-03
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-31 by Jef Willemsens
Vander q(ue)stien en(de) geschille gecome(n) en(de) geport voir meye(r)/
en(de) scepen(en) inde banc alhier tusschen ja(n)ne de hont als p(ro)cur(eur)/
van lijsbette(n) en(de) joha(n)nen brunets gesuste(re)n t(er) eende(r) en(de) den/
mo(m)boirs va(n) cornelise va(n) kessele sone wijlen joes dien/
hij hadde van m(ar)griete(n) vande(n) bossche sijnd(er) yerst(er) huysvr(ouwe) te/
weten(e) henricke heyberchs den jonge(n) pete(re)n vande(n) bossche/
en(de) pauwelse vande(n) bossche en(de) oic ja(n)ne nuyts t(er) ander(er)/
sijden Aldair de voirs(creven) p(ro)cur(eur) inden yerste(n) dede lesen eene(n)/
scepen(en) brief vand(er) daet dece(m)br(is) ulti(m)a a(n)no lxxxiii d(aer)/
mede de voirs(creven) wijlen joes de selve gesuste(re)n bevesticht/
hadde ix r(inssche) gul(den) erflijck op seke(re) goede en(de) pande inde/
selve brieve begrepe(n) te weten(e) ond(er) den ande(re)n op een/
huys en(de) hoff met sijne(n) toebehoirte(n) gelegen inde ravest(ra)te/
h(ier) voirmaels tusschen de goede joh(ann)is va(n) acht(er) op deen/
zijde en(de) de goede willems wynricx op dand(er) zijde/
It(em) op huys en(de) hoff met sijne(n) toebehoirte(n) gelege(n) opden/
vorsten keyberch en(de) oic op seke(re) goede gelege(n) te cort/
beke ov(er)loo den voirs(creven) joese toebehoe(re)nde Seggende/
voirts hoe dat de voirs(creven) gesuste(re)n voir tgebreck
//
van betalingen d(er) selver rinten met behoirlijken dageme(n)ten opde/
voirs(creven) goede gep(ro)cedeert hadden oft doen p(ro)cede(re)n dwelc de voirs(creven)/
mo(m)boirs gescut hadden hopen(de) want de voirs(creven) belastinge behoirl(ic)/
geschiet wae(re) dat hen sculdich soude sijn betalinge te gebueren(e)/
aende gesette pande en(de) dat zij huer recht voirts v(er)sueken/
soude(n) moege(n) opde selve goede op dat aenden gesetten/
pant gebreck wae(re) hem des gedragen(de) totte(n) rechte p(er)siste(re)nde/
p(ro)teste(re)nde altijt naird(er) te antweerden(e) op sgheens des bijd(er) weder/
p(ar)tien innebracht soude moege(n) werden Dair tege(n) de voirs(creven)/
mo(m)boirs sustine(re)nde dat tvoirs(creven) vervolch en(de) oic de vestich(eit)/
bij joese wijlen van kessele gebuert vand(er) voirs(creven) rinte(n) opde/
goede inde voirs(creven) scepen(en) brieve(n) begrepen ombehoirlijc geschiet/
wae(re) deden seggen hoe dat men bevi(n)den soude dat de/
selve goede(n) d(aer)op de rinte(n) bevesticht was jan wijlen van/
kessele en(de) sijn yerste huysvr(ouwe) geheete(n) katlijne bollarts vad(er)/
en(de) moed(er) desselfs joes die besaten en(de) gebruycten als huer p(ro)per/
erve eensdeels v(er)cregen en(de) oic eensdeels gecome(n) va(n) wegen/
d(er) voirs(creven) katlijne(n) en(de) in vollen stoele Seyden voirts hoe dat/
de voirs(creven) katlijne aflivich was wordden voe(r) den voirs(creven) ja(n)ne/
van kessele hue(re)n man laten(de) achter den voirs(creven) joese en(de) huer(er) beyd(er)/
sone en(de) dat alsoe de voirs(creven) jan bleef sitten(de) inde voirs(creven) goede/
als tochte(r) en(de) dat die opde(n) selve(n) joese als p(ro)p(ri)etar(is) v(er)schene(n)/
wae(re)n en(de) hoe dat nae de aflivich(eit) d(er) voirs(creven) katlijne(n) bollarts/
moed(er) des voirs(creven) joes de selve joes getogen wae(r) tot huwelijke(n)/
state met eene(n) vrouwe(n)p(er)sone geheete(n) m(ar)griete vanden/
bossche die tsame(n) acht(er)gelaten hadden eene(n) sone te weten(e)/
cornelise voirs(creven) inden name vande(n) welken sij ageerden en(de)/
dat de selve m(ar)griete vande(n) bossche was aflivich wordde(n)/
voe(r) den voirs(creven) joese Comen(de) alsoe de selve joes tot sijne(n) tweeste(n)/
huwelijke seggen(de) dat nae d(er) stadt recht wa(n)t de voirs(creven) joes/
als p(ro)p(ri)etar(is) d(er) selv(er) goede was bleve(n) nae daflivich(eit) va(n) sijnd(er)/
moed(er) voirs(creven) en(de) sijn vad(er) als tochte(r) en(de) nae d(er) hant des voirs(creven)/
joes yerste huysvr(ouwe) aflivich was wordden laten(de) acht(er) den/
voirs(creven) cornelise en(de) alsoe nae des(er) stat recht oic mair een/
tochte(r) en mocht wesen inde voirs(creven) goede(n) he(m) alsoe van recht(er)/
liniaigen comen(de) dat hij de voirs(screven) belastinge ombehoirlijck hadde/
gedaen nae d(er) selv(er) stadt recht en(de) des niet mechtich en was/
hen des gedragen(de) totten rechte en(de) des in gelijken stucken in
//
tijden voirleden alh(ier) ond(er)houden wae(re) geweest wa(n)t die belastinge/
gebuert was ten tijde van sijnd(er) tweest(er) huysvr(ouwe) die hij nae/
hadde met meer woirden bij hen geallig(er)t p(rese)nte(re)nde alle/
pointe(n) te thoenen(e) soe v(er)re die in feyte gelegen wae(re)n D(aer)/
tegen de voirs(creven) p(ro)cur(eur) inde(n) name d(er) gesuste(re)n bliven(de) bij sijn/
scepen(en) brieve(n) en(de) vestich(eit) voirs(creven) seggen dede opt voirneme(n)/
d(er) voirs(creven) wed(er)p(ar)tien al mocht de voirs(creven) joes acht(er)gelate(n) hebben/
met sijnd(er) yerst(er) huysvr(ouwe) den voirs(creven) cornelise wa(n)t hij p(ro)p(ri)etar(is)/
was d(er) selver goeden en(de) die op hem niet v(er)schenen en/
wae(re)n ten tijde van sijnd(er) yerst(er) huysvr(ouwe) mair nae d(er) hant/
als hij p(rese)nteerde te thoenen(e) bij sijnd(er) tweest(er) huysvr(ouwe) oft/
in sijnen wed(uwen) stoele want de voirs(creven) jan van kessele sijn/
vader soe langhe leefde dat de voirs(creven) vestich(eit) behoirl(ic) ge/
schiet wae(r) seggende oic dat egheen twee tochters van/
eene(n) goede sijn en mochte(n) met meer woirde(n) bij hen geal/
ligeert Op dwelc de voirs(creven) p(ar)tien in wed(er)sijden tot/
hue(re)n thoene gewesen sijnde bij scepen(en) t(er) manissen smeyers/
nae seke(re) altricatien int langhe bij hen gebuert en(de) nae/
dat de voirs(creven) verweerders als mo(m)boirs des voirs(creven) cornel(is)/
huer v(er)met genoech gethoent hadden den rechte genoech sijnde/
ten dage bij hen in wed(er)sijden dair toe genomen navolgen(de)/
den vo(n)nisse voirs(creven) te weten(e) dat de voirs(creven) goede gecome(n)/
wae(re)n van des voirs(creven) jans van kessele en(de) sijnd(er) yerster/
huysvr(ouwe) wege(n) en(de) die in vollen stoele besaten en(de) oick/
dat de goeden voirscr(even) yerst naemails bij joese va(n) kessele/
huer(er) beyd(er) sone en(de) nae de aflivich(eit) van sijnd(er) yerster weer/
dynne(n) op he(m) alsdoen v(er)schene(n) sijnde v(er)onderpant ende/
veroblig(er)t wae(re)n voe(r) de voirs(creven) rinte en(de) alsoe nae/
des(er) stadt recht die niet v(er)setten oft v(er)oblige(re)n en mochte/
de voirs(creven) wed(er)p(ar)tie luttel oft niet and(er)s thoenen(de) ten selve(n)/
dage dan de voirs(creven) v(er)weerders en thoende(n) and(er)s dan dat/
de voirs(creven) goede op joese yerst v(er)schene(n) bij aflivich(eit) van/
sijne(n) vade(r) bij sijnd(er) tweest(er) huysvr(ouwe) dwelc de wed(er)p(ar)tie/
genoech bekinde en(de) oic gethoent hadde nemen(de) tselve thuer(er)/
baten Es gewesen bijde(n) scep(enen) t(er) manissen smeyers opde selve/
materie en(de) thoen in wed(er)sijden int langhe gelet sijnde en(de)/
oic opt recht in dese(n) va(n) oude(n) tijde(n) ond(er)houde(n) dat de kinde(re)/
brunets vand(er) geeyscht(er) rinte(n) va(n) ix r(inssche) gul(den) erfl(ic) en(de) met hue(re)n/
v(er)volge in dien v(er)doolt sijn opde goede en(de) pande d(aer) q(ue)stie af es/
in hue(re) br(ieve) en(de) gued(inge) begrepe(n) en(de) dat de selve goede d(aer)van on/
gelast sulle(n) blive(n) Behalve(n) hebbe(n) sij and(er)ss(ins) e(n)nich gebreck uut sake(n)/
va(n) hue(re)n wairscape dat zij dat sulle(n) moege(n) volgen In sca(mpn)[o] oct(obris) iii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-20 by Claire Dejaeger