SAL7380, Act: V°11.3-R°12.1 (31 of 449)
Search Act
previous | next
Act V°11.3-R°12.1  
Act
Date: 1486-07-04
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-26 by Jef Willemsens
Want arnoldus van kets als p(ro)cur(eur) henrix vander borch en(de) beatrijs/
vander borch zijnder suster die als naeste erfgename(n) katlijne(n) wijlen/
bone met scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e) ov(er) lanck gepasseert houden(de) en(de) besitten(de)/
zij(n) opde goede h(ier)nae bescr(even) Een mudde corens erfpachts hem met/
brieve(n) van deser stat gescreve(n) aenden meye(r) van hev(er)le oft zijne(n)/
stedehoude(r) alle te berthem alle de selve goede heeft doe(n)/
leve(re)n en(de) dach van rechte doen bescheyden der weduwe(n) jans wile(n)/
lachart ende huer(er) kinde(re)n oft zij tegen de selve we leveringe oft/
scepen(en) brieve(n) yet hadden willen allige(re)n oft hen oppone(re)n Tot welk(en)/
dage de selve p(er)sone noch procur(eur) van hue(re)n wege(n) geco(m)pareert/
en is den voirscr(even) p(ro)cur(eur) trecht voirt versueken(de) soe v(er)re/
dat scepen(en) van scepen(en) va(n) loven(e) t(er) manisse(n) smeyers gewesen/
hebben voir een vo(n)nisse nae dat hen heeft gebleken bij rappoirte/
cornelijs reyns der stat bode de voirscr(even) leveringe ende dach/
bescheydinge geschiet te zijne datmen den voirscr(even) procur(eur)/
inden name va(n) zijne(n) meeste(re)n houden soude inde macht va(n)d(er)/
scepen(en) brieve(n) en(de) leveringe(n) also v(er)re alst noch voir scepen(en)/
come(n) is in sca(m)pno julii iiii[ta]/
H(ier)nae volge(n) de ond(er)pande/
Inden yersten aen ende op de helcht vande(n) hove mette(n) boeg(ar)den
//
ende ix dach(mael) lants d(aer)aen gelege(n) ende ande(re)n toebehoirte(n) alsoe/
deselve goede gelegen zijn inde prochie van berthem tussche(n)/
de strate ald(aer) comen(de) vanden velde geheete(n) de hoeve t(er) eender/
ende de goede jans wijle(n) gheerlex strecken(de) totter strate(n) geh(eeten)/
de kerstrate/
It(em) aen ende op de helcht va(n) drie dach(mael) lants geleg(en) bijde/
voirs(creven) goede tusschen de goede henrix cornekens t(er) eend(er) ende/
de goede jans wijlen vander bruggen/
It(em) aen en(de) op de helcht va(n) eene(n) halve(n) boend(er) lants gelege(n) d(aer)omtr(int)/
opde hoeve tusschen de goede wout(er)s waelrave(n)s en(de) de goede/
jans durix geheeten vand(er) monick/
It(em) aen ende op de helcht va(n) (½) boend(er) lants gelege(n) d(aer)omtrint/
tussche(n) de goede des voirs(creven) henr(ix) t(er) eend(er) en(de) de goede jans/
vander bruggen (et)c(etera) p(ro)ut h(abe)nt(ur) in l(itte)ris desup(er) confect(is) pl(en)i(us)?
Contributorskristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-02-08 by Agata Dierick