SAL7380, Act: V°41.2-V°42.1 (93 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°41.2-V°42.1  
Act
Date: 1486-08-05
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-21 by Jef Willemsens
Want joh(ann)es van nuwenborch als [p(ro)cur(eur)] he(re)n machiels absoloens ridd(er)s/
e(n)nichs erfgenaems van wijlen machiele absoloens sijns vad(er)s/
welc wijlen machiel met scepen(en) brieve(n) van loven(e) ov(er)lang/
gepasseert gegoedt en(de) geerft is geweest inde erfgoede hier/
nae volgen(de) met eene(n) oepen(en) brieve gescr(even) aen alle officie(re)n/
met live en(de) goede(n) heeft doen bedwinge(n) symoene en(de) ja(n)ne/
van arschot gebruede(re)n en(de) ande(re) die alle de voirs(creven) goede/
hielden wonnen werfden en(de) besate(n) sond(er) e(n)nige(n) wettige(n)/
titel recht actie oft int(er)est d(aer) toe te hebben(e) dat sij t(er) stont/
lichte(n) hue(re) soude(n) hue(re) hande(n) vande(n) voirs(creven) goede(n) en(de) die/
mette(n) vruchte(n) laten volge(n) den voirs(creven) h(er) machiele alsoe dat/
hijs te vreden mocht wesen en(de) onv(er)cort gehoude(n) in sijne(n)/
voirs(creven) scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e) En(de) oft de voirs(creven) p(er)sonen/
oft ande(re) hande aende goede hebben(de) de voirs(creven) vruchte(n) met/
goed(er) declaratien niet en willen stellen in sekerd(er) hant dair/
de voirs(creven) h(er) machiel des te vrede(n) soude moege(n) sijn en(de) tot/
behoef en(de) p(ro)uffite vande(n) ghene(n) dien sij met rechte sulle(n)/
toebehoire(n) dat in dien gevalle doffic(ie)rs d mette(n) voirs(creven)/
brieve d(aer) toe v(er)socht de selve vruchte(n) selve op hue(re)n behoir/
lijken solar(is) aenveerde(n) en(de) bewae(re)n souden oft doen bewae(re)n/
En(de) in gevalle van oppositien dat sij q(ua)me(n) alh(ier) inde banc/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) tot eene(n) beteeken(den) dage/
tot op heden v(er)streken tot welken daghe noch op hede(n) nyema(n)t/
van hen gecompar(er)t en es den voirs(creven) p(ro)cur(eur) (com)pare(re)nde en(de)/
trecht voirt v(er)sueken(de) Soe hebben scepen(en) van loven(e) t(er)/
manissen smeyers nae dat hen behoirlijck hadde gebleken/
bij raporte cornel(ius) reyns des(er) stadt boden de voirs(creven) exe/
cutie als voe(r) geschiet te sijne bij en(de) ond(er) de meyers va(n)/
meylhem s(in)[te] remeysgheest en(de) vand(er) sluysen gewesen voir/
een vo(n)nise soe v(er)re de wed(er)p(ar)tie van h(er) machiele niet/
en q(ua)me ten opstaen(en) smeyers en(de) scepen(en) dat men den/
voirs(creven) p(ro)cur(eur) inde(n) name va(n) h(er) machiele houde(n) soude/
inde macht va(n) sijne(n) voirs(creven) scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e) alsoe/
v(er)re alst noch voir hen come(n) es In sca(m)pno augusti/
qui(n)ta
//
Hier nae volge(n) de goede d(aer)aff/
inden voirgaen(de) vo(n)nisse me(n)tie/
gemaict es/
Ierst thoff te slimpreit met huysen hove(n) en(de) allen ande(re)n toe/
behoirte(n) gelege(n) inde prochie vand(er) sluysen/
It(em) een block lants houden(de) een boend(er) gelege(n) te slimpreit/
voirs(creven) inde voirs(creven) p(ro)chie tussche(n) de goede henr(ickx) va(n) arschot/
en(de) de goede des cloest(er)s van ryemen/
It(em) een boend(er) lants gelege(n) ald(aer) acht(er) robbais tussche(n) de goede/
d(er) heerlich(eit) vand(er) sluysen en(de) de goede m(er)tens vanden broecke/
comen(de) mette(n) eene(n) ynde ond(er) dbedrijff va(n) s(in)[te] remeysgheest/
It(em) drie dach(mael) lants gelege(n) s(in)[te] remeysgheest te robbe(r)us? tussche(n)/
de strate strecken(de) van robbais ten voirs(creven) gheest weert ende/
de goede des voirs(creven) goidsh(uys)/
It(em) een half boend(er) lants gelege(n) t(er) sluysen te robbais voirs(creven)/
ond(er) de lynde ald(aer) tusschen den wech gaen(de) te borne weert/
en(de) de goede wout(er)s van ijssche/
It(em) drie dach(mael) lants gelegen s(in)[te] remeysgheest t(er) voirs(creven)/
plaetsen tusschen den wech strecken(de) t(er) capellen weert vand(er)/
sluysen en(de) de goede des oultairs van ons(er) vrouwen t(er)/
sluysen en(de) bijde goede vand(er) heerlich(eit) vand(er) sluysen/
It(em) drie dach(mael) lants gelegen ten voirs(creven) gheest opden wech/
van hug(ar)den tusschen de goede des cloest(er)s voirs(creven) te beyden/
sijden/
It(em) drie dach(mael) lants gelegen te gheest voirs(creven) bove(n) den wech/
van coude(n)berghe tusschen de goede d(er) heerlich(eit) vand(er) sluysen/
en(de) de goede des goidsh(uys) van vileer/
It(em) tderde deel van eene(n) boende(r) lants gelegen tusschen/
robbais en(de) den bo abelbosch en(de) tusschen de goede vande(n)/
voirs(creven) cloeste(re)n/
It(em) een dach(mael) lants gelege(n) ald(aer) te gheest voirs(creven) tussche(n)/
de goede vand(er) voirs(creven) heerlich(eit) en(de) de goede wout(er)s van/
ijssche/
It(em) een half boend(er) lants gelege(n) ald(aer) te gheest voirs(creven) tussche(n)/
de goede henr(ix) van landen(en) en(de) de goede d(er) kinde(re)n/
geheete(n) le begge/
It(em) tderde deel van eene(n) boende(r) lants gelege(n) te meylhem/
tussche(n) de goede henr(ix) va(n) arschot en(de) d(er) voirs(creven) kinde(re)n/
It(em) sesse dach(mael) lants gelegen te slimpreit opde(n) wech strecken(de)/
te geldenake weert tusschen de goede des voirs(creven) henr(ix)/
en(de) lodewijcx van ralenbeke/
It(em) sesse dach(mael) lants gelegen te meylhem t(er) wolfshaghen
//
tusschen de goede remeys oliviers en(de) des voirs(creven) lodewijcx/
It(em) neghen boend(er) lants gelegen te meylhem opde(n) wech strecken(de)/
van slimpreit t(er) te geldenaken weert tusschen de goede der/
voirs(creven) henr(ix) en(de) lodewijcx en(de) bijde goede jans vanden broecke/
It(em) vijff boend(er) soe lants soe boschs gelege(n) te meylhem tussche(n)/
den bosch van meylhem en(de) den wech gaen(de) van hauweyns/
te lu(m)men(en) weert/
It(em) tderde deel van eend(er) boend(er) boschs gelege(n) te meylhem gelege(n)/
te meylhem bijde to(m)men ald(aer) tusschen den bosch va(n) meylhem/
en(de) de goede d(er) voirs(creven) kinde(re)n/
It(em) drie dach(mael) boschs gelegen bijde(n) bosch va(n) meylhem tussche(n)/
de goede d(er) kinde(re)n geheete(n) lamparts en(de) de goede des goidsh(uys)/
van eeuwierez/
It(em) sesse dach(mael) lants gelege(n) te meylhem opt dwervelt/
tusschen den wech ald(aer) en(de) de goede des voirs(creven) lodewijcx/
gelijck de voirs(creven) goede ten voirs(creven) plaetsen gelegen sijn/
wed(er) die myn oft meer houden(de) sijn ind(er) maten en(de) gelijck/
henr(ick) wijlen moens die te houden(e) plach in pechtingen
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-08 by Agata Dierick