SAL7380, Act: V°42.4-R°43.1 (96 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°42.4-R°43.1  
Act
Date: 1486-08-05
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-21 by Jef Willemsens
Op tgedinge dat geweest heeft inde banc voir meye(r)/
en(de) scep(enen) van loven(e) tusschen mathijse huene als aenlegge(r)/
t(er) eende(r) sijden en(de) jacoppe van ravescote t(er) ande(re) aengaen(de)
//
der come(n)scap van eene(n) huyse en(de) hove des voirs(creven) mathijs alsoet/
gelegen es te wespelair dwelc de voirs(creven) van ravescote tege(n)/
hem soe hij seyde ten erfchijse genome(n) hadde opde(n) hee(re)n chijs en(de)/
voirt iiii(½) pet(er)s erflic dair aff vorweerde was ind(er) come(n)scap/
dat hij afleggen soude ten tijde vand(er) gued(inge) ii pet(er)s 1 ort erflic/
den d(enier) xviii en(de) doverbate van dien soude de selve jacop moege(n)/
afquijte(n) alst he(m) geliefde den d(enier) xviii vanden welken de voirs(creven)/
mathijs om de sake te corte(n) den eedt deylde conclude(re)nde/
wair hij he(m) d(aer)aff niet en dorste ontsculdigen en(de) hij mathijs/
alsoe den eedt dade dat hij gehoude(n) soude sijn hem de voirs(creven)/
ii pet(er)s i ort aff te quijten(e) nae begrijp vand(er) come(n)scap Te/
voirde(r) wa(n)t hij mathijs p(rese)nteerde en(de) was bereet den selve(n)/
jacoppe navolgen(de) d(er) selv(er) come(n)scap behoirlijke gued(inge) en(de) vestich(eit)/
te doen(e) hopen(de) dat dat alsoe sculd(ich) sal sijn te geschieden Dair/
tegen de voirs(creven) jacop hem v(er)antweerden(de) genoech bekynnen(de) de/
selve come(n)scap dede segge(n) dat hij de selve goede met hue(re)n/
toebehoirte(n) gecocht hadde en(de) boven en(de) in (contra)rien van dien hadde/
de selve mathijs soe jacop seyde te he(m)weert getogen ende/
afgehaelt van eene(n) costelijken duyfhuyse ald(aer) staende de duyve(n)/
dair op wesen(de) als toebehoirte van sijne(n) coope en(de) die tsijne(n)/
p(ro)fijte bekeert en(de) hem alsoe den selve(n) coop ongebruyckich/
gemaict soe men dat t(er) wairh(eit) bevi(n)den soude en(de) alsoe sus/
tineerde hij dat mits dien den coop voirs(creven) en(de) mits d(er) lanch(eit)/
vanden tijde dat die come(n)scap gesciede doot quijt v(er)smolte(n)/
en(de) te nyeute sijn soude hem des gedragen(de) totte(n) rechte Dair/
tegen de voirs(creven) mathijs de (contra)rie sustine(re)nde seyde p(rese)nteerde den/
voirs(creven) jacoppe t(er) taxatien van goede(n) ma(n)nen opte leggen(e)/
te restitue(re)n en(de) te betale(n) de weerde vande(n) voirs(creven) getogen(en)/
duyve(n) hopen(de) d(aer) mede te s gestane en(de) (con)clude(re)nde want/
de voirs(creven) jacop bekinde de come(n)scap als voe(r) geschiet te sijne/
dat he(m) die gelijck voe(r) voldaen soude wordde(n) Es gewesen/
bij scep(enen) va(n) loven(e) t(er) maniss(en) smeyers voir een vo(n)nisse dat den/
voirs(creven) mathijse op voldoen va(n) sijnd(er) p(rese)ntacien de voirs(creven) come(n)scap/
bijde(n) voirs(creven) jacoppe sculd(ich) sal sijn voldae(n) te wordde(n) In sca(mpn)[o] aug(usti) v
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-08 by Agata Dierick