SAL7380, Act: V°59.2-R°60.1 (116 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°59.2-R°60.1  
Act
Date: 1486-08-17
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-12 by Jef Willemsens
Want meester woute(r) van nethen(en) geh(eten) vanden royele die/
uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e) ov(er)lang gepasseert/
houdt en(de) besidt eene(n) erfpacht van vijff mudden t(ar)wen mate(n)/
van loven(e) aen en(de) op seke(re) goede en(de) ond(er)pande h(ier) nae bescr(even)/
hem met eene(n) oepen(en) placate va(n) des(er) stadt gescr(even) aen alle/
officie(re)n alle de selve goede en(de) ond(er)pande mette(n) vruchte(n) d(aer)/
op liggen(de) oft staen(de) heeft doen leve(re)n oft tyeboute steenweechs/
des(er) stadt boden in sijne(n) name en(de) dach van rechte doen/
besceyden te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loven(e) daneele fricx ja(n)ne vleesch ja(n)ne schoonvorst oft/
sijne(n) wynne(n) en(de) ande(re)n oft sij hen tege(n) de leveri(n)ge hadden wille(n)/
oppone(re)n Tot welken dage noch oic op hede(n) als ten v(er)streken(en)/
dage va(n) rechte sij noch nyema(n)t va(n) hue(re)n wege(n) gecom/
par(er)t en sijn den voirs(creven) meeste(re)n woute(re)n altijt (com)pare(re)nde/
en(de) trecht voirt v(er)sueken(de) Soe hebben de scepen(en) van loven(e)/
ter manissen smeyers nae dat hen behoirl(ic) gebleken hadde bij/
raporte des voirs(creven) ons bode(n) de voirs(creven) executie geschiet te sijne als/
voe(r) ond(er) en(de) bijde offic(ie)rs van [vacat] gewe/
sen voir een vo(n)nisse soe v(er)re de wed(er)p(ar)tie van meeste(re)n/
woute(re)n niet en q(ua)me ten opstane smeyers en(de) d(er) scepen(en) dat/
men den selve(n) meest(er) woute(re)n vande(n) voirs(creven) pande(n) goede(n) en(de) vruchte(n)/
houde(n) soude inde macht va(n) sijne(n) voirs(creven) scepen(en) br(ieven) va(n) loven(e) alsoe/
v(er)re alst noch voir scep(enen) come(n) es In sca(m)pno aug(usti) xvii
//
Hier nae volgen de goede en(de) ond(er)pande/
d(aer)aff inden voirgaen(de) vo(n)nisse me(n)tie gemaict/
wordt/
Ierst een hoff gelegen te bossuyt met allen den toebehoirte(n) tusschen/
de goede jans wijlen crassnoel en(de) de strate aldair/
It(em) vi dach(mael) lants gelegen inde p(ro)chie van nethen(en) tusschen/
de goede sgoidsh(uys) van florivael en(de) jans de finevael/
It(em) i boende(r) lants gelege(n) te bossuyt tussche(n) de goede van flo/
rivael te twee sijden/
Item i boend(er) lants gelege(n) opt velt strecken(de) va(n) bossuyt te/
nethen(en) weert tusschen de goede d(er) armen van bossuyt ende/
de goede van saveneele/
It(em) een boende(r) lants gelege(n) ald(aer) bijde goede des goidsh(uys) van/
vileer/
It(em) een half boende(r) lants gelegen aldair tusschen de goede van/
florivael te drie sijden/
It(em) i dach(mael) lants gelegen opden wech strecken(de) van bossuyt/
te royeele weert tusschen de goede d(er) jouffr(ouwe) va(n) bossuyt/
en(de) de goede jans van nethen(en)/
It(em) i boende(r) lants gelegen opden wech strecken(de) van bossuyt/
tarkenen weert tusschen de goede des goidsh(uys) vanden witte/
vrouwe(n) te loven(e) en(de) de goede des goidsh(uys) van vileer/
It(em) v dach(mael) lants gelege(n) opt voirs(creven) velt tussche(n) de goede/
van florivael en(de) de goede van vileer/
It(em) i dach(mael) lants gelegen ald(aer) tusschen de goede d(er) armer/
va(n) bossuyt en(de) de goede gilbeerts de tilhou/
It(em) i stuck houden(de) i(½) dach(mael) gelege(n) aldair tusschen de goede/
d(er) jouffr(ouwe) va(n) bossuyt en(de) de goede vanden wittevrouwen te/
loven(e)/
It(em) iii dach(mael) lants gelege(n) opt velt gelege(n) voirs(creven) bijde/
wijng(ar)de va(n) bossuyt tussche(n) de goede va(n) florivael en(de) d(er)/
jouffr(ouwe) va(n) bossuyt/
It(em) i dach(mael) lants gelege(n) ald(aer) tusschen de goede d(er) voirs(creven)/
jouffr(ouwe) va(n) bossuyt en(de) de goede renuarts le febvre/
It(em) i boend(er) lants gelege(n) tusschen bossuyt en(de) gottekem d(aer)/
den wech doir gaet bijde goede jans de briede(re)/
It(em) i boende(r) lants gelegen opt velt tusschen g(ra)ven ende/
bossuyt tusschen de goede jacops delle en(de) jans ghein/
gelijck de voirs(creven) goede gelegen sijn ten voirs(creven) plaetsen/
wed(er) die meer oft min in maten houden(de) sijn
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-06 by Claire Dejaeger