SAL7381, Act: R°114.2 (261 of 883)
Search Act
previous | next
Act R°114.2  
Act
Date: 1487-10-10

Transcription

2022-11-21 by Greet Foblets
It(em) rombout willemair de jonge heeft gelooft meest(er) pete(re)n/
vand(er) heyde(n) cyrurgijn drie r(inssche) gul(den) te lx pl(a)c(ken) tstuck den/
eene(n) d(air)aff tsinte m(er)tensmisse naistcomen(de) den ande(re)n d(air)af/
te kersmisse d(air) nae en(de) den derde(n) te vastelavonde d(air)/
nae volgen(de) te betalen(e) quol(ibet) ass(ecutu)[m] cor(am) hoeve(n) burg(imagistr)[o]/
octobr(is) x
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-20 by Xavier Delacourt