SAL7381, Act: R°186.3-V°186.1 (413 of 883)
Search Act
previous | next
Act R°186.3-V°186.1  
Act
Date: 1487-11-26

Transcription

2023-10-25 by Greet Foblets
It(em) jan vander hulst sone wijlen jans en(de) jan nijs beyde/
wonen(de) te werchte(r) in p(rese)ntia hebben gehuert en(de) bekint ge/
huert te hebben(e) tegen ja(n)ne edelhee(re) als rintmeest(er) ende/
p(ro)cur(eur) der porte(n) des goidsh(uys) va(n) viler tot werchte(r) tdemer/
broeck mette(n) eeussele geheete(n) tgroot eeussele sond(er) deeussel/
geheete(n) mantels eeussel Te houde(n) en(de) te hebben va(n) halfm(er)te/
naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn va(n) tweelf ja(r)en lang v(er)volgen(de)/
Elcx jairs d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r) xliii r(inssche) gul(den) te xx st(uvers)/
tstuck den st(uver) te drie pl(a)c(ken) half sinte m(er)tensmisse ende/
half te kersmisse te betalen(e) m(ijnen) hee(re) va(n) vileer oft sijne(n)/
rintmeeste(r) inden name vand(er) poirte(n) voirscr(even) jairlijcx den/
t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] Met vorweerden dat de voirs(creven)/
jan ende jan de voirs(creven) eeusselen selen moege(n) besayen alsoe/
dicwijle alst he(n) believe(n) sal behalve(n) en(de) uutgenome(n) de/
twee leste ja(r)en En(de) int leste jair sullen de voirs(creven)/
wynne(n) moete(n) mesten tdemerbroeck alsoe v(er)re alst rugge(n)
//
lant es gelijck als men dat pleech te meste(n) en(de) oic ten halve(n)/
t(er)mijne Behoudelijck in dien dat tselve dem(er)broeck altijt/
geedt sal wordden nae dat besaeyt sal wesen twee ja(r)en/
lanck It(em) de voirs(creven) wynne(n) sullen de schue(r) houden van wande/
en(de) dake dat alsoe dat de ty(m)meringe d(air)aff niet en arghe(re)/
want sij die orbe(re)n sullen den t(er)mijn voirs(creven) due(re)nde It(em)/
es vorweerde dat de wynne(n) jairlijcx opde beemde(n) sette(n)/
sullen xviii poete(n) en(de) die verdoirne(n) wel en(de) loflijck/
en(de) oic de grechte(n) omtri(n)t den goede(n) liggen(de) ruyme(n) ende/
vegen tot hue(re)n coste It(em) hebben noch de selve wynne(n)/
genome(n) vande(n) voirs(creven) p(ro)cur(eur) inden name als bove(n) een/
bloecxken geheete(n) tsollevelt en(de) een half boend(er) lants geh(eeten)/
de heystrate It(em) noch een stucxken lants acht(er) en(de) voe(r) dair de/
schue(r) voirs(creven) op steet gelijc de selve goede gelege(n) sijn ond(er)/
werchte(r) den voirs(creven) goidsh(uyse) toebehoiren(de) Te houden(e) te hebben(e)/
en(de) te wynne(n) va(n) halfm(er)te naistcomen(de) eene(n) t(er)mij(n) va(n) xii/
ja(r)en lang v(er)volgen(de) Elcx jairs om en(de) voe(r) vier r(inssche)/
gulden(en) en(de) sesse stuv(er)s ind(er) weerde(n) voirs(creven) en(de) te betalen(e)/
den voirs(creven) abdt als vo(r)e quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Ende alle dese/
vorweerde(n) (et)c(etera) cor(am) m(athia) berghe vynck nove(m)br(is) xxvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-20 by Xavier Delacourt