SAL7381, Act: R°203.3-V°203.1 (443 of 883)
Search Act
previous | next
Act R°203.3-V°203.1  
Act
Date: 1487-12-14

Transcription

2023-11-16 by Greet Foblets
It(em) es den voirs(creven) brief bekint te dier meyni(n)gen dat de voirs(creven)/
executeurs oft arnt hen d(air) mede t(er) stont sullen moege(n) doen/
leyden tot allen den goeden beyde have en(de) erve des voirs(creven) meest(er)/
joes soe wair die gelege(n) sijn oft bevonden sullen wordden/
en(de) d(air) mede aende selve goede dair sij die gereetst sullen wete(n)/
te vynden oft te gecrijge(n) soe wel aende goede van couroit/
t(er) capellen dbeemdeken ond(er) hev(er)le deen mudde corens/
erflijc dat meest(er) joes noch heeft te dongelb(er)t oft dair/
omtri(n)t aende so(m)me vande(n) cxxviii r(inssche) gul(den) dair scepen(en)/
brieve(n) aff sijn die de selve meest(er) joes meynt aen ja(n)ne/
va(n) thiene(n) te wynne(n) Oic aende so(m)me vand(er) cedullen vand(en)/
registre die de voirs(creven) wijlen qui(n)ten opden selve(n) janne/
hadde en(de) die noch in wesen(e) es Dair aff meest(er) joes/
de t(er)mi(n)acie hem van dier cedullen tege(n) gewesen in refor/
matien betoge(n) heeft voir den brabantsche(n) raide die de/
selve meest(er) joes oick meynt oick te recouve(re)ren voirt/
aende xxxiii r(inssche) gul(den) oft d(air) omtri(n)t die jan va(n) thiene(n) soe/
meest(er) joes seecht in rechte gekint soude hebben van meest(er)/
joese ontfange(n) te hebben(e) als hij die oft e(n)nige van dien/
drie so(m)men gewonne(n) sal hebben aende xi mudden core(n)s/
eens den selve(n) meest(er) joese ombetailt uutstaen(de) soe hij
//
seecht ond(er) deurne en(de) bevekem soe aen dande(r) des voirs(creven) meest(er)/
joes goede have en(de) erve wair oft te wat plecken die gelege(n)/
sijn te verhalen de so(m)me van hondert en(de) xxii rinssche gul(den)/
te lx pl(a)c(ken) tstuck Dair aff de selve meest(er) joes bekint heeft getoge(n)/
te hebben(e) de hond(er)t en(de) tweelff r(inssche) gul(den) uute(n) pe(n)ni(n)gen nae/
sijnd(er) moed(er) doot gebleve(n) D(air)aff de selve moed(er) inde(n) voirs(creven) hue(re)n/
testame(n)te gedisponeert en(de) den voirs(creven) executuers last gegeve(n)/
heeft Welke cxii r(inssche) gul(den) bekeert sullen wordde(n) inde/
sculde(n) die men reyne(re)n wijtfliet sculd(ich) es Dair arndt inne/
gecondampneert es om den selven arnde en(de) sijn goede d(air)aff/
tontlasten(e) en(de) dand(er) thien r(inssche) gul(den) van gelde meest(er) joese/
bijden voirs(creven) meest(er) clase t(er) beden van arnde meest(er) joes swag(er)/
geleent met allen costen en(de) lasten die de selve executeurs/
d(air) o(m)me gehadt en(de) gelede(n) hebben oft alnoch sulle(n) moegen/
lijden in e(n)nig(er) manie(re)n cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-01-04 by Xavier Delacourt