SAL7381, Act: R°205.5-V°205.1 (447 of 883)
Search Act
previous | next
Act R°205.5-V°205.1  
Act
Date: 1487-12-15

Transcription

2023-10-29 by Greet Foblets
Want arnoldus va(n) kets als geleyt nae des(er) stadt recht voir sijn wet/
tich gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot allen/
den goeden have en(de) erve onde(r) den ande(re)n huychs wijlen va(n) udekem/
soe wair die gelegen sijn hem met brieve(n) va(n) des(er) stadt gescr(even)/
aende(n) meye(re) van he(re)nt oft sijne(n) stadhoude(re) te ned(er)ijssche behoirlijck/
heeft doen leve(re)n oft pete(re)n comelinck des(er) stadt bode in sijne(n) na/
me de helicht vande(n) hove mette(n) toebehoirte(n) geh(eeten) thoff t(er) sart den/
voirs(creven) wijlen huygen toebehoiren(de) gecocht en(de) v(er)cregen zed(er) den/
voirs(creven) beleyde bij tgoidsh(uyse) va(n) gruene(n)dale en(de) dat soe v(er)re de selve/
goede chijs oft eygen sijn en(de) dach va(n) rechte besceyden es geweest
//
den wynne des voirs(creven) goidsh(uys) te compare(re)n inde banc voir meye(re)/
en(de) scepen(en) van loven(e) soe v(er)re hij hem tege(n) de leveri(n)ge hadde wille(n)/
oppone(re)n aldair hij noch oic op heden als ten v(er)streken(en) dage van/
rechte bij e(n)nige(n) vande(n) executeurs des voirs(creven) huychs behoirlijck/
gecontinueert niet gecompar(eer)t en es noch oic de selve execu/
tuers den voirs(creven) geleydden (com)pare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)suekende/
Soe hebben scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen/
bij raporte des voirs(creven) pet(er)s comelinck behoirlijck hadde gebleken/
de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dachbesceydinge geschiet te sijne gewesen/
voir een vo(n)nisse Soe v(er)re de wed(er)p(ar)tie vande(n) geleydden/
niet en compar(eer)de ten opstane va(n) meye(re) en(de) scepen(en) dat men/
den selve(n) geleydden vande(n) voirs(creven) goeden houde(n) soude inde/
macht va(n) sijne(n) scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e) alsoe v(er)re alst noch voir/
scepen(en) come(n) es In sca(m)pno decembr(is) xv
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-01-04 by Xavier Delacourt