SAL7381, Act: R°98.2-R°99.1 (223 of 883)
Search Act
previous | next
Act R°98.2-R°99.1  
Act
Date: 1487-09-20

Transcription

2023-10-25 by Greet Foblets
It(em) willem de coni(n)ck wonen(de) nu t(er)tijt inde hoelstrate in p(rese)ncia/
heeft genome(n) ende bekint genome(n) te hebben van hee(re)n clause/
van nispen p(ri)or sgoidsh(uys) van p(er)cke inden name vande(n) selve(n)/
goidsh(uyse) ende dit uut crachte van zeke(re)n vo(n)nissen bijden ma(n)/
ne(n) van leene shoefs van bierbeke gewesen ind(er) sake(n) die eene/
nae lange wijle(n) tijts uuytgestae(n) heeft tussche(n) sgoidsh(uyse)/
voirs(creven) t(er) eend(er) ende der weduwe(n) bertel(meeus) wijlen van belanden(en)/
en(de) hue(re)n kinde(re)n ter ande(r) zijden uuyt sak(en) van desselfs goidsh(uys)/
erfrinte(n) ende acht(er)stelle(n) der selv(er) die tgoidsh(uys) jairlijcx heffen(de)/
is opde navolgen(de) goeden Ende van bertelmeeuse van belanden(en)/
zone der selver wed(uwen) ende als procur(eur) van huer thoff te belanden(en) met/
nae allen zijne(n) toebehoirte(n) gelege(n) te belanden(en) den selve(n) wijle(n)/
b(er)tel(meeuse) toebehoiren(de) uuytgenome(n) de bossche(n) Te houde(n) te hebbe(n)/
te wynne(n) ende te gebruycke(n) van halff m(er)te naistcomen(de) eene(n)/
t(er)mijn van xii jaire(n) lanck due(re)nde Elx jairs d(air)enbynne(n)
//
om ende voe(r) deen helicht van allen den vruchten vanden selve(n)/
goeden jairlijx comen(de) Behalve(n) nochtans dat willem jair/
lijcx den t(er)mijn due(re)nde hebbe(n) sal ende te hemwert moegen/
neme(n) de vruchte(n) van eene(n) boender wint(er)corens van eene(n)/
boende(r) som(er)corens ende een boender inde brake al opde velde/
gelege(n) ende niet inde bloke om dair op te zayen(e) des he(m) gelieve(n)/
sal ende de selve vruchte(n) dair aff te trecken(e) zonder dat dair/
aff tvoirscr(even) goidsh(uys) oft de wed(uwe) e(n)nich deel hebbe(n) sulle(n) It(em)/
sulle(n) de(n) voirs(creven) willem(me) volge(n) vand(en) som(er)coren(e) ten naisten/
toecomen(de) jaire alleene de drie deelen van dien ende tvie(re)ndeel/
sal volge(n) den goidsh(uyse) It(em) de voirs(creven) willem sal jairlijcx tsijne(n)/
laste innebringe(n) den t(er)mijn van zesse jare(n) xl mandele(n) buyte(n)/
stroes ende des sulle(n) oick tgoidsh(uys) oft de wed(uwe) jairlijcx den t(er)mij(n)/
due(re)nde van xii jaire(n) innebring(en) van buyten xl mandelen/
stroos half zomer en(de) half wynt(er) stroo It(em) wilt de voirs(creven)/
willem mergel vue(re)n dien moit tgoidsh(uys) oft de wed(uwe) de(n) selve(n)/
willem(me) leve(re)n uuyt(er) cuylen zonder willems cost ende dien/
sal de voirs(creven) willem vue(re)n opde lande voirs(creven) dairs meest be/
hoeve(n) sal It(em) eest dat de voirs(creven) willem woudde heyde doen/
mayen dair aff sal tgoidsh(uys) oft de wed(uwe) de dachue(re)n betale(n) vand(en)/
selve(n) mayen(e) ende willem salse vue(re)n inden hove ten prouffite/
vand(en) selve(n) It(em) de voirs(creven) willem sal gehouden zijn te leve(re)n/
jairlijcx int voirs(creven) hoff iii[c] walme(re)n x walme in eene bussele/
gelijck me(n) omtri(n)t loeven(e) pleech(t) te maken(e) behalve(n) inde twee/
yerste jaire(n) en sal hij mair twee hondert walme(re)n leve(re)n/
om de huysinge vand(en) hove mede te bedecken(e) ende alsmen/
dien v(er)decke(n) sal oft aldair plecke(n) sal alsdan sal willem den/
werclieden den montcost geve(n) ende tgoidsh(uys) oft de wed(uwe) de dachue(re)n/
betalen Item de voirs(creven) willem sal gehouden zijn aen te halen/
walm en(de) leem behoeven(de) totte(n) huyse(n) voirs(creven) ter plaetsen/
dair men dien coopen sal It(em) de voirs(creven) wynne sal gehoude(n)/
sijn de huyse(n) te houden vand(er) und(er)ster rijcklen nederweert in/
goeden state vand(er) tijt ane dat zij nu gerepareert sulle(n) wese(n)/
It(em) de wynne sal de lande wynnen werve(n) ende meste(n) gelijck/
reengenoete(n) bove(n) ende benede(n) ende ten ynde vand(en) voirs(creven) t(er)mij(n)e/
sal wille(m) de voirs(creven) lande wel ende loflijck gewo(n)nen gemest/
en(de) besayt late(n) gelijck reengenoete(n) ende de storte en(de) brake(n) o(m)me/
gedaen ende dmest uuytgevuert opde brake Item noch sal
//
de voirs(creven) willem hebbe(n) den beempt te weerde toebehoiren(de) de(n)/
selve(n) hove tot alsulk(en) p(ri)se als zijs eens sulle(n) word(en) ende/
oft zijs niet eens en worde(n) soe sal tgoidsh(uys) ende de wed(uwe) d(air)mede/
hue(r) prouffit doe(n) Item sal willem moege(n) truncken opt voirs(creven)/
goet in redelijk(er) wijs ten gewoe(n)lijk(en) tijde en(de) dair de wynne/
sculdich is te truncken(e) ende elders niet Item noch sal wille(m)/
jairlijx den t(er)mij(n) due(re)nde moete(n) bereyde(n) lant om een halst(er)/
lysaet d(air) op te sayen(e) gelijc den zijne(n) It(em) zoe wat de voirs(creven)/
wille(m) roden oft doe(n) roden [wilt] opde vorlen oft tot ande(re)n plaetse(n)/
dair de ploich niet gegae(n) en heeft dair af sal hij hebbe(n) tgene/
des hij d(air)uuyt roden sal uuytgenome(n) opgaen(de) hout ende/
ooft boome ende van dien uuytgeroodde(n) plaetse(n) en sal/
tgoidsh(uys) oft de wed(uwe) gheen p(ro)ffijt hebben oft deel van sgheens/
des hij dair op wy(n)ne(n) sal It(em) noch sal de voirs(creven) willem/
der voirs(creven) wed(uwen) houd(en) twee coye van stroo ende kave in rede/
lijch(eit) zonder argelist Item noch sal de wed(uwe) moege(n) aldair houde(n)/
twee verken(en) gaen(de) uuyt ende inne den hove mette(n) zijnen/
mair willem en sal niet gehoude(n) zijn den selve(n) v(er)ken(en) e(n)nige/
voederinge te geve(n) dan dat zij rape(n) sulle(n) moege(n) bynne(n)/
de(n) mesthove It(em) dooft sal volgen half den wynne ende/
half den goidsh(uyse) oft der wed(uwen) alsoe dat gewoenlijck is It(em)/
deen helcht van allen den voirs(creven) vruchte(n) die come(n) sulle(n)/
vand(en) goeden voirscr(even) sal volge(n) ombelet van yema(n)de den/
goidsh(uyse) voirscr(even) tott(er) tijt toe dat tgoidsh(uys) betaelt sal zijn van/
zijne(n) rinten ende acht(er)stelle der selver Ende oft dair gebreck/
inne viele sal wille(m) dair voe(r) sculdich zijn inne te staene/
ende dat te voldoene cor(am) m(athia) b(er)ge vynck sept(embris) xx
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-20 by Xavier Delacourt