SAL7381, Act: V°104.3-R°105.1 (238 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°104.3-R°105.1  
Act
Date: 1487-10-02

Transcription

2022-11-03 by Greet Foblets
It(em) laureys nijs al(ia)s leestmake(re) als oud(er)vad(er) en(de) inden name/
van katlijne(n) en(de) lijsbetten morda(n)t gesuste(re)n kinde(re)n henricx/
wijlen morda(n)t die hij hadde van m(ar)griete(n) wijlen nijs sijnd(er)/
derd(er) huysvr(ouwen) docht(er) des voirs(creven) laureys pet(er) halleback en(de) marie/
mordants sijn huysvr(ouwe) sust(er) d(er) voirs(creven) gesuste(re)n in p(rese)ntia hebben gekint en(de) geleden mits d(er) so(m)men va(n) lxix r(inssche) g(ulden) bij he(n)/
alsnu gehave(n) en(de) seke(re)n ande(re)n voir gehaven(en) p(ar)ceele(n) va(n) so(m)me(n)/
va(n) penni(n)ge(n) Dair aff besunde(re) quitan(cien) sijn volcomelijck ver/
nuecht voldaen en(de) betailt te sijne va(n) jaspare(n) oliviers/
geheete(n) va(n) aelst en(de) g(er)truyde(n) boydens sijne(n) wive wed(uwe) en(de)/
leste wijff des voirs(creven) wijlen henricx morda(n)t vande(n) ii[c]/
xx pet(er)s eens te xviii st(uvers) tstuck die den selve(n) kinde(re)n aen/
geseecht sijn betailt te wordden(e) half s(in)[t] jansmisse lestled(en)/
en(de) half te kersmisse naistcomen(de) in eend(er) uutspraken ge/
schiet voir scepen(en) van loven(e) viii m(ar)tii lestled(en) tussche(n) henr(icke)/
morda(n)t sone des voirs(ceven) wijlen henricx vande(n) yerste(n) bedde/
ja(n)ne morda(n)t sijne(n) brued(er) vande(n) ii[te(n)] bedde den voirs(creven) laur(eyse)/
inde(n) name vanden voirs(creven) twee gesuste(re)n vanden derde(n) bedde/
met pete(re)n halleback en(de) sijne(n) wive oic vanden derden bedde/
en(de) der voirs(creven) g(er)truyden boydens En(de) dat de voirs(creven) g(er)truyt/
hen volcome(n) ov(er)leveringe gedaen heeft vande(n) vliegen(de)/
erve cleede(re)n en(de) brieve(n) die sij nae uutwijsen d(er) selv(er) uut/
spraken sculdich was ov(er) te leve(re)n en(de) voirt dat hen alles/
sins voldaen sijn alle pointe(n) clausule(n) en(de) sculde(n) d(air)inne
//
sij uut saken vand(er) selv(er) uutspraken in e(n)nig(er) manie(re)n ten/
voirs(creven) kinde(re)n wert gehoude(n) mocht sijn Scelden(de) d(air)om/
van dien en(de) des dien e(n)nichssins ae(n)cleve(n) mach volcomelijc/
q(ui)te d(er) voirs(creven) g(er)truden hue(re)n voirs(creven) man en(de) mo(m)boir hue(re)r/
beyd(er) goede en(de) erfgename(n) en(de) oic woute(re)n haveloos [en(de)] barthel/
meeuse va(n) maelcote die navolgen(de) den ov(er)geven(e) gere/
gistreert staen(de) ond(er) de voirs(creven) uutsprake seke(re) admi(ni)stracie/
sculdich wa(r)en te hebben(e) en(de) alsoe gehadt moege(n) hebben/
vanden lede(re) d(air) mede de voirs(creven) so(m)men va(n) penni(n)gen gecuelt/
moege(n) sijn Promit(entes) null(atenus) alloqui s(ed) war(andizare) Behalven/
den drie kinde(re)n vanden derden bedde hue(re)r actien aende wed(uwen)/
en(de) huer goede oft tvercocht huys inde vetterie meer bevonde(n)/
wordde belast dan d(air) op dat voirmaels gewarandeert/
es En(de) mits desen hebben de selve laureys inden name als/
vo(r)e en(de) pet(er) en(de) sijn wijf en(de) oic de voirs(creven) barthelmeeus/
geheelijc en(de) al huer hande gedaen vande(n) lede(re) dair noch/
onv(er)cocht wesen(de) en(de) vande(n) pe(n)ni(n)gen die e(n)nige sculdich/
moege(n) sijn van tgene des d(air)aff voirmaels v(er)cocht mach/
sijn Consente(re)nde willeco(r)ende en(de) ov(er)geven(de) dat dat al/
volge d(er) voirs(creven) g(er)truyde(n) en(de) hue(re)n man en(de) mo(m)boir voirs(creven)/
Transporte(re)nde hen allet recht en(de) actie die sij oft e(n)nich/
van hen hebben moege(n) mette(n) voirobligatien d(air) toe oft oic/
totte(n) obligatien die hen vande(n) v(er)cochte(n) lede(re) gegeve(n) moege(n)/
sijn in e(n)nig(er) manie(re)n cor(am) vynck nausnyde(re) octobris ii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-20 by Xavier Delacourt