SAL7381, Act: V°202.2-R°203.1 (442 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°202.2-R°203.1  
Act
Date: 1487-12-14

Transcription

2023-10-22 by Greet Foblets
It(em) de voirs(creven) meest(er) jan va(n) steenwynckele renu(n)c(ians) in/
p(rese)ntia heeft mits d(er) voirs(creven) vestich(eit) gelooft en(de) toege/
seecht dat hij de voirs(creven) gehuyssche(n) noch hue(r) nacome/
linge(n) in live noch in goede voirtane niet p(ra)men/
moeyen v(er)volgen noch hem behulpen en sal in gheend(er)/
wijs met alsulken t(er)mi(n)acien alse aengaen(de) den voirs(creven)/
goeden en(de) vestich(eit) va(n) dien tande(re)n tijde(n) bijden raide vand(er)/
stat gegeve(n) sijn noch and(er)ss(ins) in gheend(er) manie(re)n het/
en sij dat hem aende selve goede ongebruyck oft belet/
gedaen wordde met rechte oft yema(n)t voir meer co(m)m(er)s/
dan vo(r)e v(er)cleert steet d(air)op oft opde(n) voirs(creven) ond(er)pa(n)t/
volchde En(de) als dat gebuert sal hem de selve meest(er)/
jan mette(n) selve(n) t(er)mi(n)acien en(de) vestich(eit) voirs(creven) moege(n) be/
hulpe(n) alsoe behoire(n) sal En(de) heeft voirt bekint de/
selve deken dat hij acht(er)volgen(de) d(er) coma(n)scap vande(n)/
goede(n) ten wate(re) bij hem als vo(r)e v(er)crege(n) sculdich es te/
drage(n) alsoe hij oic mits desen gelooft de helicht va(n)/
tgene des men int aflegge(n) vande(n) voirs(creven) drie rijders/
erflijck aen tgoidsh(uys) vanden elf duyse(n)t meechden te/
loven(e) meer sal moete(n) geve(n) dan xxviii stuv(er)s voir elken/
rijder en(de) elf negeme(n)nekens voir den st(uver) niet tege(n)staen(de)/
der valuatien van dien int voirs(creven) wairscap begrepe(n)/
Voirt hebben p(ar)tien voirs(creven) malcande(re)n quijtgescouwe(n)/
van al tgene d(air) inne sij oft e(n)nich van hen ten ande(re)n/
weert uut saken vand(er) coma(n)scap d(er) voirs(creven) goede(n) soe/
vand(er) p(ri)ncipaeld(er) bate(n) pe(n)ni(n)gen en(de) costen hier o(m)me/
bij e(n)nigen van hen gelede(n) en(de) uutgeleecht soe and(er)ss(ins)/
gehoude(n) mochte(n) sijn in e(n)nig(er) wijs Bekynnen(de) elck/
van hen d(air)aff v(er)nuecht en(de) betailt Promitten(s) hinc/
inde de cetero null(atenus) alloqui (et)c(etera) Sed war(andizare) erga quos/
cu(m)q(ue) Behalve(n) den voirs(creven) deken sijn recht vande(n) voirs(creven)/
gelufte(n) va(n) genoechdoen(e) ende wairscape en(de) oick/
vande(n) t(er)mi(n)acien voirs(creven) te moegen volgen gelijck/
voirscr(even) steet Es oick condicie tusschen de selve/
p(ar)tien bevonde men naemails myn uute(n) goeden ten/
wate(re) bijde(n) voirs(creven) he(re)n v(er)cregen gaende dan voirscr(even)
//
steet oft dat oick yema(n)t anders e(n)nige vande(n) voirs(creven) co(m)me(re)n ende/
lasten d(air) uutgaende sculd(ich) wa(r)e te drage(n) oft te hulpe(n) drage(n)/
op sijn goede dat in dien gevalle den voirs(creven) gehuysschen/
goet gedaen sal wordden het wa(r)e in coren(e) oft gelde de/
tweedeel vanden selve(n) myn en(de) tderdel sal den deken volge(n)/
en(de) te p(ro)uffijte come(n) en(de) dat tot alsulken prijse alse de cedulle/
vand(er) coma(n)scap begrijpt cor(am) eisd(em)
Contributors
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-01-04 by Xavier Delacourt