SAL7382, Act: R°20.1-R°22.1 (30 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°20.1-R°22.1  
Act

Transcription

2020-01-06 by 
It(em) arnt vanden bossche sone henricx woenen(de) te nurode/
in p(rese)ncia heeft genome(n) ende bekint genome(n) te hebben/
van he(re)n adriane tants prieste(re) als procur(eur) des goidsh(uys) van/
sh(er)togen eylande bij ghempe thoff desselfs goidsh(uys) gelege(n)/
te nurode metten huysen hove(n) wynnen(de) landen beemden/
eeusselen en(de) allen sijne(n) toebehoirten gelijc jan leeman tot/
h(ier)toe die gehouden heeft uut gescheiden dat hem niet/
volgen en selen de sesse halste(re)n rocx die machtelt coghe(n)/
jairlijx sculdich es Te houden te hebben en(de) te wynnen van/
inganc meye naestcomen(de) te weten(e) a(n)no lxxxix eene(n)/
t(er)mijn van neghen jae(re)n lang v(er)volgen(de) deen nae dande(r)/
sond(er) middel v(er)volgen(de) elcx jairs d(air)enbynne(n) de voirscr(even)/
wynnen(de) lande om en(de) voe(r) thien mudde(n) rocx goet ende/
payabel met wa(n)ne en(de) vlogele(n) wel bereit der maten/
van loeven(en) tsinte andriesmisse apostels te betalen(e) ende/
int voirs(creven) cloeste(re) oft tarschot dair den procur(eur) vande(n)/
goidshuyse gelieve(n) sal te leve(re)n op desselfs arnts cost jairlijx/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde telken t(er)mijne als v(er)volgende/
schout Ende de voirs(reven) beemde(n) ende eeusselen elcx jairs/
om ende voe(r) twintich gulden hollan(sch) goede en(de) ghinghe/
oft de weerde dair af in ande(re)n goeden gelde te sinte/
m(er)tensmisse inden wynte(re) te betalen den voirs(creven) goidsh(uyse)/
oft procur(eur) des behoirlijc gemachticht vanden vanden/
selve(n) goidsh(uyse) den voirs(creven) t(er)mijne due(re)nde telken t(er)mijne/
als v(er)volgende schout It(em) heeft noch genome(n) de voirscr(even)/
arnt tegen den voirs(creven) procur(eur) de geheele groote thiende/
van nurode toebehoiren(de) den voirs(creven) goidsh(uyse) alsoe v(er)re als jan/
leeman tot noch toe die gehouden heeft uutgesceiden/
alsulken thiende als de prochiaen van nurode sculdich es/
te hebben en(de) tot h(ier) toe gehouden heeft waert oick alsoe/
datme(n) e(n)nich lant wynnen(de) ware dat niet gewonne(n)/
/ en hadde(n) geweest oft datme(n) wijng(ar)de van wynnen(de) lande/
dede maken dair de voirs(creven) p(er)sone thiende afgehave(n) hadde/
dat soude den voirs(creven) p(er)soen noch volgen alle argelist uut/
gesceiden elcx jairs de voirs(creven) geheelde thiende om ende/
voe(r) twintich mudden rocx en(de) twintich mudden somer/
corens half gherste en(de) half even(en) elcx corens goet en(de)/
payabel met wa(n)ne en(de) met vloegelen wel bereit der/
maten van loeven(en) tsinte andriesmisse apostels te betalen/
ende te ghempe oft tarschot als [voe(r)] te leve(re)n den voirs(creven)/
t(er)mijne due(re)nde als v(er)volgen(de) schout It(em) es vorweerd(en) soe/
v(er)re den voirs(creven) p(ar)tien geliefde te sesse [jair] te sceyden dat sij dat/
sulle(n) moege(n) doen behalve(n) dat de ghene die sceiden/
wilt dat den ande(re) sculdich sal sij(n) te cundigen een half/
jae(re) te voe(r) It(em) sal de voirs(creven) wynne jairlijx leve(re)n [jairlijcx de(n) voirs(creven) t(er)mij(ne) due(ren)de] en(de) bet(aelen)/
betalen den proefst een vande(n) voirs(creven) goidsh(uyse) oft den/
p(er)soen voirs(creven) tsint andries misse ap(oste)ls twee halste(re)n terwe [erweten]/
It(em) sal de wynne oic jairlijx geve(n) den p(er)sone van nurode/
oft den proefst een voeder hoys oft twee guld(en) clinckart/
dair voe(r) Voirt es vorweerde dat de wynne voirs(creven) alle/
dande(re) stroo vanden voirs(creven) lande(n) comen(de) ende vand(er) thienden/
half comen(de) int voirs(creven) hoff bringen sal en(de) dat etten met sijne(n)/
beeste(n) ende te meste make(n) ende dat al opt voirs(creven) lant vue(re)n/
ten meesten ob orbe(re) en(de) proffijte It(em) sal de voirs(creven) wynne/
de voirs(creven) lande tallen drie jae(re)n wel en(de) loflijc overmeste(n)/
gelijc reengenoote(n) bove(n) en(de) benede(n) It(em) sal de wynne hale(n)/
all jae(re) thien voeder mergels op zijne(n) cost en(de) die op tvoirs(creven)/
lant vue(re)n tslants meesten p(ro)ffijte mair tvoirs(creven) goidsh(uys) sal/
den selve(n) mergel moeten betalen opde cuyle It(em) sal de/
voirs(creven) wynne ten ynde van sijne(n) voirs(creven) t(er)mijne laten den/
wynt(er)aert besaeyt met wynt(er)coren(e) wel en(de) loflijc bereyt/
op vie(r) getidige vore(n) ende den someraert besaeyt met/
wynt(er)coren(e) wel ende loflijc bereyt op vie(r) getidege vore(n)
/
/ wel bereyt ende besayt op drie getidege vore(n) ende de/
brake op eene vore It(em) sal de voirs(creven) wynne houden/
berren en(de) beeren tot behoef des dorps van nurode/
Voirt es vorweerde dat de voirs(creven) wynne gehouden sal/
sijn jaerlijx den voirs(creven) t(er)mijn lang due(re)nde te leve(re)n opde/
huysinge vanden voirs(creven) hove thien hond(er)t cusbaer walme(re)n/
dieme(n) jairlijx opde voirs(creven) huysinge(n) verdecken sal ten meeste(n)/
proffite ende alsmen die aldair verdecken sal sal tgodshuys/
de dachue(re)n betalen en(de) de voirs(creven) wynne sal den werclieden/
den montcost geve(n) It(em) de voirs(creven) wynne sal gehouden sij(n)/
den leem naerdere te halen en(de) den wercliede(n) bereetscap doen/
op sijne(n) cost en(de) last It(em) is vorweerde waert dat e(n)nige kepers/
oft platen oft ande(re) houten behoefde(n) tott(er) ty(m)meri(n)gen vanden/
voirs(creven) hove en(de) huysen aldair nu staende dair af sal de/
wynne gehouden sijn thout naerder te vuere(n) en(de) op dwerc/
te bringen(e) en(de) de voirs(creven) profst sal den wercliede(n) de dachue(re)n/
betalen en(de) de wynne sal den mont cost geve(n) It(em) is vorweerde(n)/
dat tvoirs(creven) goidsh(uys) gehouden sij(n) sal te maken(e) een grecht/
bij deeussel weyn meys gelege(n) en(de) bevreden alsoe v(er)re/
alst bosch is dair de wynne gheen recht inne hebben/
en sal dan als die spruyten twee [een] jae(re)n oudt sijn soe sal/
die wynne sijn p(er)den dair inne moegen doen Desgelijx/
en sal de voirs(creven) wynne gheen rechte hebben inden bosch/
gelegen voe(r) die smisse dan gelijc [als] voe(r) als die spruyten/
een jaer oudt zijn It(em) sal de voirs(creven) wynne gehouden sij(n)/
alle wat(er)loepe(n) grechten en(de) wegen te houde(n) en(de) te vvegen/
ten behoirliken tiden op zijne(n) cost en(de) last It(em) es vorweerd(en)/
waert alsoe dat tvoirs(creven) goidsh(uyse) in toecomen(de) tide(n) de(n) voirs(creven)/
t(er)mijne due(re)nde e(n)nige nieuwe ty(m)meri(n)ge opde voirs(creven) huysen/
dade maken van came(re)n oft stallinge(n) dair sal de voirs(creven)/
wynne ongemoyt ende ongelast af blive(n) It(em) es vorweerde/
dat de voirs(creven) wynne hebben sal alle boschthienden van/
/ allen lande(n) dair die grote thiende(n) e(n)nighe gehadt heeft/
die nu met bossche besedt staen oft naemaels in tiden/
sijnd(er) pechtingen due(re)nde met bossche gesedt mochten werd(en)/
It(em) waert alsoe dat e(n)nich tempeest geschiede van boven/
tcoren inde(n) velde wesen(de) oft schade van gemeyne(n) orloge tot/
ons(er) liev(er) vrouwen dage lichmisse d(air) af sal tvoirs(creven) goidsh(uys)/
den voirs(creven) wynne rastoer doen ter taxacien van goeden/
ma(n)nen in beyde(n) zijden genome(n) op alsoe dat de voirscr(even)/
wynne dat cundicht den proofst vande(n) voirs(creven) goidshuyse/
ende bewijst met goeder waerheit bynnen vierthien dage(n)/
ende anders niet It(em) sal de voirs(creven) wynne hebben berri(n)ghe/
op te voirs(creven) goede in redelicheide(n) dairmen hem die bewijse(n)/
sal ter minster schaden Ende oft e(n)nighe boome ald(air) ver/
droochde(n) die sal hij afhouwen tsijnre berri(n)gen behoef ende/
voir elcken twee levende pooten setten vanden selve(n) arde/
ende die wel bevreden en(de) bewae(re)n ende de wynne voirscr(even)/
en sal gheen bewint hebbe(n) inde(n) schoerbosch met gheender/
hande beesten It(em) is vorweerde dat de voirs(creven) wynne een/
rint wynte(re)n ende some(re)n [houde(n)] sal den voirs(creven) proefst gelijc/
sijne(n) beesten It(em) sal de voirs(creven) wynne den proefst oft de(n)/
goidsh(uys) doen een corweyde van eene(n) dage It(em) want de/
voirs(creven) wynne tsijne(n) aencome(n) geleent sijn geweest sesse/
r(insch) guld(en) te lx pl(a)c(ken) tstuck die hij den voirs(creven) goidshuyse/
wed(er) om geve(n) en(de) betale(n) sal bynne(n) drie jae(re)n naestcomen(de)/
It(em) want den wynne voirs(creven) gelevert sij(n) [is] int hoff voirs(creven)/
eene(n) berre en(de) eene(n) beere getaxeert op drie r(insch) g(ulden)/
Soe sal hij den selve(n) goidshuyse alsoe goet de selve/
weder leve(re)n t(er) taxacie(n) van goede(n) ma(n)nen ten uitgane/
des t(er)mijns It(em) es vorweerde dat de voirs(creven) wynne ter/
stont de voirs(creven) goeden aenverden sal en(de) te he(m)weert/
hebbe(n) gelijc voirs(creven) steet mair des en sal de wynne/
dit jair niet meer betalen noch dair voe(r) geve(n) dan/
/ de voirs(creven) xx mudden rocx xx mudden somer corens half/
gherste half even(en) den p(er)soene(n) voirs(creven) als voirs(creven) is/
ende desgelijx sal hij oic ongehoude(n) sijn ind(en) weide gelde/
Ende [alle dese etc(etera)] des sijn borgen indivisi(m) des voirs(creven) wynne(n) henrick/
vanden bossche sijn vader woenen(de) te sinte pet(er)s roede en(de)/
henrick leeman sone wijlen gelijns zwe(re) des voirs(creven)/
wynne(n) woenen(de) te nurode et p(ri)m(us) cor(am) liefk(enrode) hoeve(n)/
julii iiii[ta]
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-06-29 by Inge Moris