SAL7382, Act: R°219.2-R°220.1 (391 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°219.2-R°220.1  
Act

Transcription

2020-01-07 by Dirk De Wever
Vander questien geport voe(r) den raide vand(er) stadt tusschen/
joese van oirbeke ter eenre ende anthoenise vand(er) straten/
scoemake(r) ende lievine zijnder huysvrouwen ter ande(re)/
om eene zeke(re) coma(n)scap gedaen bijden voirs(creven) joese soe hij/
seyde inden aer inde cortstrate tegen de voirs(creven) gehuysschen/
van zeke(re)n huysen met hue(ren) hoven ende allen hueren/
toebehoirten gelijck die gelegen sijn inde bo(m)malestrate/
vercregen tegen de weduwe spynnoirs Aldair de selve/
joes opdede hoe de selve gehuysschen de selve goede gestelt/
ende geloeft hadden thien rinsgulden erflijck te lx pl(a)c(ken) tstuck/
dair aen dat corten vijff rinsguld(en) een oert elke(n) gulden/
te xx stuv(er)s te iii pl(a)c(ken) den stuv(er) aen de cappellanen van/
sinte pet(er)s ende noch twee rinsguld(en) ten selven prijse/
/ aen de voirs(creven) weduwe spynnoirs ende dat doen de voirs(creven)/
joes dairop geboden hadde acht rinsgulden erflic ind(er) weerde(n)/
voirs(creven) It(em) dat corts dair nae opdat zij die goede voir dien/
prijs van acht rinsgulden(en) niet geven en woude(n) dat doen/
de selve joes geboden hadde acht rinsgulden(en) ende een oert/
ten prijse voirs(creven) op sulke condicie dat hij nyemande de/
coma(n)scap voirmaken en wouden ende oic d(air)op soe verre/
zij he(m) den slach geven wouden dat den selven slach doen/
soude twee rinsgulden(en) inder weerden voirs(creven) ende twee/
gelten rinswijns ende elc hoeghen eenen rinsguld(en) ende/
eene gelte rinswijns ende dat de hoegen(en) gaen soude(n) half/
ende half ende den wijn soude volgen den vercoep(er)s Ende dat/
oepen staen soude van dies dijssendaighs als dit geschiede tot/
des sondaighs d(air) nae volgen(de) tusschen ix ende x uren voe(r) der/
noene(n) inden voirs(creven) aer te vergade(re)n ende te wachten(e) voir de/
selve noene de ghene die die goede souden willen hoegen ende/
om ald(air) in gescrifte te stellen(e) de coma(n)scap ende dat den coep(er)e/
volgen souden de steene ende tiechelen ende twee doren inde/
huyse liggen(de) ende den vercoepe(re)n souden volgen de twee/
vinste(re)n die aen tcleyn huys staen Seyde voirts de selve/
joes dat hem den voirs(creven) slach vanden voirs(creven) goeden gegeven/
werde opde voirs(creven) acht rinsgulden(en) ende een oert ind(er) weerde(n)/
voirs(creven) ende op alle de condicien ende vorweerden voe(r) geruert/
Dat voirts vorweerde was ende onderspreck dat joes de/
bate gedragen(de) xviii rinsgulden eens ten prijse voirs(creven)/
uuytreycken ende betalen soude den voirs(creven) anth(oenis) ende zijne(n)/
wive metten rinten van eenen halven jae(re) tusschen dat/
ende kersmesse doen naist volgen(de) oft viii dagen dair nae/
ende dat zij partien ten voirs(creven) dijssendaige van malcande(re)n/
schieden op tvergade(re)n des sondaigs doen naistcomen(de)/
dwelc gebue(re)n soude ende dat tgelach dairop bleef staen(de)/
Ende dat hij joes ten voirs(creven) sondaige gecompareert was/
ter voirs(creven) gesett(er) uren tijtlijc voe(r) der noenen om te verwachte(n)/
oft aldair yemant gecome(n) soude hebben die e(n)nige hoegen(en)/
inde coma(n)scap geworpen soude hebben ende dat hij ald(air)/
verbeyde anth(oenis) ende zijnder huysvrouwen ende oic den/
coepluden tot dat xii uren geslagen wae(re)n oft d(air) omtrint/
Ende datmen ald(air) vanden selven anth(oenis) sijnder huysvr(ouwe)/
/ noch van ande(re)n coopluden niet vernomen en hadde ende dat/
de selve joes alsoe tgelach aldair verdroncken beyde des/
dijssendaighs ende des sondaighs selve betaelde en(de) uuytleyde/
dese ende meer ande(re) poenten oft hem die ontkint wordden/
p(rese)nteerde hij te thoenen Hoepen(de) oft hij dat gedoen conste/
dat hem de coma(n)scap wordden soude ende dat zij partien/
malcande(re)n sculdich souden zijn d(air)af vestich(eyt) ende genoech te/
doene hem des gedragen(de) totten rechte Dair tegen de/
voirs(creven) wed(er)partie huer verantwerden(de) niet en meynde al/
mochten vele worden ende handelingen ind(er) materien voirs(creven)/
ende gelijc die voe(r) verhaelt zijn gesciet zijn dat nochtan/
e(n)nige vaste vorweerde oft slot vand(er) selv(er) coma(n)scap was/
geschiet Niet te myn zij gedroegen hen des totte(n) goeden/
mans die dairaff mochten weten te spreken alsoe dat/
hierop den thoen des voirs(creven) joes groet zijnde de selve/
joes zijns vermets in dien principalijck opde vaste/
conclusie ende slot vand(er) selv(er) coma(n)scap volcomelijc gesciet/
te zijne gelijc hij dat voe(r) bij geleet hadde geheelijc/
volquam ende oick inden ande(re)n poenten bij hem voe(r)/
bijgeleet Es duytsprake vand(er) stadt dat de selve/
coma(n)scap bij joese gebuert ende gedaen vanden huyse(n)/
dair questie af es van weerden sijn zall ende huer/
stat grijpen ende bij partien in wed(er)zijden voldaen/
wordden alsoe dat genoech zij nae dat de wairh(eyt)/
gedragen heeft Actu(m) in consilio opidi p(rese)ntibus/
grave(n) hove burg(imagistr)[is] et aliis de consilio m(ar)tii xxvii
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-05 by Inge Moris