SAL7382, Act: R°52.2-V°52.1 (91 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°52.2-V°52.1  
Act

Transcription

2012-08-24 by Dirk De Wever
It(em) jan pet(er)s sone jans wonen(de) inde hoelstrate te loven(en) in /
p(rese)ntia heeft genome(n) en(de) bekint genome(n) te hebben(e) va(n) h(er) gielise /
de poirte(re) baccalar(eus) ind(er) heylig(er) godh(eyt)? als p(ro)cu(r)ator vanden /
godshuyse vande(n) p(re)dike(re)n te loven(en) de goede hier naebescr(even) /
Te weten(e) yerst neghen dach(mael) lants gelege(n) aende(n) loobosch /
int spiersblock paulo tussche(n) de goede d(er) erfgename(n) /
everarts wijlen de pape te ii sijde(n) en(de) noch drie dach(mael)/
lants paulo alsoe die gelege(n) [sijn] bij tgerichte va(n) loven(en) tussche(n)/
de goede jans va(n) dormale t(er) eende(r) en(de) henricx de becke(re)/
met sijne(n) medeplege(re)n t(er) and(er) sijde(n) Te houde(n) en(de) te hebben(e)/
va(n) halfm(er)te lestlede(n) den t(er)mijn va(n) vijff jae(re)n v(er)volgen(de)/
Elcx jairs d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r) vi(½) mudde(n) core(n)s mate/
en(de) pacht va(n) loven(en) wel bereyt met wa(n)ne en(de) vloegele/
s(in)te andriesmisse apostels te betalen(e) en(de) inde(n) voirs(creven) godsh(uyse)/
te leve(re)n quol(ibet) ass(ecutu)[m] en(de) ombegrepe(n) te lichtmisse volbetaelt /
te sijne Met (con)dicie(n) dat de voirs(creven) jan de voirs(creven) goede/
wynne(n) werve(n) meste(n) en(de) besaeyen sal wel en(de) loflijck/
gelijck reengenoote(n) bove(n) en(de) benede(n) sculdich sijn te doen(e)/
en(de) dat late(n) bloot alsoe hijt aenveerde It(em) de voirscr(even)/
wynne sal t(er) stont sculd(ich) sijn te betalen(e) den goidsh(uyse) voirs(creven) de/
helicht van vi(½) mudde(n) core(n)s van sijne(n) coren(e) dat hij hebbe(n)/
sal va(n) sijns selfs lande(n) eer hij de vruchte(n) comen(de) va(n) des/
voirscr(even) godsh(uys) lande(n) sal moege(n) rue(re)n als voir h de helicht
//
van des voirs(creven) godsh(uys) pachte s(in)te andriesmisse lestlede(n) vande(n)/
voirs(creven) goede(n) v(er)schene(n) en(de) voir de betalinge vand(er) and(er) helicht/
sal de voirs(creven) wynne de vruchte(n) vande(n) voirs(creven) goede(n) alsnu/
d(air)op staen(de) moete(n) bringe(n) en(de) legge(n) in eend(er) plaetse(n) d(air) aff/
de p(ro)cu(r)ator vande(n) godsh(uys) den slotel hebben en(de) behoude(n) sal/
tott(er) tijt tgodsh(uys) vander voirs(creven) [ander] helicht s(in)te andriesmisse lest/
leden v(er)schene(n) betailt sal wesen En(de) alle dese vorweerde(n)/
(con)dicie(n) etc(etera) d(i)c(t)o d(omi)no eg(idio) renu(n)cian(do) no(m)i(n)e quo sup(ra) cor(am) liefk(enrode)/
hoeven julii xxi/
ContributorsInge Moris , Jos Jonckheer
Moderated byInge Moris
Last update: 2012-08-24 by Inge Moris