SAL7382, Act: R°57.3-V°57.1 (106 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°57.3-V°57.1  
Act

Transcription

2023-10-29 by Dirk De Wever
Want de voirs(creven) jacop le bucq als geleyt voir sijn wettich
//
gebreck uut crachte va(n) scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e) tot alle(n) /
den goede(n) beyde have en(de) erve machiels de preit ende/
jacops del scaellie nae dien dat de selve geleydde/
v(er)staen hadde dat niet tegenstaen(de) d(er) leveringe(n) die de /
meye(r) va(n) jandrain tande(re)n tijden ten v(er)sueke va(n) des(er) stadt/
gedaen hadde vande(n) goede(n) des voirs(creven) machiels de selve/
machiel v(er)cocht hadde den houw va(n) xvi roeden bosch/
niet tijtveerdich wesen(de) den div(er)sen p(er)sone(n) voir een/
so(m)me va(n) pe(n)ni(n)gen hem wed(er)om met brieve(n) van/
des(er) stadt gescr(even) aende(n) voirs(creven) meye(re) oft sijnen stadhoude(re)/
alle de goede des voirs(creven) machiels besund(er)t den voirs(creven)/
bosch de vruchte(n) opde lande wesen(de) en(de) de pachte(n)/
die div(er)se p(er)sone(n) sculdich sijn den voirs(creven) machiele/
en(de) desgelijcx alle de goede have en(de) erve des voirs(creven) jacops/
del scaellie behoirlijck heeft doen leve(re)n oft pete(re)n come/
linck des(er) stadt bode in sijne(n) name en(de) den selve(n) machiele/
en(de) jacoppe dach van rechte te compare(re)n inde banck/
voir meye(re) en(de) scepen(en) van loven(e) oft sij hen tegen de voirs(creven) /
leveringe hadden willen oppone(re)n heeft doen besceyden/
aldair sij niet en (com)par(eer)den noch p(ro)cur(eur) van hue(re)n wegen /
den voirs(creven) geleydde(n) compare(re)nde en(de) trecht voirt ver/
sueken(de) Soe hebben scepen(en) van loven(e) t(er) manissen /
smeyers nae dat hen bij raporte en(de) cleernissen des/
voirs(creven) boden behoirlijck hadde gebleken de voirs(creven) leveri(n)ge/
en(de) dachbesceydinge geschiet te sijne gewesen voir/
een vo(n)nisse soe v(er)re de wed(er)p(ar)tie vanden geleydde(n)/
niet en compar(eer)de ten opstane va(n) meye(re) ende scepen(en) dat/
men den selve(n) geleydden vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n)/
soude inde macht va(n) sijne(n) scepen(en) brieve(n) beleyde/
en(de) leveringe(n) voirscr(even) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en)/
come(n) es in sca(m)pno julii xxiiii
ContributorsInge Moris , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-08-24 by Inge Moris