SAL7382, Act: R°96.1-V°96.1 (188 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°96.1-V°96.1  
Act

Transcription

2020-01-07 by Dirk De Wever
It(em) jan wielants sone wijle(n) jans woenen(de) te winde int hagela(n)t/
in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint genome(n) te hebbe(n) van henricke/
welkarts als procur(eur) van jouffr(ouwe) cecilien vand(er) rivie(re)n huysvr(ouwe)/
ph(ilip)s baillat thoff der voirs(creven) jouffr(ouwe) mette(n) huysen hoven wynnen(de)/
lande(n) beempde(n) eeusselen en(de) ande(re)n toebehoirte(n) gelege(n) taetrode/
Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van halfmerte lestlede(n) eene(n)/
t(er)mijn van sesse jae(re)n lang due(re)nde sonder middel v(er)volgen(de) Elcx/
jairs de voirs(creven) wynnen(de) lande om en(de) voe(r) de helicht van allen/
den vruchten die dair op jairlijcx wassen sulle(n) ende de voirs(creven)/
beempde(n) en(de) eussele(n) om en(de) voe(r) xix hollantsche gulden(en) te xvi/
stuv(er)s tstuck drie pl(a)c(ken) voe(r) den stuv(er) alle jae(re) te sinte m(er)tens/
misse inde(n) winter te betalen(e) den voirs(creven) procur(eur) den t(er)mijn/
due(re)nde quolib(et) ass(ecu)[tu(m)] It(em) sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande/
den t(er)mijn due(re)nde wynnen werven en(de) mesten wel ende/
loflijc gelijc reengenoeten bove(n) en(de) benede(n) It(em) sal de voirs(creven)/
wynne alle de voirs(creven) vruchte(n) vande(n) voirs(creven) lande(n) jairlijx/
als die tijt verdich sijn afdoen oft doen doen en(de) bynden/
en(de) de helicht vande(n) selve(n) vruchte(n) der voirs(creven) jouffr(ouwe) toebehoiren(de)/
vue(re)n inder selv(er) jouffr(ouwe) schue(re) all sond(er) cost oft laste der selver/
jouffr(ouwe) It(em) sulle(n) de voirs(creven) jouffr(ouwe) en(de) de wynne dooft dat/
aldair jairlijx wassen sal half en(de) half deylen als dat ter/
eerden gelesen sal wesen en(de) des sal de wynne den lese(r)/
den mont cost geve(n) en(de) m(ijn) jouffr(ouwe) de dachue(re)n betalen/
en(de) de wynne sal sculdich sijn m(ijn) jouffr(ouwe) helicht te vue(re)n/
op sijne(n) cost te loeven(e) te grave(n) oft te linthe(re) dairt m(ijn) jouffr(ouwe)/
best gelieve(n) sal It(em) sal de wynne jairlijx leve(re)n drie hond(er)t/
walme(re)n om opde voirs(creven) huysinge(n) te verdecken(e) en(de) alsmen/
dair dect oft plecket oft anders yet doet make(n) van oude(n)/
wercke dan sal de wynne sculdich sijn den werckliede(n) den/
montcost te geve(n) en(de) m(ijn) jouffr(ouwe) de dachue(re)n te betalen It(em)/
de wynne sal sculdich sijn sijne(n) t(er)mijn due(re)nde de goede voirs(creven)/
te houden op sijne(n) cost in goede state en(de) rep(ar)acien vand(er)/
/ onderste rijckelen ned(er)weert It(em) sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven)/
landen laten tsijne(n) afsceyden(e) gelijc hijse nu aenveert heeft/
Te weten(e) de cleynvarent met wynt(er)coren besayt en(de) noch/
een dachmael geheete(n) motte veldeken oic met wynt(er)coren besayt/
It(em) de grootvarent en(de) dblock aende houboirne eens o(m)me/
gedaen tot somer coren te sayen ende alle dande(r) brake It(em)/
sal de voirs(creven) wynne allet trunchout dat opde voirscr(even)/
goede wassen sal en(de) dat alsoe v(er)re als half thasteel gewoen/
lijck es te gaene en(de) niet voirde(r) sonder alleen aende/
bosschen dair en sal de wynne gheen rechte oft actie inne/
hebben It(em) sal de voirs(creven) wynne bynne(n) den voirs(creven) sesse jae(re)n/
eens moegen afhouwen thout van eene(n) bosschelken gelege(n)/
int vredebroeck It(em) sal de wynne hebben alle twee jae(re)/
eene(n) tabbart oft twee r(ins) guld(en) dair voe(r) It(em) es vorweerde/
als tgraen vand(er) voirs(creven) jouffr(ouwe) gedorssche(n) sal wesen dan/
sal de wynne m(ijn) jouffr(ouwe) dat sculdich sijn te leve(re)n op sijne(n)/
cost te loeven(e) tarschot oft te diest dairt hue(r) gelieve(n) sal/
It(em) sal de voirs(creven) wynne alle jae(re) heffen tot behulpen vande(n)/
saytcoren vijf halste(re)n corens aen willem(me) de lathouwe(re) en(de)/
noch drie halste(re)n corens aen baten ph(ilips)e(n) It(em) m(ijn) jouffr(ouwe) sal/
drie jae(re) lang alle jae(re) coopen drie xxv hoepen en(de) de/
wynne sals vijftich hoepe(n) coopen oic drie jae(re) lang alle jae(re)/
ende dat hale(n) op een mile weghs nae den voirs(creven) hove/
It(em) de wynne sal voe(r) uut hebben alsoe vele lants dat/
hij dair op sayen sal twee halste(re)n lijssaeyts alle jae(re) den/
t(er)mijn due(re)nde ende alle dese vorweerd(en) (et)c(etera) cor(am) oppendorp/
liefkenrode septembris iii[a]
ContributorsJos Jonckheer , Agata Dierick , Sabrina Keyaerts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-01-07 by Sabrina Keyaerts