SAL7382, Act: R°98.5-V°98.1 (193 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°98.5-V°98.1  
Act

Transcription

2023-10-29 by 
Want h(er) jan van houthem ridde(re) als erfg(enaem) van wijlen ja(n)ne/
van houthem die in sijn(en) leven(e) geleyt was voir zijn/
wettich gebreck uut crachte va(n) scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e)
//
tot allen den goeden beyde have en(de) erve jans wijlen heene soe/
wair die gelegen sijn hem met brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n)/
aenden bailliu va(n) ha(n)nut oft sijne(n) stadhoude(re) alle de selve goede/
behoirl(ijck) heeft doen leve(re)n oft pauwelse bierman des(er) stadt bode/
in sijne(n) name en(de) ja(n)ne de voulroux dach va(n) rechte doen/
besceyden inde banck voir meye(re) en(de) scep(enen) van loven(e) oft hij hem/
tegen de leveringe hadde willen oppone(re)n tot welken dage/
tot op hede(n) v(er)streken hij niet gecompar(eer)t en es noch p(ro)cur(eur)/
va(n) sijne(n) wegen willem(me) van leefdale als p(ro)cur(eur) des voirs(creven)/
he(re)n jans (com)pare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de) Soe hebben/
scep(enen) va(n) loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen bij raporte/
des voirs(creven) boden behoirl(ijck) hadde gebleken de voirs(creven) leveri(n)ge/
geschiet en(de) dat doffic(ie)r last nam de conde te doen(e) oft te/
doen doen gewesen voir een vo(n)nisse soe v(er)re de wed(er)p(ar)tie/
vande(n) voirs(creven) he(re)n ja(n)ne niet en (com)par(eer)de ten opstane va(n) meye(re)/
en(de) scep(enen) dat men den selve(n) he(re)n ja(n)ne vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n)/
soude inden macht va(n) sijne(n) scep(enen) br(ieven) beleyde en(de) leveringe(n)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) es in sca(mpn)[o] septe(m)br(is) iiii
Contributors
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2013-01-08 by Sabrina Keyaerts