SAL7382, Act: R°99.1 (195 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°99.1  
Act

Transcription

2023-10-29 by 
Nae dien dat ten lesten dage van rechte inde banck voir meye(re)/
en(de) scepen(en) meest(er) barthelmeeus kyp secretar(is) d(er) stadt va(n) loven(e)/
als p(ro)cur(eur) van sijnd(er) sweg(er) dede te kynne(n) geve(n) hoe dat hij omtri(n)t/
sinxen(en) lestleden beclaecht hadde eene(n) geheete(n) jan vande(n) dale/
va(n) opvelpe voir de so(m)me va(n) xx r(insch) gul(den) d(air)aff mits (con)tumacie(n)/
bij p(ar)tie(n) gevuert voir recht soe dat bleeck bijde(n) reg(ist)ren vand(er)/
daet junii penult(ima) lestlede(n) soe oick bij v(er)strijke va(n)den vacantie(n)/
en(de) and(er)ss(ins) den dach va(n) rechte op hede(n) dienen(de) was hem/
des gedragen(de) aengaen(de) d(er) clachte(n) aen vorste(r) en(de) poirt(er)s en(de)/
d(er) (con)tumacie(n) totte(n) reg(ist)re ald(air) gelesen en(de) v(er)sueken den/
selve(n) d(air)aff vo(n)nislijck v(er)reyct te hebben op welc v(er)sueck/
de scep(enen) op hede(n) gehoirt hebben(de) de cleernisse va(n) ja(n)ne marisses/
vorste(r) roelove va(n) erpe en(de) rigaulte va(n) boerssele als/
poirt(er)s navolgen(de) hue(re)n vo(n)nisse ten voirs(creven) lesten dage gewese(n)/
vand(er) voirs(creven) clachte(n) als vo(r)e geschiet te sijne ind(er) saken/
op hede(n) gemae(n)t nae dat de voirs(creven) p(ro)cur(eur) sijn scult soe v(er)re/
die gedrage(n) soude moege(n) p(rese)nteerde behoirlijck te doen verifice(re)n/
gewesen hebbe(n) wair de voirs(creven) jan oft p(ro)cur(eur) va(n) hem/
niet en q(ua)me ten opstane van meye(re) en(de) scepen(en) dat hij vand(er)/
voirs(creven) so(m)men v(er)reyct soude wesen in sca(m)pno septe(m)br(is) iiii
Contributors
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2013-01-08 by Sabrina Keyaerts