SAL7382, Act: V°188.3-R°189.1 (328 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°188.3-R°189.1  
Act

Transcription

2012-10-08 by Dirk De Wever
Nae dien dat op heden gecompareert zijn bijde(n) raide vand(er)/
stadt anne laureys wettige huysvrouwe gheerts duegens/
t(er) eender ende de selve gheert t(er) ande(r) zijden ald(air) de voirs(creven)/
zijn huysvrouwe te kynne(n) gaff hoe dat mits den sobe(re)n/
regimente des voirs(creven) gheerts zij gesceyde(n) wae(re)n mette(n) geestelike(n)/
rechte van malcande(re)n in welke separacie ende divorcie huer/
toegevuecht zijn geweest te volgen(e) alle hue(re) renten ende oic/
de haeffelike goede ende ande(re) van huer(er) zijde(n) gecomen en(de) die/
zij in vollen stoele besate(n) huer des gedragen(de) totte(n) besceyde/
d(air)aff wesen(de) ende dat meer es naed(er)hant soe hebben zij bij/
tussche(n)spreken van vrinden zeke(re) geluften ende toeseggen(e) malca(n)de(re)n/
gedaen ende oic bevordert wes goeden deen ende den ande(re)n volge(n)/
soude(n) ende al voir scepen(en) van loven(en) gepasseert huer des oick/
gedragen(de) totten selven staen(de) geregistreert inde middelste camere/
ende want de voirs(creven) gheert huer man huere goede van huer(er) zijden/
gecomen besundert de haeffelike goede huer als voe(r) aengevuecht/
zoe in deen zoe in dande(r) der selv(er) ontvreemt heeft en(de) ewech/
gedragen ter plaetssen dair hem dat belieft heeft perseve(re)nde/
altijt in zijn sober regiment zoe heeft de voirs(creven) zij(ne) huysvrouwe/
versocht den voirs(creven) gheerde met rechte ond(er)wesen en(de) bedwongen/
te wordden de voirs(creven) goede huer wed(er)om te doen hebben d(air)op/
de voirs(creven) gheert seydt hoe dat hij de voirs(creven) goede qualic soude/
connen weder gebringen aengesien dat de selve eensdeels
//
vertiert wae(re)n ende gegaen alsoe hij seydt in huer(er) beyd(er) schult/
soe van huyshue(re)n als zij tsamen woonden zoe and(er)ssins en(de) datme(n)/
niet bevi(n)den en soude dat de voirs(creven) goede huer toegevuecht souden/
zijn met meer reden(en) bij hem alligeert de voirs(creven) zijne huysvrouwe/
bliven(de) bij hue(re)n voirnemen(e) ende dat tselve uuyt(er) voirs(creven) divorcien/
en(de) sceydingen gehoude(n) soude wordden navolgen(de) den voirs(creven) scepene/
brieve(n) es geappointeert dat de voirs(creven) gheert tusschen dit en(de)/
maendage naistcomen(de) sculdich zall zijn navolgen(de) den bescheyde/
voirs(creven) dairaff wesen(de) zijnd(er) voirs(creven) werdynne(n) restitucie ende/
ov(er)leveri(n)ge te doene vanden voirs(creven) goeden bij hem ewech gedrage(n)/
oft gevuert oft hue(re)n goede(n) moet dairaf te hebben d(air)aff zij hem/
t(er) stont met goed(er) specificacien die ov(er)geven zall om hem d(air) nae/
te vuege(n) weten(de) oft hij des niet en dade dat hij dair voe(r) bij/
aentasten(e) van zijnen persoene ende and(er)ssins gepraemt zall werden alsoe dat behoiren zall ten ynde vand(en) execucien en(de)/
get(er)mineerd(en) voirscr(even) in consilio opidi febr(uarii) vi[ta]
//
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2012-08-30 by Inge Moris