SAL7382, Act: V°22.3-R°24.1 (31 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°22.3-R°24.1  
Act

Transcription

2020-01-06 by Dirk De Wever
Condt zij allen lieden dat mathijs hoenarts zone jans heeft genome(n) ende/
bekint genomen te hebben(e) van gerarde van baussele thof des selfs/
gerarts gelegen ind(er) vrijheyt vand(er) vue(re)n aen tdrinckwat(er) metten/
huysingen schue(re)n stallagien stoperie(n) ende ande(re)n toebehoirten/
metten lande beemde ende boeg(ar)den die berthelmeus va(n) muyswynckele/
de wynne nu gebruycken(de) is ende d(air) toe sal de voirs(creven) wynne noch/
in deser pechtingen hebben de twee stucken lants houden(de) tsamen/
drie boend(er) oft dair omtrent dieme(n) vand(er) cappellen tot noch te/
/ pachte gehouden heeft deen houden(de) twee boend(er) gelege(n) buyte(n)/
de bruselsche porte t(er) vue(re)n ende dand(er) boend(er) int rollendal/
Noch sal de voirs(creven) wynne in des(er) sijnd(er) jaerscharen mede hebben/
eenen boegart gelegen t(er) vue(re)n inde wijng(ar)tstrate geheeten den/
rijkart Te houden te hebben ende te gebruycken van halfmerte/
naistcomen(de) ov(er) een jaer eenen t(er)mijn van neghen jae(re)n lanck/
deen nae dand(er) d(air) nae v(er)volgen(de) Elcx jairs d(air)enbynnen de voirs(creven) lande/
om ende voe(r) seven(en)vijftich sacke drie sist(er) [corens] vijf zist(er) bruessels/
voe(r) elken sack ge(re)kent met wanne ende vloghele wel bereyt/
op twee pe(n)nynge nae den besten dat t(er) merct compt ts(in)t andriesmisse/
apostels te betalen ende te loven(e) oft te bruessel te leve(re)n dairt den/
voirs(creven) gerarde gelieven sal den voirs(creven) t(er)mijn due(ren)de telke(n) t(er)mijne/
als v(er)volgde schout Ende de voirs(creven) beemde en(de) boeg(ar)de om ende voe(r)/
seven(en)twintich r(ijns)gulden te xx st(uver) in pl(a)c(ken) brab(ants) voe(r) elke(n) stuver/
alle jae(re) s(in)te m(er)tensmisse te betalen(e) insgelijcx als v(er)reycte schout/
Item de voirs(creven) gerardt zijn wijf ende kynde(re) en(de) huer familie zulle(n)/
int voirs(creven) hof ende opde voirs(creven) goede moghen comen gaen ende/
v(er)ke(re)n alsoe dicke ende langhe als hen gelieven sal en(de) te henw(er)t/
behouden tgerief datse tot noch int nyeuwe huys behouden hebben/
ende den rijstal ende leve(re)n den selven gerarde sijne wijve oft/
kynde(re)n hoy ende stroe tot eenen oft twee p(er)den Item sal de/
wynne sculdich zijn den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde de voirs(creven) goede te/
wynne(n) te w(er)ve(n) ende de lande te mesten al wel ende loflijc alsoe/
wale de verste als de naeste altijts opde getijdege voe(re)n en(de) niet/
arge(re) m(air) liev(er) bat dan regenoeten ten meesten p(ro)ufite d(er) goede/
ende en sal gheen lande van ande(re)n te pachte mogen houde(n)/
sond(er) gerarts consent Ende alle voestringe op tgoet wassen(de)/
sal hij te meste bringen ende etten sonder enige te vercoepen/
oft te v(er)ma(n)gelen en(de) te meste maken ende opt lant vue(re)n als/
voirs(creven) es Item sal de voirs(creven) wynne de lande vand(en) voirs(creven) hove/
ten inde van zijnd(er) jaerschae(re)n laten ind(er) manie(re)n hij die/
aenveerden sal te weten een boender met terwen besayt op/
zijn getijdege voren xii boend(er) ende drie dachmael met rogghe/
besayt oic op zijn getijdige voren xiiii boender storten op/
huer getijdege voren eens geereist en(de) xiii boend(er) brake(n) geheel/
/ dboend(er) lants v(er)cregen jegen de weduwe ende kynde(re) m(ar)scalx/
dat henrick moens te pachte hielt bij hue(re)n tijde sal hij bloot late(n)/
desgelijcx de twee dachmale(n) die wijlen d(er) selv(er) wed(uwe) en(de) hue(re)n/
kynde(re)n toebehoirden ende die vaes de lathouwe(re) hielt sal hij te(n)/
eynde oic bloet laten m(air) de twee stucken vand(er) wed(er)gaye landen/
die claes vand(er) cappellen hielt te pachte sal hij laten eens geack(er)t/
ende de twee stucken houden(de) omtrent drie boend(er) die jan vander/
cappelle(n) tot noch gehouden heeft sal hij laten soe hem gerardt/
te zijnen aenveerden die leve(re)n sal Item en sal de voirs(creven) wynne/
de voirs(creven) goede bynne(n) zijne(n) lesten drie jae(re)n niet mogen hoervruchte(n)/
noch aen ande(re) bescaden al oft een deel sond(er) gerarts consent/
ende hij sal alle vuesteringe te zijne(n) lesten jae(re) te meste moeten/
bringen in redelich(eyt) ende op de lande vue(re)n ende de messie ydel late(n)/
Item alle beken ende riole(n) sal de wynne moeten houden ende/
ruyme(n) alst behoeft ende van noode es op zijnen cost Item allet/
doeft dat hie(re)nbynne(n) opde voirs(creven) goede wassen sal sal de wynne/
h(er)telijc doen verwae(re)n tot tijtverdich sal wesen ende dan zullent/
gerart ende de wynne half ende half deylen ende de wynne sal/
gerarde zijn helicht te loeven(e) oft te bruesel leve(re)n en(de) alsment/
leest zullen zij in wed(er)zijde elc eene(n) lese(r) sette(n) ende de wynne/
sal gerarts leser den montcost geven ende gerart den loon/
Item de wynne sal gerarde jaerlijcx doen vi carweide(n) tot loeven(e)/
oft alsoe v(er)re met zijne(n) wagen(en) ende p(er)den ende gerardt sal den/
wynne geven tallen twee jae(re)n drie ellen lakens alsulke als hij/
zijne(n) ande(re)n wynne(n) geve(n) zal Item sal de voirs(creven) gerardt de/
huysingen vand(en) voirs(creven) hove houden van wande ende van dake/
m(er) de wynne salse houden vand(er) und(er)st(er) rykele(n) ned(er)w(er)t des sal/
de wynne jairlijcx leve(re)n een duysent walms om op de huyse te/
v(er)decken ende oic dackroeden ende beigaerde diemen dair toe/
besigen sal ende dien walm ald(air) v(er)dect sal de wynne den wercliede(n)/
den montcost geven ende hen oic doen diene(n) ende gerardt sal de/
dachue(re)n betalen Item den voirs(creven) gerarde sullen toebehoiren de/
duyve(n) vanden hove m(er) de wynne sal hebben tduyve(n)mest des sal/
hijst te wynt(er) vueden Item de wynne sal alle v(er)droechde truync/
boeme(n) mogen houwen et voe(r) elke(n) twee leevende pote(n) wed(er) sette(n)/
vand(en) selve(n) arde en(de) die wel v(er)dorne(n) ende alle de goede wel/
gegricht ende omloke(n) houden ende late(n) tsijne(n) afsceyde(n) Ende/
/ op den beemdt sal hij mogen houwen alle getrunckde willeghen/
ende ande(re) weeck houdt alst tijtveerdich is ende elders opde goede/
oic om mede te vreden ende zijn p(ro)ufijt te doene m(er) dair sal gerardt/
mogen doen uutslaen dat dient tot poten en(de) oic wijng(ar)tstaken/
om de poten wed(er) op de goede te setten Item gevielt dat aen de/
voirs(creven) goede e(n)nige scade geschiede van brande oft and(er)ssins die toeq(ua)me/
uut ocsuyn des voirs(creven) wynne(n) oft zijnd(er) familien daer af soude hij/
den voirs(creven) gerarde richtinge doen ende gesciede oic enige scade/
die toequame bij toedoen des voirs(creven) gerarts oft zijnd(er) familie die/
sal hij den voirs(creven) wynne moete(n) oprichte(n) Item de voirs(creven) wynne sal/
inheffen ende ontfanghen alle renten die de voirs(creven) gerarde heeft t(er)/
vue(re)n ende d(air) ontrent ende die voirts uutreycke(n) den selve(n) zijne(n) meest(er)/
ende betale(n) oic in afslage zijnd(er) pechtingen den chijs ende pacht/
uuten goeden gaende alsoe dat geraerdt d(air) bij gheen scade en lijde/
Item de wynne sal gerarde jairlijcx geve(n) twee vierdel goed(er) erwete(n)/
ende te sinxen(en) oft d(air) ontrent een goet lam Ende alle dese vorw(er)de(n) (et)c(etera)/
Hieraf es borge des voirs(creven) wynne(n) jan wouwermans zone wile(n) jans/
zijn behuwede zone Ende in gevalle e(n)nich van hen beyde(n) storve/
eer dese pechtinge geexpireert wae(re) soe sal de langste leven(de) va(n) hen/
sculdich zijn te setten eene(n) ande(re)n goede(n) man alsoe goet ende/
rijck zijnde als de aflivege et p(ri)mus cor(am) vos vynck julii vii
ContributorsInge Moris , Agata Dierick , Jos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-06-29 by Inge Moris