SAL7382, Act: V°90.2-R°91.1 (173 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°90.2-R°91.1  
Act

Transcription

2023-10-29 by 
Want de p(ro)cur(eur) meest(er) joes van boechout canonicx d(er) kercken van/
sinte pet(er)s te loven(e) die met scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e) heeft/
en(de) houden(de) es tsestich rinssche gulden(en) erflijck aen en(de) op de/
goede nae bescr(even) hee(re)n jans van gave(re) hee(re) tot sint aechten/
rode Te weten(e) aen en(de) op de wat(er)moelen va(n) sint aechte(n)/
rode mette(n) toebehoirte(n) gelijck die gelegen es opde lane/
It(em) aen en(de) op de wat(er)moelen mette(n) toebehoirte(n) gelege(n)/
tarken(e) It(em) aen en(de) op thoff met huysen hove(n) wynnen(de) lande(n)/
beemden en(de) sijne(n) toebehoirte(n) gelegen tarken(e) in div(er)sen plaets(en)/
en(de) stucken ald(air) gelijck de wynne des voirs(creven) he(re)n jans tselve/
hoff mette(n) toebehoirte(n) ald(air) houden(de) es hem met scepen(en) brieve(n)/
van des(er) stadt gescr(even) aen alle officie(re)n slants va(n) brab(ant) buyte(n)/
vryen hootsteden gesete(n) oft hue(re)n stedehoude(re)n en(de) elken/
besund(er)t alle de voirs(creven) goede en(de) ond(er)pande mette(n)/
vruchte(n) en(de) have(n) d(air)op wesen(de) den p(ro)p(ri)etar(is) toebehoiren(de)/
behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n oft gielijse eveloege des(er) stadt/
bode in sijne(n) name en(de) den voirs(creven) he(re)n ja(n)ne sijne(n) wynne(n)/
en(de) molde(re)n dach van rechte doen besceyden in te (com)pare(re)n/
inde banc voir meye(re) en(de) scepen(en) van loven(e) oft sij hen tegen/
de voirs(creven) leveringe hadden willen oppone(re)n ald(air) sij op hede(n)/
als ten v(er)streken(en) dage van rechte niet gecompar(eer)t en sijn/
noch p(ro)cur(eur) van hue(re)n wegen den p(ro)cur(eur) des voirs(creven) meest(er)/
joes (com)pare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de) Soe hebben
//
scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen bij bij raporte/
des voirs(creven) boden behoirlijck hadde gebleken de voirs(creven) leveringe/
geschiet te sijne bij en(de) ond(er) de officie(re)n va(n) arken(en) en(de) ts(in)[te] aechte(n)/
rode en(de) dachbesceydinge gedaen d(er) huysvr(ouwen) des voirs(creven) he(re)n/
jans hue(re)n wynne(n) en(de) molene(re)n en(de) oic ja(n)ne va(n) scoenvorst/
rintmeeste(r) m(ijns) he(re)n van thiene(n) dien de voirs(creven) goede uut (con)fis/
catien bij den roomsche(n) coni(n)ck gegeve(n) sijn gewesen voir een/
vo(n)nisse soe v(er)re de wed(er)partie vanden voirs(creven) meest(er) joese/
niet en (com)par(eer)de ten opstane van meye(re) en(de) scepen(en) dat men/
den voirs(creven) p(ro)cur(eur) inden name als vo(r)e vanden voirs(creven) goede(n)/
panden en(de) vruchte(n) houde(n) soude in macht vande(n) voirs(creven)/
scep(enen) brieve(n) van loven(e) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n)/
es in sca(m)pno augusti penulti(m)a
Contributors
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2013-01-04 by Sabrina Keyaerts