SAL7383, Act: R°1.2-V°1.1 (1 of 716)
Search Act
previous | next
Act R°1.2-V°1.1  
Act
Date: 1489-06-23

Transcription

2019-02-25 by Walter De Smet
It(em) tusschen machiele fyen die voir de borg(er)meesters vander stadt/
ontboden hadde henr(ick) tyelens wulle(n)weve(r) om vanden selven/
henr(icken) geruympt te hebbene machiels huys en(de) goede inde/
wijng(ar)tstrate gelege(n) die hij in hueri(n)ge beseten hadde tsjaers/
om drie rinsgul(den) ende oic om van hem betaelt te hebbene/
de ombetaelde huere van twee geheele(n) jae(re)n en(de) dae(re)nboven/
noch van xxvi stuv(er)s van dair te voe(re)n he(m) dairaf oic uutstaen(de)/
hopende dat hij dat alsoe beyde deen ende dande(r) sculdich/
wae(re) te doene te voirde(re) want hij machiel p(rese)nteerde te bewis..../
met wettige ma(n)nen die he(m) dair inne v(er)eenicht hadde..../
dat tusschen hen ov(er)comen was en(de) gemiddelt dat hij..../
voirs(creven) die ruymi(n)ge gedaen soude hebben ende aengenome..../
doene te liechtmesse oft ten lancxsten te vastelavond..../
lestled(en) alsoe dat hij mits dien niet lange(r) noch vo..../
dairaen sculdich en was te hebben(e) ende oft hij lang(er)..../
dair inne tot noch toe dat dat es van gracien bij n..../
geduege ende niet van rechte Dair tegen de voirs(creven) ..../
noch kynnen(de) noch ontkinnen(de) des voirs(creven) machiels bijleg..../
nae dien hij hadde hoiren noemen de twee wettige..../
dair hem machiel mede behulpen woude was te..../
wes de selve twee goede mans D(air)af cleerde(n) bij heu(r)..../
dat hij dair mede op ende af gaen woude ende..../
zelve twee getuygen te weten(e) gerart van baus..../
liebrecht zijn cnape volcomelic gecleert hebb..../
als voe(r) dat partien omtrint kersmesse lestl..../
desselfs gerarts vergadert wae(re)n op hue(r) g..../
die de selve henr(ic) genoech kinde soe..../
eyschste Soe werdden zij dair in uu..../
v(er)eenicht dat de selve henr(ic) machie....
//
....dat ende liechtmesse oft ten lancsten te vastelavonde/
....stcomen(de) Ende inden gevalle hij dat alsoe dade/
....nde hem gracie(n) gebue(re)n ende quijt scilli(n)ge vand(en) hue(re)n nae avenant vand(en) tijde vanden selve(n) kersmesse totte(n) selve(n)/
liechtmesse oft vastelavondt (et)c(etera) Es duytsprake en(de) appoi(n)tem(en)t/
dat de selve henr(ic) gehoude(n) sal zijn t(er) stont des voirscr(even)/
machiels goede te ruymen ende hem uuytreyckinge van/
zijnd(er) geheeld(er) hueri(n)gen te doene cor(am) berghe nausnyde sub(stitu)[t(is)]/
burg(imagistr)[is] et c(e)t(eris) aliis de consilio junii xxiii post nona(m)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt