SAL7383, Act: R°17.3-V°17.1 (35 of 714)
Search Act
previous | next
Act R°17.3-V°17.1  
Act
Date: 1489-07-18
LanguageNederlands

Transcription

2019-10-09 by Walter De Smet
It(em) willem pols zone wile(n) jans ende henrick snoeck zone wile(n)/
jans inde(n) name en(de) va(n) wege(n) pet(er)s van ov(er)dile zijns zwaghers/
in p(rese)ncia hebben genome(n) en(de) bekint genome(n) te hebben(e) van ad(ri)ane(n)/
verheylwige(n) en(de) henr(icke) van vlaende(re)n als executuers vanden/
testame(n)te en(de) uuyt(er)sten wille joh(ann)is wile(n) vander eycke(n) proefst/
als hij leefde der goede(n) va(n) corbye de helcht vander g(ro)[o]ter/
thienden van berthem opde zijde te zeven to(m)men weert den/
voirscr(even) godshuyse va(n) corbye toebehoiren(de) gelijck de gebrued(er)s/
vynx die ov(er)lanck gehouden hebbe(n) Te houden te hebben en(de) te/
gebruycken va(n) sint jansmesse lestlede(n) eene(n) t(er)mijn va(n) xii jaire(n)/
lanck v(er)volgen(de) deen nae dande(r) zonder middel Ende elx jairs/
d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r) vive(n)twintich paere mudden onder rogge/
en(de) even(en) [der mate(n) van loven(en)] jairlix te betalen(e) tsinte andriesmesse apostels en(de)/
te loven(en) te leve(re)n inde proeftye eene(n) solde(r) hoghe oft eld(er)/
dairt den executue(re)n gelieve(n) sal bynne(n) loven(en) gelev(er)t te hebben(e)/
quol(ibet) ass(ecutu)[m] Item es vorw(er)de dat de voirscr(even) thiendeners jairlix/
den voirscr(even) t(er)mijn due(re)nde betale(n) sulle(n) ten gewoenlijcke(n) tijde/
zonder afslach van des voirs(creven) steet alle alsulke co(m)me(re)n en(de)/
laste(n) d van outs dair uuytgaen(de) alsoe dat den voirscr(even)/
executuers oft de(n) godsh(uyse) d(air)bij gheen schade en come Item/
de voirscr(even) thiendeners hebbe(n) malcande(re)n geloeft wairt tsulc/
dat deen van hen voe(r) des anders gedeelte gepraemt worde/

//
dat zij dat deen den ande(re)n oprichte(n) sulle(n) als v(er)volchde/
schout It(em) es vorweerde dat de voirscr(even) p thiendeners de/
voirscr(even) thiende niet en sele(n) moege(n) van hue(re)r hant voirts/
uuytgeve(n) het en zij met consente en(de) wille der voirscr(even)/
executuers Item voirts is vorw(er)de dat de voirscr(even) thiendeners/
schuldich sulle(n) zijn te dragen(e) en(de) te betalen(e) bove(n) hue(r) pechti(n)ge/
voirscr(even) noch hue(r) pairt ende porcie va(n) alsulk(en) vi[c] en(de) lx/
rinssche gulden(en) eens als de voirscr(even) wijle(n) joh(ann)es vand(er) eyck(en)/
heeft moete(n) betale(n) en(de) uuytlegge(n) ten inne nemen(de) va(n) zijne(n)/
t(er)mijne en(de) dat nae gelande vand(en) pechtinge(n) voirscr(even) en(de)/
oick nae advena(n)t vand(en) ande(re)n goede(n) va(n) corbye voirs(creven) int/
g(e)n(er)ael It(em) es vorweerde oft den voirscr(even) thiendene(re)n bynne(n)/
de voirscr(even) t(er)mijne e(n)nige schade toequame va(n) hagelslaghe te(m)peeste/
oft gemeyne(n) orloghe aende voirscr(even) thiende dat in dien/
gevallen de voirscr(even) executuers hen d(air)aff cortsel en(de) restoir doe(n)/
sulle(n) gelijck ande(re) hee(re)n en(de) p(re)late(n) hue(re)n wynne(n) bove(n) ende/
beneden doen sulle(n) Ende alle dese vorweerd(en) cor(am) hoelair/
thenis julii xviii Sen(tentiatum) p(er) alard(um) vand(er) eyke f(ilium) d(i)c(t)i q(uon)d(am) joh(ann)is/
cor(am) borch zedele(re) maii xiiii a(nn)[o] xv[c]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2019-07-10 by Jos Jonckheer