SAL7383, Act: R°20.1-V°20.1 (40 of 714)
Search Act
previous | next
Act R°20.1-V°20.1  
Act
Date: 1489-07-17

Transcription

2019-10-07 by Walter De Smet
Allen den ghene(n) (et)c(etera) borg(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raet der stadt/
van loven(en) saluyt Doen cont en(de) te weten(e) dat voir ons come(n)/
is in prope(re)n p(er)sone joha(n)nes cornelii zone wilen meester/
cornelijs va(n) zierixee ende heeft getransporteert ende/
geheelijck gemechticht en(de) ov(er)gegeve(n) ende mids dese(n) tra(n)sportert/
mechtich maect ende overgheeft den eerbae(re)n hee(re) en(de) meest(er)/
meeste(re)n clause vander me(re)n nu ter tijt regent ind(en) petagogie(n)/
geheeten tverken inder eerweerdiger univ(er)siteyt van loven(en)/
alsulken recht actie int(er)est prouffijte(n) en(de) emolume(n)ten alse/
den selve(n) joh(ann)ese cornelii e(n)nichssins toebehoire(n) moege(n) ende/
die hem gevallen ende verschene(n) zijn oft h(ier) namaels valle(n)/
en(de) verschijne(n) sulle(n) moege(n) uuyt saken van alsulke(n) landen/
geheete(n) vrone gelegen in zeelant t(er) plaetse(n) geheete(n) boys/
duyvelant gelijck de brieve(n) d(air)aff gemaect dat nairde(r) uuytwise(n)/
en(de) v(er)cle(re)n alse een geheete(n) anthonijs bloxhe(n)? oft ande(re) vande(n)/
selve(n) jeh(ann)ese cornelii in pechtinge(n) oft anderssins houden(de) moege(n)/
zijn Geven(de) den selve(n) meeste(re)n clause zond(er) e(n)nich wed(er)roepe(n)/
h(ier) inne te hebbe(n) oft te behoude(n) volcome(n) macht en(de) auc(tori)teyt/
alle de selve rechte(n) actie(n) int(er)esten prouffijte(n) en(de) emolume(n)ten/
Te mane(n) ende teyssche(n) en(de) de vruchte(n) en(de) prouffijte(n) vande(n)/
selve(n) landen jairlijx comen(de) inne te heffen(e) en(de) tontfane d(air)voe(r)/
te pande(n) te dagen te beleyden rasteme(n)te te doe(n) legge(n) die met/
rechte texeque(re)n en(de) te vervolgen te bedinge(n) te wynne(n) te v(er)liese(n)/
composicie en(de) mi(n)lijcke yffeni(n)ge va(n) al des voirscr(even) es te maken/
den schulders te quite(re)n ende volcome(n) quitan(cie) te geve(n) ende voirtane/
g(e)n(er)alijck ende spe(ci)alijck d(air)inne te doen(e) ende te vorde(re)n allet/
ghene dat de selve joh(ann)es cornelii selve doe(n) soude moege(n) wairt/
dat hij telker tijt yege(n)woirdich en(de) voir oghen wae(re) Gelovende/
voe(r) ons in goeden trouwe(n) de voirs(creven) joh(ann)es cornelii renu(n)cie(re)nde goet/
vast gestentich en(de) van weerde(n) te houde(n) en(de) te hebbe(n) allet ghene/
dat bijden voirscr(even) meeste(re)n clause in des voirs(creven) es en(de) des dien/
e(n)nichssins aencleeft gedae(n) geprocureert en(de) gevordert sal worde(n)/
due(re)nde dese p(ro)cu(r)acie en(de) mechtich(eit) zonder e(n)nich wed(er)roepen/
h(ier) inne te hebben als voe(r) tot aender tijt toe dat de voirs(creven)
//
hee(r) ende meest(er) claes geheelijck ende al gecontenteert en(de)/
vernuecht sal wesen van hondert en(de) twee rinssche gulden(en)/
eens ende oick vanden costen die hij d(air)om soude moeghe(n)/
lijden in e(n)niger manie(re)n welke so(m)me va(n) hond(er)t en(de) twee/
rinssche guld(en) eens de voirscr(even) joh(ann)es cornelii mits dese(n) bekint/
wettelijck ende duegdelijck schuldich te zijne den voirscr(even)/
meeste(re)n clause van zijne(n) montcoste(n) ten huyse desselfs meest(er)s/
claus gedaen ende verteert cor(am) buetsele burg(imagistr)[o] bergis/
h(er)meys scabinis julii xvii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt