SAL7383, Act: R°24.2-V°24.1 (47 of 714)
Search Act
previous | next
Act R°24.2-V°24.1  
Act
Date: 1489-07-29

Transcription

2019-11-03 by Walter De Smet
Aldair jan van moerssele come(n) es bijden raide vand(er) stadt/
tegen daneele cuelens zijne(n) wynne van zijne(n) hove t(er) dijct/
gelegen te ov(er)ijssche versueken(de) dat hij die de selve zijn goede/
houden(de) es van coirne ende anderssins met scepen(en) brieve(n) van/
loven(e) in pechtingen de selve goede ende vruchte(n) va(n) dien/
hanteerde oft hante(re)n dade met vrouwe(n) oft anderssins ter/
meest(en) versekertheyt alsoe hem dat doenlijcst wae(re) en(de) ande(re)/
van gelijcken dair omtr(ent) souden moegen oft conne(n) gedoen/
oft doen doen alsoe dat de goede niet verloren en bleven/
hij p(rese)nteerde hem in dien ende des den gebreken die int/
afdoen ende inne doen van dien souden moegen gebue(re)n ten/
zwairde(re) laste dan anders ende voirt in al des dien aencleeft/
te doene des in dien gemeynlic soude moegen ov(er)drage(n) wordde(n)/
ende ande(re) van gelijcken souden moeten doen ende sculdich zijn/
te doene soe verre hij dair inne gehouden soude moege(n) zijn/
ende dat zijne(n) pacht soude moege(n) aengaen Hopen(de) dat de/
selve wynne navolgen(de) de pechtingen hem in dien sculdich/
wae(re) te quiten(e) sijn debvoir ende ut(er)like diligen(cie) en(de) ernstich(eit)/
te doene Dair tegen de voirs(creven) wynne antwerden(de) en meynde/
niet nae gelegenth(eit) des tijts gehouden te wesen in des/
voirs(creven) jans sijns meesters versueck mair hoepte en(de) meynde/
de pechtingen verdragen te wesen ende droech den selven/
zijnen meest(er) die op ende gaf hem die over Te voirde(r)/
want soe eenyegelijck wiste den tijt soe niet gelege(n) en was/
dat he(m) zond(er) geva(n)gen te zijne ende met allen bedorve(n) moegelijc/
was die goede te connen af oft inne doen oft oic hante(re)n en(de)/
alsoe versocht hij mett(er) hee(re)n uuytsprake verdrach en(de) ontslach/
vand(er) zelv(er) pechtingen hopen(de) dat dat alsoe sculdich was/
te gescieden(e) Op dwelc den voirs(creven) wynne gevraecht/
werdt oft hij de pechtingen verdragen soude willen sijn/
inden gevalle dat peys wae(re) alsoe dat hij die goede/
vuechelijck hante(re)n mochte Dairop hij antwerde neen/
mair soude die in dien gevalle wel willen houde(n)/
Es partien int lange gehoort gecleert bijden raide
//
vand(er) stadt datmen nyeman(de) verdragen en can zonder/
p(ar)tien consente noch naeden onderhouden(en) vand(en) rechte/
alhier en behoort te verdragen zonder consent als voe(r)/
van pechtingen besundert dair scepen(en) brieve(n) af zijn/
Ende aldus zal de voirs(creven) wynne op de p(rese)ntacie des voirs(creven)/
jans zijns meesters gehouden zijn de voirs(creven) goede ende/
vruchten van dien met vrouwen oft anderssins t(er) meest(en)/
versekerth(eit) ende naeste datmen zal connen af ende inne/
te doen doene ende hante(re)n om d(air)af te gebue(re)n dat/
van ande(re)n gelijcken boven ende benede(n) nae gelegenth(eit)/
der saken bevonden ende ov(er)dragen sal moege(n) werden/
te gescieden In consilio opidi julii xxix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt