SAL7383, Act: R°393.2-R°394.1 (594 of 716)
Search Act
previous | next
Act R°393.2-R°394.1  
Act
Date: 1490-05-05

Transcription

2022-11-08 by Walter De Smet
Item gheertruyt amelen wettige werdi(n)ne/
wijle(n) jans m(er)tens t(er) eenre en(de) m(ar)griete m(er)tens/
docht(er) des voirs(creven) jans vande(n) yerste(n) bedde/
bij weten(de) consente huer(er) magen en(de) vriende(n)/
te weten(e) henricx heyberchs en(de) zijnder/
werdi(n)nen kenne(n) en(de) lijden mits desen dat/
zij bij tusschen spreken(en) van zeke(re)n hue(re)n/
vrinde(n) eenswordden zijn van alsulken/
questien en(de) gescille(n) als zij tege(n) malcande(re)n/
uuytstaen(de) moege(n) hebben gehadt t(er) causen/
vanden testamente en(de) ut(er)sten wille desselfs/
wijlen jans m(er)tens en(de) zeke(re) ande(re) vorwerde(n)/
consenten en(de) accoerden gebuert en(de) gesciet/
ten tijde vand(en) leven(en) desselfs jans m(er)tens/
tussche(n) der voirs(creven) geertruyde(n) amelen en(de)/
zijnd(er) docht(er) voirs(creven) vanden voirbedden ende/
oick den lantrechte aengaen(de) D(air)mede/
de voirs(creven) g(er)truyt huer alsnu behulpen/
woude aengaen(de) eene(n) cleyne(n) huyse mette(n)/
hove als tselve gelegen es omtrint der/
hoefporte(n) bij den goeden desselfs wijlen/
jans m(er)tens te weten(e) bij zijne(n) ande(re)n/
groote(n) huyse aldair vercrege(n) in zijnen/
yerste(n) bedde ende oick van drie rinsguld(en)/
erffelick die de voirs(creven) jan wijle(n) m(er)tens/
v(er)crege(n) hadde bij g(er)truyde(n) voirs(creven) zijnen
//
lesten wive mits enige(n) pe(n)ninge(n) gecome(n) vand(en)/
goede(n) der voirs(creven) zijnd(er) docht(er) vande(n) yerste(n)/
bedde ende ande(re)n questien die zij tegen/
malcande(re)n hebben mochte(n) ind(er) manie(re)n/
nae verclaert Te weten(e) dat de voirs(creven)/
g(er)truydt amele(n) leste weerdi(n)ne des voirs(creven)/
wijlen jans behoude(n) en(de) besitte(n) sal hue(re)n/
duerdach lanck tvoirs(creven) cleyn huys mette(n)/
hoefken en(de) oick tdofhuys staen(de) bove(n) de/
came(re) comen(de) met eene(n) doirken int voirs(creven)/
groothuys dwelck toegenichelt en(de) v(er)maect/
sal wordden in desen versien dat deselve/
gertruydt tvoirs(creven) huys houde(n) sal van/
wande en(de) van dake gelijc een tocht(er)sse/
sculdich es van doene en(de) vrede maken/
en(de) doen tussche(n) de goede dairomtr(int) d(air)/
inne zij gehoude(n) soud(en) moege(n) wesen en(de)/
oick de voirs(creven) docht(er) vanden iersten bedde/
des voirs(creven) jans insgelijcx den vrede houde(n)/
en(de) maken soe v(er)re huer dat soude moege(n)/
aengaen en(de) den gebue(re)n aldair Item aengaen(de)/
den drie rinssche gulden(en) erffelijck v(er)crege(n)/
op ja(n)ne van bierbeke als bove(n) ten tijde/
van g(er)truyde(n) en(de) mette(n) pe(n)ni(n)gen als bove(n)/
dat van dier rinte(n) de voirs(creven) g(er)truydt/
huer leefdaghe lanck trecke(n) sal de twee/
rinssche gulden(en) en(de) de voirs(creven) m(ar)griete/
den derden en(de) nae daflivicheyt der voirs(creven)/
g(er)truyde(n) sal de geheele rinte come(n) ende/
v(er)schijne(n) opde selve m(ar)griete oft hue(re)n naco/
melinge(n) niet wed(er)staen(de) dien dat de/
voirs(creven) g(er)truydt recht heeft gep(re)tendeert/
vand(en) hellicht der zelv(er) rinte(n) tot huer(er)/
zijde(n) alsdan te come(n) en(de) oft die rinte
//
afgequete(n) wordde sal die aengeleeght/
wordde(n) t(er) selv(er) natu(r)en om d(air)af de twee deele/
bijd(en) voirs(creven) g(er)truyden hue(re)n duerdach lanck/
gehave(n) te wordde(n) en(de) bijd(en) voirs(creven) m(ar)griete(n)/
dand(er) derdendeel soe langhe g(er)truyt leve(n)/
sal als bove(n) Ende als van twee rinssche guld(en)/
lijfpen(sien) aen willem(me) helsscheviers staen(de) ten/
live der voirs(creven) m(ar)griete(n) d(air)af sal de voirs(creven)/
g(er)truyt den eene(n) trecke(n) en(de) de voirs(creven) m(ar)griete/
den ande(re)n Ende sijn oick de selve p(ar)tien/
v(er)accoerdeert van alsulke(n) have als deselve/
m(ar)griete ewech mocht hebbe(n) mett(er) vliegen(de)/
erve(n) dat tgeene des zij ewech heeft der/
zelv(er) blive(n) sal ende alle dande(r) have ende/
des de voirs(creven) g(er)truyt in dien alsnu besitten(de)/
es en(de) aenvert heeft nae daflivicheit huers/
mans sal deselve dair inne blive(n) om/
hue(re)n wille mett(er) selv(er) have(n) te moege(n) doene/
ende des sal de voirs(creven) m(ar)griete moete(n)/
v(er)nuege(n) den p(ro)chiaen van s(in)te qui(n)tens van/
alsulke(n) rechte als deselve p(ro)chiaen eysschen(de)/
es t(er) causen van yden m(er)tens oud(er)moeder d(er)/
voirs(creven) m(ar)griete(n) loopen(de) eene(n) pet(er) oft d(air)omtrint/
zond(er) last der voirs(creven) g(er)truyde(n) welke pointe(n)/
de voirs(creven) p(ar)tien en(de) elke(n) van dien malcande(re)n/
geloeft hebben te voldoene en(de) tacht(er)volgen(e)/
alsoe dat he(m) en(de) elke(n) van hen genoech/
sal moege(n) wesen zonder fraude en(de) argelist/
Afgaende oick deselve p(ar)tien en(de) elck van he(n)/
alle testame(n)ten en(de) ande(re)n vorweerden/
lantrechte oft and(er)ssins die deselve p(ar)tien/
oft enige van dien contrarie desen enichss(ins)/
soud(en) moege(n) p(re)tende(re)nde sijn geloven(de) malcande(re)n/
d(air)af voir hen en(de) hue(re)n nacomeli(n)g(en) inne te staen(e)/
en(de) gerecht wara(n)t te zijne cor(am) b(er)ge naus(nijdere) maii v[ta]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-17 by Xavier Delacourt