SAL7383, Act: R°7.4-V°7.1 (14 of 714)
Search Act
previous | next
Act R°7.4-V°7.1  
Act
Date: 1489-07-03

Transcription

2019-05-04 by Walter De Smet
Opde questie geport voe(r) den raide vand(er) stat tusschen pauwele(n)/
vanden bossche t(er) eend(er) ende he(re)n [vacat] prochiaen/
van weerde t(er) ande(r) zijden om der ruymi(n)gen die de selve pauwel/
versochte dat de voirs(creven) h(er) [vacat] dede van zijne(r) huyse gelege(n) inde/
hoelstrate tegen de tomestrate want hij hem d(air)aen gheen recht/
van hueringen noch anderssins en kinde hopen(de) dat dat alsoe/
sculdich was te gescieden(e) te voirde(r) want de selve h(er) [vacat]/
voir sint jansmesse geloeft hadde voir wet alhier rechts te plegen/
in desen ende hem met gheene(n) ande(re)n te behulpe(n) des pauwel he(m)/
gedroech tott(er) voirscr(even) wet Dair tegen de voirs(creven) h(er) [vacat]/
antwerden(de) bekinde genoech hoe hij aengenomen hadde in des(en)/
tgerichte alh(ier) ende geloeft dair mede op ende af te gaene mer/
seyde hoe dat voe(r) sint jansmisse als dese questie verhaelt w(er)t
//
voe(r) den substituyt vanden borg(er)meester (christ)iaen de nausnyde(re) en(de)/
enigen vanden raide dair hijs hem toe gedroech p(ar)tien in wed(er)zijde(n)/
hen gedrage(n) hadde(n) in desen tot woute(re)n van laetwijck alse dat hij/
dairaf te spreke(n) soude wete(n) ende aldus en hoepte(n) hij vand(en)/
hueri(n)gen alnoch niet te sceyden mair die een jair alnoch te behoude(n)/
te voirder want hij gedroech hem des tott(er) voe(r) wet dat de voirs(creven)/
pauwel genoech bekint hadde dat in dien hij zijn huys hadde/
wille(n) ov(er)hebbe(n) dat hij dat hem drie maande(n) te voe(re)n hadde moete(n)/
opsegge(n) ende wairt de selve pauwel met bewijsen en soude/
come(n) dat hij dat gedaen hadde ende hij oic coene wae(r) op zij(n)/
borst als een prieste(r) dat dat opsegge(n) alsoe niet geschiet en was/
Soe sustineerde hij in zijn hueringe te blive(n) noch een jair lanck/
Dair tege(n) pauwel t(er) (contra)rien allige(re)nde seyde dat dat alsoe niet/
behoiren en soude want hij yerst mair een half jair gehuert/
en hadde noch gehoude(n) Es gecleert ende uuytgesproken/
nae dien de voirscr(even) wout(er) dairop gehoort es geweest die/
luttel oft niet gecleert en heeft t(er) materien dienen(de) eve(n)verre/
de voirscr(even) h(er) [vacat] op zijn borst onschult doet vand(en) voirscr(even)/
opseggen(en) aen he(m) niet geschiet te zijne dat in dien gevalle/
hem hueri(n)ge aen tvoirs(creven) huys noch volgen zall tot kersmisse/
naistcomen(de) oft lange(r) opdat he(r) pauwel drie maend(en) voe(r)/
den zelve(n) kersmisse gelijc voe(r) dat niet op en seeght/
dwelc de zelve(n) pauwel hem t(er) stont ald(air) in p(rese)ncien/
vand(en) wet ope(n)bairlijck opseyde tege(n) kersmisse naestcomen(de)/
In consilio opidi cor(am) pynnock substituto buetsele burg(imagist)[ro]/
et plu(r)ibus aliis de consilio julii t(er)cia
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt