SAL7383, Act: V°159.3-V°161.1 (246 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°159.3-V°161.1  
Act
Date: 1489-12-11

Transcription

2021-05-04 by Walter De Smet
It(em) jan van breetzijp sone wijle(n) willems voir he(m) selve(n)/
en(de) oick inde(n) name ende van wege(n) m(ar)griete(n) van/
breetzijp zijnd(er) zust(er) onder hue(r) mondige daghe zijnde/
de welke hij hier inne geloeft heeft te v(er)vangen/
als zij tot hue(re)n jae(re)n comen sal zijn t(er) eende(r) arnt/
vand(er) eect jan vand(er) eect sijn brued(er) jan vande(n)
//
berghe lijsbeth vand(er) eect zijn wijf zust(er) der voirs(creven)/
gebruede(re)n augustijn de decke(re) m(ar)griete vand(er) eect/
zijn wijf zust(er) de voirs(creven) gebruede(re)n en(de) zust(er) jan va(n)d(er)/
eect sone wijle(n) henr(ix) welck wijle(n) henr(ic) brued(er)/
was des voirs(creven) wijlen willems jan de wijng(ar)de(re)/
sone wijle(n) arnts den welken hij hadde van machtelde(n)/
wijle(n) vand(er) eect wettige zust(er) was des voirs(creven)/
wijlen willems en(de) henr(ix) voir hen en(de) hue(re)n ande(re)n/
medeplege(re)n oft dair enige wae(re)n dies alsoe nae/
soude(n) zijn als zij de welke zij hier inne gelove(n)/
te verva(n)gen t(er) ande(re) in p(rese)ntia zijn met malcande(re)n/
eensworden ende v(er)accoerdeert voir hen hue(re)n erve(n)/
ende nacomelingen ende oick inden name als/
voe(r) opde successie ende v(er)sterffenisse vande(n) goeden/
gebleve(n) en(de) verstorve(n) nae de doot des voirs(creven) wijlen/
willems vanden horcke en(de) wijlen m(ar)grieten vand(er)/
heerbrugge(n) zijnd(er) tweest(er) werdynne(n) ende oick/
nae de doot lijsbetten wijlen vand(er) eect ierste/
werdi(n)ne desselfs willems ende besundert va(n)d(en)/
genen die he(re)n willem(me) vand(en) horcke prieste(r) sone/
des voirs(creven) wijlen willems t(er) eenre lijsbette(n) va(n)d(en)/
horcke weduwe des voirs(creven) wijlen willems/
van breetzijp ende zust(er) des voirs(creven) he(re)n wille(m)s/
voir huer ende oick voe(r) den voirs(creven) ja(n)ne en(de)/
m(ar)griete(n) hue(re)n kinde(re)n noch leven(de) ende oick voe(r)/
henr(icken) katlijne(n) joha(n)nen lijsbette(n) ende marien/
oick hue(re)n kinde(re)n nu aflivich zijnde t(er) ande(re)/
anth(onijs) vand(er) moele(n) en(de) katlijne(n) vand(en) horcke/
zijnd(er) werdi(n)nen zust(er) der voirs(creven) brued(er)s ende/
zuste(re)n oick nu aflivich zijnde t(er) derder ende/
den voirs(creven) arnde vand(er) eect ende hubr(echte) vand(er)/
heerbrugge(n) als maghe ende vrinde margriete(n)/
wijlen vand(en) horcke oick nu aflivich zijnde docht(er)/
wijlen jans die brued(er) was der voirs(creven) gebruede(re)n/
ende zuste(re)n vande(n) yerste(n) bedde t(er) vierd(er) zijden
//
vielen in deylingen elck(en) p(ar)tien zeke(re) stucken ende/
p(ar)ceelen voir scepen(en) van loven(e) gepasseert januarii/
xxviii a(n)no lxxxiiii der poente(n) ende condicien/
nae bescreve(n) die beyde [welcke] dese voirs(creven) p(ar)tien malcande(re)n/
voir hen hue(re)n erven en(de) nacomelingen geloeft hebbe(n)/
tonderhouden(e) tacht(er)volgen(e) ende te voldoene/
ende ofts behoeft malcande(re)n d(air)af altijt vand(en)/
ande(re)n versocht voird(er) vestich(eit) te doen(e) ten coste/
des gheens die des bege(re)n sal Ende yerst dat/
der voirs(creven) ja(n)ne va(n) breetzijp ende zijnd(er) zust(er)/
ombelet vand(en) voirs(creven) ande(re)n p(ar)tien erffelijck volge(n)/
en(de) blive(n) zulle(n) alle de p(ar)ceele(n) van goede(n) die bijd(en)/
voirs(creven) deylinge(n) den voirs(creven) wijle(n) he(re)n willem(me)/
vande(n) horcke prieste(r) t(er) eenre der voirs(creven) lijsbette(n)/
vande(n) horcke en(de) hue(re)n kinde(re)n t(er) ande(re) ende anth(onijs)/
vand(er) moelen en(de) katlijne(n) vand(en) horcke zijnd(er) werdi(n)nen/
t(er) derd(er) zijde(n) aengedeylt gebleve(n) ende gevallen/
zijn zond(er) dat deselve ande(r) p(ar)tie hen d(air)aen hynd(er)/
stoot oft ongebruyck nu oft in nacomen(de) tijden/
d(air)aen zullen moegen doen in enig(er) wijs opde laste(n)/
ende co(m)me(re)n uuyten selve(n) p(ar)ceelen van goeden/
gaen(de) Ende heeft de ande(r) p(ar)tie voirs(creven) d(air)op tot/
behoef desselfs jans en(de) zijnd(er) zust(er) d(air)op behoorlijck/
v(er)tegen ende gerenu(n)cieert promitt(ens) sat(isfacere) T(er) ande(r)/
zijden zullen den voirs(creven) arnde ende janne va(n)d(er)/
eect gebruede(re)n en(de) hue(re)n ande(re)n medeplege(re)n voirs(creven)/
ombelet vand(en) yerst(er) p(ar)tien voirs(creven) erffelijck blive(n)/
en(de) volgen alle de p(ar)ceele(n) van goede(n) en(de) erve/
begrepen ind(en) deylingen der voirs(creven) m(ar)griete(n)/
vanden horcke docht(er) wijlen jans vand(en) horcke/
opde co(m)me(re)n ende lasten ende alsoe die ald(air) ind(er)/
selv(er) huer(er) deylinge(n) met hue(re)n stucke(n) p(ar)ceele(n) ende/
reengenoete(n) staen gespecificeert zonder dat deyerste/
p(ar)tie oft ande(re) van hue(re)n wegen oft zijde(n) hen/
hier inne hynd(er) stoot oft letsel sullen moege(n) doen
//
nu oft in toecomen(de) tijde(n) op welcke goede des(en)/
lest(en) p(ar)tien bij desen aengevueght ende gevallen/
de yerste p(ar)tie tot behoef van des(en) tweest(en) p(ar)tien/
oick behoirlijck heeft gerenu(n)chieert geworpen/
en(de) vertege(n) promitt(ens) sat(isfacere) prout Behalve(n) dat/
deser tweest(er) p(ar)tien inde stadt vand(en) huyse hove/
mette(n) toebehoirte(n) bijden kerchove van wackerzele/
gelege(n) ond(er) den ande(re)n d(er) zelv(er) m(ar)griete(n) in deylinge(n)/
gevallen es en(de) dwelck bijd(er) selv(er) m(ar)griete(n) mo(m)boe(re)n/
zed(er)t der deylingen erffelijck uut gegeve(n) es bove(n)/
den co(m)me(r) op vier hollansguld(en) erffelijck die de/
selve m(ar)griete d(air)op behoud(en) heeft de selve vier/
hollansguld(en) erffelijck volge(n) zulle(n) metten/
ande(re)n p(ar)ceele(n) ald(air) begrepe(n) It(em) want den peet(er)/
erffelijck die der voirs(creven) m(ar)griete(n) vande(n) horcke/
opden voirs(creven) dach vand(en) deylinge(n) bekindt wert/
voe(r) scepen(en) van loven(e) bijden voirs(creven) anth(onijs) vand(er)/
moele(n) katlijne(n) zijnd(er) werdi(n)nen he(re)n willem(me) en(de)/
lijsbette(n) vanden horcke soe p(ar)tien dat bekint/
hebben afgeleeght es geweest ende de pe(n)ni(n)gen/
d(air)af gecome(n) zijn inde(n) hande(n) vanden mo(m)boren/
der zelv(er) m(ar)griete(n) ende deselve mo(m)boren voirt/
d(air)af ende voirts van allen den ande(re)n bewinde/
regime(n)te hanteringe(n) heffe(n) en(de) legge(n) dat zij vand(en)/
voirs(creven) m(ar)griete(n) goede have oft erve gehadt hebben/
volcomen rekeni(n)ge besceyt en(de) ov(er)leveringe gedaen/
hebben Soe zullen de zelve mo(m)boe(re)n ende alle/
die ghene die voe(r) den selve(n) peet(er) erff(elijck) v(er)oblig(er)t/
wae(re)n ende oick hue(r) goede ende erfgenamen/
d(air)af ende van allen v(er)loopen(en) rinten van dien/
los quijte vry ende ongehouden zijn [tot] eeuwigen/
dage(n) ende hebben beyde p(ar)tien voirs(creven) voir/
hen ende hue(re)n medeplege(re)n deselve d(air)af geheelijc/
quijt gescouwen ende scelden quijte mits desen/
ende voirts van allen den regime(n)te bewinde
//
ende hanteringen die deselve mo(m)boirs enich/
van hen enichssins gehadt hebben vand(en) selv(en)/
m(ar)griete(n) oft oick van enige(n) hue(re)n goede(n) have/
oft erve hoedanich die zijn in enig(er) manie(re)n/
cor(am) hove naus(nydere) decembr(is) xi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt