SAL7383, Act: V°4.3-R°5.1 (11 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°4.3-R°5.1  
Act
Date: 1489-07-03

Transcription

2019-05-04 by Walter De Smet
Nae dien de geswoirne(n) vanden vetwariers ambachte/
in des(er) stadt den raide vand(er) selv(er) stadt te kynne(n) gegeven/
hebben hoe dat div(er)se p(er)soenen soe wel ingeseten(en) als ande(re)/
dagelijcx soe wel buyten vryen merctdaigen als anders hen/
pijnden te vercoepen(e) met pe(n)newerden alderhande wae(re)n/
huer(er) neri(n)gen aengaen(de) als sout zeepe kese en(de) dier gelike/
in groete(n) acht(er)deele ende v(er)mi(n)deri(n)gen van hen hue(re)n a(m)bachte/
ende ambachts rechte die hier gelijc ande(re)n vande(n) ambachte
//
in alle saken staen te scote te lote en(de) te laste en(de) sulken/
oft dier geliken dingen niet en hebbe(n) moege(n) doen zond(er) in/
dambacht te comen(e) ende des ambachts recht te plege(n) Soude(n)/
dan ande(re) in huer ambacht niet zijnde sulcke(n) dinge(n) moege(n)/
hante(re)n en(de) hen dair mede gene(re)n zonder in dambacht te come(n)/
soe en soude huer ambacht van gheend(er) groot(en) werde(n) zijn/
Bidden(de) dairom oetmoedelic om provisie bezundert ov(er) dingeseten(en)/
van des(er) stadt die dagelijcx in huer ambacht niet zijnde alsulken/
wae(re)n vercochte(n) en(de) met cleyne(n) pe(n)newerde(n) uutenden maten en(de)/
woegen Soe eest dat den selven raidt hierop ripelic gelet hebben(de)/
den welke(n) tvoirs(creven) versueck in hem selve(n) redelic gedocht heeft/
ov(er)drage(n) ende vercleert heeft dat de selve ingeseten(en) alsoe/
in dambacht niet zijnde hen verdrage(n) souden alsoe meer te/
uutene(n) oft te vercoepene meten oft wegen in cleyne(n) pe(n)newerde/
de zelve wae(r) totten rechte ende neri(n)gen vand(en) selve(n) ambachte/
vanden vetwariers staen(de) ende des zij dairaf inne hebben/
moegen oft crige(n) sulle(n) moege(n) vercoepen int grosse den genen/
die int ambacht gevrijdt zijn en(de) met pe(n)newerde v(er)coepen/
moegen In consilio opidi julii tercia
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt