SAL7384, Act: R°106.2-R°107.1 (180 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°106.2-R°107.1  
Act
Date: 1490-08-21

Transcription

2018-11-10 by fernand BERTRAND
Op daensprake ghedaen inde banck voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(en) bij henr(icke) van raveschote/
als geleydt nae des(er) stadt recht tot alle(n) den/
goeden have en(de) erve henricx van pulle jouffr(ouwe)/
m(ar)griete(n) vand(en) horick zijns wijfs en(de) jans/
van pulle huers soens totte(n) selve(n) henr(icke) van/
pulle ald(air) deselve geleidde dede lesen zijn beleydt/
voirs(creven) en(de) seggen hoe hij hem met br(ieven) van des(er)/
stadt die ald(air) gheexhibeert werdden aende(n) meye(r)/
van libbeke gescr(even) hadde doen leve(re)n alle de goede
//
desselfs henr(icx) van pulle aldair sustine(re)nde/
dat hem en(de) zijne(n) beleyde tot zijnd(er) wettig(er)/
scult behoef die hij bij eede p(rese)nteerde te ve(r)ifi/
ceren namelijck den acht(er)stelle van vier/
jae(re)n van dien verschene(n) en(de) ombetaelt uuyt/
staen(de) sculdich wae(re)n te volge(n) he(m) des gedra/
gende totte(n) recht en(de) alse van sgheens des/
he(m) dairaf bij den selve(n) van pulle oft den/
zijne(n) zedert d(er) leveri(n)ghe(n) ontwildicht/
was bove(n) en(de) in (contra)rien vand(er) selv(er) leveri(n)g(en)/
en(de) alsoe vande(n) rechte van des(er) stadt d(air)af/
protesteerde hij omverlet te staene oft zijn/
recht d(air)af te sueke(n) nade(n) beslicht va(n) dese(n)/
zoe sijne(n) raidt gedrage(n) sal Op dwelck de/
voirs(creven) van pulle antwerden(de) dede segghe(n)/
met vrinde(n) uuytwege(n) sond(er) int principael/
te come(n) hoe dat hij meynde [dat] dexec(ucie) en(de)/
trecht va(n) dese(n) stille stae(n) soude oft e(m)mer wa(n)t/
de schult vande(n) voirs(creven) beleyde soe hij seyde/
spruyten(de) quam en(de) oerspronck nam uut scepen(en)/
br(ieven) van rinte(n) die voirt hue(re)n oirspronck/
name(n) uute(n) testame(n)te henricx wijle(n) de pape/
dat die beleyde [beyde] bij een bracht wordde(n)/
soud(en) en(de) ond(er)socht wordde(n) oft die scepen(en) br(ieven)/
wel wae(re)n gefu(n)deert en(de) oft bevonde(n) wordde/
des alsoe niet te behoiren(e) soe p(rese)nteerde hij/
onv(er)let te staene naird(er) d(air)op tantweerden(e)/
dair tege(n) de voirs(creven) geleyde r(e)plice(re)nde seyde/
dat dese scepen(en) br(ieven) va(n) beleyde spruyten(de) quame(n)/
uut xviii rinsgulden(en) lijfpen(sien) d(air)af de voirs(creven)/
van pulle he(m) [sculdich was] de pri(n)cipale pe(n)ni(n)ge(n) die hij/
egheenss(ins) en wijst te crige(n) en(de) alsoe begeert/
hadde t(er) lijfpen(sien) gestelt te hebbe(n) soe dat/
tot grot(er) bede(n) va(n) he(m) en(de) sijne(n) vrinde(n) d(air)/
voe(r) met hem bidden(de) gedae(n) was en(de) dat/
die pe(n)ninge(n) come(n) wae(re)n van coste(n) ind(en)
//
leenhoff van hev(er)le en(de) voir m(ijn) gened(ichen) hee(re)n/
raet en(de) elswair geschiet die getaxceert zijnde/
behoirlijck quame(n) tot dier oft meerd(er) so(m)men/
desme(n) alsoe t(er) wairheyt bevinde(n) soude ofts noot wa(r)e/
des neen? mits den willige(n) en(de) ombedwonge(n)/
obligacie(n) en(de) scepen(en) br(ieven) bijde(n) voirs(creven) va(n) pulle/
en(de) den zijne(n) bekint d(air)uuyt voirt des voirs(creven) henr(icx)/
[van raveschoet] beleydt gespruyt es Es gewesen bijde(n) scepen(en)/
va(n) loven(en) t(er) manissen smeyers gelieft de(n) voirs(creven)/
va(n) pulle naird(er) te antwerden(e) dat hij dat/
doen mach In scampno augusti xxi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters