SAL7384, Act: R°108.2-V°108.1 (182 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°108.2-V°108.1  
Act
Date: 1490-08-22

Transcription

2018-11-09 by fernand BERTRAND
Allen den ghene(n) dat die eerw(er)dighe hee(re) ende/
meest(er) jan montibus doctoir ind(er) heylig(er) godh(eyt)/
h(er) gheerd thymo goird h(er)meys en(de) jan va(n) buetsele/
als meest(er)s van ons(er) liev(er) vrouwe(n) en(de) oick va(n)d(er)/
fabrike(n) d(er) kercke(n) van s(in)te pet(er)s te loven(en) hee(re) en(de)/
meest(er) gielis fabri oick doctoir ind(er) heyligher/
godsh(eyt) als meest(er)s vand(er) collegien vand(en) carme/
liten oft ons(er) vrouwe(n) bruede(re)n ind(er) selv(er) stadt/
van loven(en) henrick oeghe en(de) jan van colen/
als meest(er)s va(n)d(en) heylige(n) sacrame(n)te ind(er) voirs(creven)/
kercke(n) van s(in)te pet(er)s te loven(en) en(de) oick joh(ann)es/
heyms als procur(ator) vand(en) groote(n) gasthuyse te/
loven(en) met macht van te moege(n) substitue(re)n/
een oft meer en(de) hebben alle tsame(n) en(de) bezund(er)/
behalve(n) de voirs(creven) joh(ann)es heyms geconstitueert/
gesedt volcome(n) macht procu(r)acie en(de) aucto(r)iteyt
//
gegeve(n) en(de) de voirs(creven) joh(ann)es heyms uut cracht/
vand(en) voirs(creven) clausele(n) van substitucie(n) gesub/
stitueert meeste(re)n willem(me) de stradio clase/
van heyst en(de) joh(ann)ese brulant aut alteri Alle/
de saken q(ue)stien en(de) gescille(n) die onse lieve/
vrouwe fabrike collegie va(n)d(en) carmeliten/
theylich sacrame(n)t en(de) tgasthuys voirs(creven) tsame(n)/
oft bezund(er) uutstaen(de) hebbe(n) oft namaels hebbe(n)/
sulle(n) moege(n) voir de(n) raide ons gened(ichs) he(re)n/
oft elswair voir wat gerichte(n) gheestelijck/
oft weerlick oft oick van wat sake(n) stucke(n)/
oft pointe(n) dat sij alle de jae(r)guld(en) sculde(n)/
profijte(n) opcomi(n)g(en) vervalle(n) goede(n) beruerlick/
en(de) omberuerlijck d(er) selv(er) te verwae(re)n te mane(n)/
teyssche(n) op te bue(re)n tonfang(en) d(air)voe(r) te pand(en)/
te daighe(n) te beleyde(n) te bedinge(n) te wynne(n)/
te v(er)liese(n) in melio(r)i for(ma) Promitten(tes) rat(um)/
salvo iusto calculo cor(am) h(er)meys substi(tu)[to]/
burg(imagis)[tri] buetsele vynck scabi(ni)s aug(usti) xxii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters