SAL7384, Act: R°115.2 (198 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°115.2  
Act
Date: 1490-08-30

Transcription

2018-11-28 by fernand BERTRAND
Arnold(us) de vroenhove(n) ma(r)itus/
et ma(m)b(ur)n(us) do(m)i(cel)[le] ka(teli)[ne] de buets(ele)/
Item henrick marien sone wijlen jans woenen(de) te he(re)nt/
heeft geloeft jouffr(ouwe) katlijne(n) van buetsele weduwe/
jans wijle(n) va(n) daelhem dat hij tussche(n) dit en(de) sint/
andriesmesse naistcomen(de) ov(er) drie jae(re)n d(air)nae alsoe/
vele bij ty(m)meri(n)gen en(de) and(er)ss(ins) bete(re)n sal de ca(m)me geheete(n)/
ons(er) vrouwe(n) huys gelege(n) inde prochie van he(re)nt/
voirs(creven) den selve(n) henricke toebehoiren(de) De welke alsnu/
mits der orlogen voirlede(n) verbrant es dat deselve/
ca(m)me alsdan goetgenoech sijn sal voir alsulk(en) mudde/
rocx erffelijck als de voirs(creven) weduwe d(air)op jairlijcx/
hadde en(de) heffende was behalve(n) dat alsulke(n) drie/
jairpachte(n) d(air)af den leste(n) verschijne(n) sal tsinte andries(mes)se/
naistcomen(de) en(de) voirts noch drie ande(re) jairpachten/
die nade(n) selve(n) s(in)t andriesmesse naistcomen(de) valle(n)/
en(de) verschijne(n) sulle(n) doot en(de) te nyeute sijn sullen/
alsoe dat de voirs(creven) henrick en(de) sijn goede oft erfge/
name(n) d(air)af bynne(n) dien tijde yet sculdich sulle(n) sijn/
te geve(n) Behoudelijck dat deselve drie jae(re)n lede(n)/
sijnde de voirs(creven) weduwe wed(er)om staen sal op hue(r)/
recht vande(n) voirs(creven) mudde rogs erffelijck nae inhoudt/
der scepen(en) brieve(n) van loven(en) d(air)af mentie maken(de)/
om van dan voirtane tselve mudde rogs erffelijc/
jairlijcx te heffen te hebben en(de) tontfangen opde voirs(creven)/
ca(m)me als opden gerechte(n) pant van de(n) selve(n) mudde/
cor(am) lyefkenrode hoeve(n) augusti penultima
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters