SAL7384, Act: R°206.3-V°206.1 (385 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°206.3-V°206.1  
Act
Date: 1490-11-17

Transcription

2019-03-28 by fernand BERTRAND
Nae dien dat pyra motte voe(r) den raide vander/
stadt te kynne(n) gegeve(n) heeft hoe hem ind(er) stadt van/
thiene(n) dair hij [gevlucht was ten tijde vand(er) prinsen d(er) selv(er) stadt afgenome(n)] was een coffer van diversen brieve(n) dair/
inne ond(er) den ande(re)n mede wae(re)n vier scepen(en) br(ieven) van/
loven(en) vanden welken hij vanden drien van dien exhi/
beerde tregist(er) van scepen(en) van loven(en) vand(en) jae(r) van lxxxvi/
op dierste came(r) den iersten van dien drien hem bekint/
bij pete(re)n huwaert van eene(n) halve(n) mudde terwen erffelijck/
vand(er) daet xxiii decembr(is) den ande(re)n bekint bij reyne(re)/
goffart geheeten de chafort en(de) sijn borgen van acht halst(er)/
corens erffelijck vand(er) daet januarii xv en(de) den derde(n)/
bij henr(icke) geheete(n) motte en(de) sijne(n) borge van vier molevate(n)/
terwen vand(er) daet xxi in mey alle int boeck van lxxxvi/
en(de) vanden vierden en hadde hij alnoch tp(ro)thocol oft/
regist(er) van scepen(en) van loven(en) nyet conne(n) vinden v(er)sueken(de)
//
oetmoedelijck p(ro)visie en(de) assisten(cie) van rechte in desen te/
voird(ere) want hij met c(er)tificatien d(er) stadt van thiene(n) uut/
depositien van twee poirte(re)n d(er) selv(er) stadt dede blijke(n)/
dat alsulken coffer mette(n) brieve(n) d(air)inne wesen(de) als pyra/
motte voirg(enoemt) voe(r) den ov(er)ganck d(er) stadt van thiene(n)/
ind(en) huyse jans de becke(re) gebracht en(de) gevlucht hadde/
de ruyte(re)n inde(n) ov(er)ganck vand(er) selv(er) stadt die thuys desselfs/
jans de becke(re) inne hadd(en) tselve coffer mette(n) brieve(n) dair/
inne wesen(de) met hen ewech gedrage(n) hadd(en) te voird(ere)/
oick want hij tott(er) selv(er) c(er)tificacien p(rese)nteerde sijne(n) duechde/
lijcken eedt ten heylige(n) dat de drie scepen(en) br(ieven) van/
loven(en) vande(n) rinte(n) vo(r)e gecleert en(de) noch eene(n) scepen(en) brief/
van loven(en) van eene(n) halve(n) mudde terwen erffelijck d(air)af/
hij tregist(er) oft tp(ro)thocol alnoch nyet en hadde conne(n)/
vinde(n) ongecancelleert geheel en(de) in hue(re)r volcomend(er)/
macht ongequete(n) en(de) ongelost wae(r) ond(er) meer ande(re)n/
br(ieven) inden voirs(creven) coffer hem gelijck vo(r)e ind(en) voirs(creven) prinsen/
van thiene(n) afgenome(n) en(de) aldus is den selve(n) pyrarde/
nae dien dat hij dit aldus bij sijne(n) wettigen eede gecleert/
heeft geconsenteert behulp vand(en) selve(n) r(e)gist(er) en(de) scepen(en)/
br(ieve) niet tegenstaen(de) dat deselve brieve d(air)af geformeert/
en(de) ewech sijn bij alsoe datmen die alh(ier) ond(er) de wet/
laten sal op aventue(r) oft de principale brieve van dien/
wed(er) t(er) hant queme(n) en(de) vonde(n) wordde(n) datmen dan dit/
consent wed(er) afslaen en(de) te nyeute doen soude en(de) behalve(n)/
den p(ar)tien dien dat aengaet huer wed(er)leggen vand(en)/
selve(n) scep(enen) br(ieve) oft behulp ind(en) gevalle oft sij allege(re)n woude(n)/
dat de rinte oft e(n)nige van dien gelost quijtgescouwe(n)/
doot oft te nyeute wa(r)e In cons(ili)[o] op(idi) p(rese)ntibus oeghe sub(stitu)[to]/
burg(imagis)[tr(o)] hoeve(n) buetsele scabi(ni)s h(er)meys et aliis de cons(ili)[o]/
nove(m)br(is) xvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters