SAL7384, Act: R°238.5-V°238.1 (436 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°238.5-V°238.1  
Act
Date: 1490-12-02

Transcription

2019-06-25 by fernand BERTRAND
Item m(ar)griete ende marie matheeus dochte(re)n matheeus/
wile(n) matheeus geheete(n) van hespen in p(rese)ntia hebben/
gekindt ende gelijdt dat hen geheelijck ende al/
gequeten ende afgeleeght zijn bij marien van hoeye/
weduwe jans wilen vand(er) brugge(n) geheete(n) mette(n) gelde
//
alsulken vier rinsschegulden(en) erffelijck als lijsbeth wile(n)/
hollans huysvrouwe als zij leefde bertelmeeus van ghilse(n)/
met consente desselfs [b(er)telmeeus] huers mans met testamente gemaict/
ende gelate(n) heeft [te weten(e)] den vijff kinde(re)n des voirs(creven) matheeus/
wijle(n) matheeus de drie rinsgulden(en) [erff(elijck) d(air)aff] ende den kinde(re)n/
willems matheeus den vierde(n) rinsschegulden(en) [erff(elijck)] d(air)aff/
welken vierde(n) rinsgulden(en) arnt wijlen de roide/
swag(er) der voirs(creven) gesuste(re)n in sijne(n) leven(e) gecocht hadde/
ende d(air)af dactie van dien opde selve gesuste(re)n [d(air)nae] gecome(n)/
en(de) gesuccedeert es te hebben ende te heffen jairlijcx/
aen ende op de hellicht vande(n) huyse [en(de) hofstadt mette(n)] hove wi(n)nen(de)/
lande(n) ende alle(n) den toebehoirte(n) gelegen [te loven(en)] inde hoelstrate tussche(n) beyde [de poort(en)]/
ende opde hellicht van eene(n) boend(er) lants gelege(n) opde/
loe [aend(en) cortte(n) wech] gelijck tselve testament dat naird(er) verclairt en(de)/
uutwijst Geloven(de) de voirs(creven) gesuste(re)n de voirs(creven) wed(uwe)/
de voirs(creven) goede noch hue(re)n erfg(enamen) vande(n) selve(n) vier/
rinsschegulden(en) erfflijck [noch oick van gheene(n) acht(er)stelli(n)g(en) pachte(n) va(n)die(n)] nu(m)mermeer aen te spreken (et)c(etera)/
S(ed) war(andizare) prout cor(am) lyefkenrode hoeve(n) decembr(is) ii[a]
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters