SAL7384, Act: R°312.1 (571 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°312.1  
Act
Date: 1491-03-12

Transcription

2019-09-27 by fernand BERTRAND
Cont sy eene(n) yeghelijcken d(at) ic goert kymps p(ro)chiae(n) d(er)/
kercke(n) van sint aechten rode o(n)tfanghen hebben als ri(n)tmeest(er)/
van myn vrouwe va(n) gavere alsulcken po(n)t pe(n)ni(n)ghen als va(n)de(n)/
goede d(at) yde va(n)d(er) bruwett(ere)? met huere(n) mo(m)boir a(n)thonijs ghenoels/
m(et) sijne(n) kinde(re)n v(er)cocht heeft h(er) gielijs va(n) dilne(n) prieste(r) alias/
va(n) hasselt i welcke(n) goede ghemaect hadd(en) he(n)neken rasens d(er)/
voers(creven) yde sijnd(er) moed(er) en(de) kinde(re)n voers(creven) gheleg(en) ond(er) die heer/
licheyt va(n) s(int) aechte(n) rode en(de) gheve he(m) d(aer)af q(ui)ta(nti)[e] en(de) allen d(en)/
ghene(n) dier behoven(de) sijn tot ewighe(n) daghe(n) toe in ke(n)nesse(n)/
d(er) waerheyt heb ic h(er) goert voers(creven) myn ha(n)tteeken hier ond(er)/
ghescr(even) a(n)no xiiii[c] en(de) xci xii martii/
go(defri)[d(us)] ky(m)ps
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters