SAL7384, Act: R°317.4-R°318.1 (580 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°317.4-R°318.1  
Act
Date: 1491-01-27

Transcription

2020-02-07 by fernand BERTRAND
Het sijn comen in rechte inde banck voir meye(r)/
ende scepen(en) van loven(e) tege(n) malcande(re)n willem/
van baussele natuerlijck als geleydt nae des(er)/
stadt recht tot allen den goed(en) beyde have/
en(de) erve jouffr(ouwen) heylwig(en) wijlen van baussele/
weduwe jans wijlen blanckart t(er) eenre ende/
wout(er) vand(en) broeke als procur(eur) goessens van baussele
//
ende jouffr(ouwe) heylwig(en) vand(er) valpoirte(n) met hue(re)n/
adherente(n) naiste oir en(de) erfgename(n) der selv(er)/
jouffr(ouwen) heylwig(en) wijle(n) t(er) ande(re) Aldair deselve/
willem dede lesen sijn voirs(creven) beleyt vand(er) daet/
t(er)cia ap(ri)lis lestleden ende dat gelesen sijnde/
met oick den scepen(en) brieff van sestich croene(n) op/
zeke(re) conditien vand(er) daet maii v[ta] a(n)no lxxxvi/
hem bekindt dair uuyt dat tselve beleyt ged(aen)/
was en(de) oick een open placcaet aen allen officie(re)n/
dair mede den bring(er) vand(en) brieve in sijnen/
name alle de erfgoede d(er) selv(er) jouffr(ouwen) bijd(en) meyers/
van oplynthe(r) gelev(er)t wae(re)n en(de) dach van rechte/
den p(ar)tien nemelijck den voirs(creven) verweerde(r) besceyd(en)/
was soe dat bleeck bijden rappoirte wout(er)s van/
boeve(n)rode bode dede hij seggen en(de) sustine(re)n voe(r)/
sijn conclusie dat hem ende sijne(n) beleyde alle/
deselve gelev(er)de goede tot sijnd(er) voirs(creven) schult/
behoef sculdich wae(re)n te volgen hem des gedragen(de)/
totten rechte wairop de voirs(creven) wout(er) als procur(eur)/
vand(er) wed(er)p(ar)tien antweerden(de) versochte gelesen te/
hebben(e) den voirs(creven) scepen(en) brieff des voirs(creven) willems/
vand(en) lx croene(n) en(de) oick de conditien d(air)op tselve/
bekyn was gebuert d(air)inne m(er)kelijck begrepen/
stont soe hij voir hem nam dat deselve willem/
egheenssins op de erfgoede en soude moegen/
procede(re)n het en wa(r)e dat de have te cort viele/
en(de) alsoe was hij sculdich voir al de sup(er)cresce(re)n/
vand(er) have(n) die dair bleve(n) mochte sijn bove(n) de/
legate(n) mekinge(n) en(de) wettige sculd(en) wijle(n) des/
voirs(creven) jans blanckarts en(de) sijns wijfs te v(er)volgen(e)/
en(de) rekeni(n)ge d(air)af te versueken(e) eer hij op de/
erfgoede soude moege(n) procede(re)n des hij hem/
gedroech totte(n) rechte en(de) den inhoud(e) d(er) voirs(creven)/
conditien den voirs(creven) willem(me) t(er) (contra)rien sustine(re)nde/
te voirde(r) want sijne brieve en(de) conditien van/
dien e(m)mer van sijne(n) xx rinssche gulden(en) eens
//
ende eene(n) sack corens lijftochte(n) generael sprake(n)/
op alle de goed(en) al mocht op dmudde core(n)s eff(ectuerende)?/
te duysborch oft he(m) d(air)aff met rechte yet ontogen/
werdde oft gebrake wat r(e)strictien om dat gebreck/
yerst aen de have te v(er)halen gemaect sijn met/
meer woird(en) en(de) alt(er)catien in wed(er)zijde(n) innebracht/
Es gewijst bij scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers/
nae dien deselve scepen(en) rijpelijck gelet hebben op/
dinhoudt vand(er) selv(er) condicien dat de geleydd(en)/
aen de gelev(er)de goede volgen sall sijn gebreck/
vand(en) xx rinsguld(en) eens en(de) den sack corens lijftocht(en)/
op dat hij d(air)aff niet voldaen en werdt In sca(m)pno/
cor(am) om(n)ibus dempt(is) pynnock kersmake(re) januarii/
xxvii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters