SAL7384, Act: R°374.2-V°374.1 (688 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°374.2-V°374.1  
Act
Date: 1491-03-01

Transcription

2020-04-28 by fernand BERTRAND
Vande(n) gedinghe dat geweest heeft inde banck/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) tusschen joese pauwels/
die inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) nae/
dat hij hem mett(er) stadt br(ieven) hadde doen leve(re)n bijd(en)/
offic(ie)r van campe(n)hout oft zijne(n) stadhoude(r) tot humelghe(m)/
seke(re) goed(en) aldair die hij voirmaels voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(e) terfpachte uutgegeve(n) hadde/
ja(n)ne vand(er) me(re)n jairlijcx om drie mudde(n) ende/
ond(er)half molevate(n) corens erfpachts en(de) den selve(n)/
ja(n)ne vand(er) me(re)n mits zijnd(er) niet comp(ar)itien gecon/
tu(m)acieert hadde en(de) d(air)nae deselve vand(er) me(re)n/
deselve contu(m)ac(ie) gepurgeert hadde t(er) eenre en(de)/
willem(me) van lele als procur(eur) desselfs va(n)d(er) me(re)n/
t(er) ande(re) Aldair deselve joes versocht betalinge/
navolgen(de) zijnd(er) scepen(en) br(ieven) die in recht gelesen/
wordd(en) vande(n) voirs(creven) drie mudde(n) en(de) ond(er)half/
mol(evaten) core(n)s tsjaers van drie jae(re)n v(er)loopen maken(de)/
negen mudd(en) en(de) iiii(½) mol(evaten) oft e(m)mer bewijsseniss(en)/
van betaling(en) oft dat he(m) zijn ond(er)pande(n) d(air)voe(r)/
met rechte aengewesen wordd(en) dair tege(n) de/
voirs(creven) van lele als procur(eur) dede lesen seke(re) conditie(n)/
ond(er) de guedinge staen(de) van co(m)me(re)n en(de) ongebruycke/
dieme(n) bevi(n)den mochte op de selve goede aen/
de voirs(creven) pachten te moegen cortte(n) en(de) seggen/
want zijn meest(er) opde selve goede bevonden/
hadde uuyte(n) selve(n) goed(en) gaen(de) aen die van/
vucht vier rijd(er)s tsjaers en(de) meer ande(r) co(m)me(re)n/
soe hij dat p(rese)nteerde te bewijsen(e) soe en meynde/
hij in gheen betalinghe gehoud(en) te zijne noch/
de voirs(creven) goede gepraemt te moeten wesen
//
dat en wae(r) beslicht hem des gedragen(de) totte(n) rechte/
dair tegen de voirs(creven) joes replice(re)nde dede seggen/
dat dese goede niet voirde(r) gelast en hadden/
geweest dan voe(r) tderdel vand(en) vier rijd(er)s voirs(creven)/
en(de) dat hij joes den selve(n) ja(n)ne vand(er) me(re)n dat/
tderdel gecort hadde aen de pe(n)ni(n)gen die he(m)/
vande(n) selve(n) ja(n)ne quame(n) vand(en) leengoede(n) die/
hij doen oick den selve(n) vand(er) me(re)n vercochte des/
was hij joes coene tot zijnd(er) eedt hopen(de) d(air)mede/
als van dien te gestaene en(de) en kinde niet noch/
men en soude niet bevi(n)den dat dese goed(en) d(air)/
sijne(n) erfpacht op sleet voirde(r) oft meer belast/
wae(re)n en(de) aldus hoopte hij tot betaling(en) te come(n)/
van sijne(n) pachte oft tot zijne(n) ond(er)pande oft uut(er)lijck/
betaelde hem zijn pacht(inge) ombetaelt uuytstaen(de)/
en(de) goede he(m) die goede wed(er) ov(er) hij wa(r)e bereet/
die te aenveerde(n) met meer woerde(n) Es gewijst/
bij vonness(en) van scepen(en) t(er) manissen smeyers/
gelieft joese zijn sake(n) van zijne(n) gep(rese)nteerd(en)/
eede aengaen(de) den voirs(creven) vier rijders te fonde(re)n/
nae rechte dat hij dat doen mach en(de) aengaen(de)/
den meer co(m)me(re)n begeerde(n) de scepen(en) taenhoe(re)n/
den v(er)meten(en) thoene des voirs(creven) vand(er) me(re)n/
in dien en(de) d(air)entinden recht In scampno martii/
p(rim)[a]
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters