SAL7384, Act: R°400.4-R°401.1 (739 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°400.4-R°401.1  
Act
Date: 1491-03-11

Transcription

2020-06-26 by fernand BERTRAND
Item claes van wynge sone wijlen anthonijs/
peter de naen ende jan van dormale als mo(m)bo(r)en
//
va(n)d(en) wettigen suste(re)n desselfs claes ind(en) name d(er)/
selv(er) gesuste(re)n t(er) eenre ende arnt meys met katlijne(n)/
bone sijne(n) wive moeye desselfs claes van wynge/
en(de) sijnd(er) suste(re)n t(er) ande(re) hebben gekint ende gelijdt/
dat sij bij middele en(de) ond(er)wijse van goed(e) ma(n)ne(n)/
hue(re)n vrinde(n) samentlijck v(er)eenicht en(de) ov(er)comen/
sijn van allen pe(n)ning(en) sculd(en) en(de) haeflik(en) actien dieme(n)/
claese wijlen bone vad(er) der voirs(creven) katlijne(n) ende/
zweer was des voirs(creven) wijle(n) anthonis sculdich/
was en(de) noch ombetaelt uutstonde(n) ten tijde va(n)d(er)/
aflivich(eyt) vand(er) weduwen desselfs wijle(n) claes/
bone die inde(n) leste(n) leven(de) bleeff soe van diversen/
levering(en) van vleesche bijden voirs(creven) wijle(n) claese/
bone gedaen den p(re)laten van vlied(er)beke p(er)cke/
oft ande(re)n Ende oick vand(en) ghene(n) dairaff zeke(re)/
cedulle(n) en(de) obligatien zijn gegeve(n) bij janne van/
olmen rintmeest(er) van brabant het zij dat die/
gehave(n) sijn oft alnoch te heffen staen Ende oick/
van allen ande(re)n schatsculden hoedanich die sijn/
dieme(n) den selve(n) wijlen claese bone sculdich was/
als hij sterff soe v(er)re die t(er) tijt vand(er) aflivich(eyt)/
zijnd(er) weduwen noch ombetaelt uutstonden/
en(de) des allen dien aencleeft d(er) pointe(n) vorw(er)d(en)/
ende conditien h(ier)nae verclaert die sij malcande(re)n/
geloeft hebben tond(er)houden en(de) te voldoen(e) Ind(en) ierste(n)/
dat den voirs(creven) claese van wynge en(de) sijne(n) suste(re)n/
geheelijck volge(n) sullen alle alsulken sculden/
van leveringe(n) van vleesche den voirs(creven) p(re)late(n)/
van vlied(er)beke en(de) p(er)cke bijde(n) voirs(creven) wijle(n) claese/
bone gedaen die ten tijde vand(er) aflivicheyt va(n)d(er)/
weduwen desselfs wijle(n) claes dairaff ombetaelt/
uutstonden en(de) d(air)enbove(n) oick alle ande(re) scatsculd(en)/
dieme(n) de(n)selve(n) wijle(n) claese and(er)ssins acht(er)strate(n)/
alh(ier) sculdich bleef en(de) noch ombetaelt wa(r)en/
t(er)tijt vand(er) aflivich(eyt) vand(er) voirs(creven) sijnd(er) weduwe(n)/
hoedanich die sijn sond(er) dat de voirs(creven) arnt/
oft sijn wijff d(air)toe yet te segge(n) sullen moegen/
hebben oft d(air)aen deel recht oft actie sueken in/
e(n)nig(er) wijs Ende in die stat sulle(n) deselve claes/
van wynge ende sijn sust(er)s den selve(n) arnde
//
ende sijne(n) wive geve(n) ende betalen hondert vijffen(de)twintich/
rinsgulden(en) de vijftich d(air)aff te palmsondach naistcomen(de)/
de xxv te sinxen(en) d(air)nae de xxv te bamesse d(air)nae/
en(de) de leste xxv [r(ins)g(ulden) d(air)af] te kersmesse d(air)nae v(er)volgen(de) te/
betalen(e) quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) aengaen(de) den sculd(en) die jan/
van olmen rintmeest(er) van brabant was mits sijnd(er)/
obligatien ond(er) sijn hanteyken sculdich es die sulle(n)/
beyde de p(ar)tien te gelijcke vervolge(n) ende wes d(air)aff/
comt dat sullen sij te gelijck deylen ende hebben/
cor(am) duffle hoeve(n) martii xi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters