SAL7384, Act: R°497.1-V°498.1 (892 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°497.1-V°498.1  
Act
Date: 1491-05-16

Transcription

2020-12-30 by fernand BERTRAND
Item hubrecht vand(en) bossche sone wijlen henr(ix) in p(rese)ntia/
heeft genomen en(de) bekint genome(n) te hebben van bartelen/
bone als man en(de) mo(m)bour agneesen van rode zijns wijfs/
thoff geheeten te tynges(ar)t met allen den wynnen(de) lande/
totte(n) selve(n) hove behoren(de) ende allen den toebehoirte(n) Te houd(en)/
te hebben ende te wynne(n) van halfmeye a(n)no xc lestleden/
eene(n) t(er)mijn van vi jae(re)n lanc vervolgen(de) Elcx jaers d(air)enbynne(n)/
om ende voe(r) de helicht van allen den vruchten d(air)op jairlijcx/
wassen(de) ende bijd(en) wy(n)ne voirs(creven) d(air)op jairlijcx gewonne(n) wesen(de)/
en(de) om de helicht vand(en) rapen metten cruyde die de selve/
wy(n)ne op deselve lande jairlijcx wynne(n) sal Met vorw(er)den/
dat deselve wynne alle des selfs bertels vruchten van/
sijnd(er) helicht comen(de) jalijcx te loven(e) leve(re)n sal sond(er) bertels/
cost anders dan den montcost als hij leve(re)n sal It(em) sal/
de wynne de voirs(creven) wynnen(de) land(en) jairlijcx sijne(n) t(er)mijn/
due(re)nde wel en(de) loffelijc moeten wynnen werven en(de) meste(n)/
den wynt(er)art op sijn iiii getidige voren opdat doenlijc/
es ende oft hem dweder cont(ra)rie wa(r)e soe sal hij (½) vore/
meer geven ende eggent wel alsoet behoirt Item den/
somer aert van g(er)sten en(de) erwiten op iii getidige voren/
en(de) devene op ii getidige vore(n) en(de) tot elk(en) voren drie/
werff geect en(de) [die] al alsoe laten tot sijne(n) afscheyd en(de) oic de/
brake eens o(m)me gedaen en(de) sal te minsten jairlijcx inden/
some(re)n aert moten besayen en(de) besayt laten tot sijnen/
afsceyd (½) mudde y(er)sten (½) mudde erwite(n) een halst(er) bonen/
en(de) een halst(er) vetsen want bertel van al desen de wy(n)nen/
moet gehadt heeft soe sij des eens waren en(de) die goede/
houd(en) inde aerde soe die nu geleg(en) sijn Item sal de wynne/
oic moete(n) mesten en(de) bereyd(en) jairlijcx lant tot eene(n) halster/
lijsaets te besayen dwelc de wy(n)ne hem sayen sal als bertel/
den saet leve(re)n wilt en(de) tprofijt van des(en) sal bertelen/
int geheele alleene toebehoiren Item ten oechste en(de)/
op ander tijd(en) als bertel oft yema(n)t van sijne(n) weghen
//
dair es oft zijn sal soe sal hij vand(er) wy(n)nerssen pottagie/
hebbe(n) en(de) een scotel melcx oft matte(n) noch d(air) toe Item/
de wy(n)ne sal alle jae(re) mergele(n) een half boend(er) lants/
met twee hond(er)t kerre(n) mergels tot harer beyd(en) profijte/
It(em) de wyn sal meste(n) alsoet behoirt alsoe wel de verste/
lande vand(en) hove als de naeste Item de wijn sal bevred(en)/
en(de) vermake(n) den beemt ende allen die goed(en) t(er) redeliker/
wijs wel en(de) loflijc dat bertel oft de wyn egheen/
scade en lijd(en) en(de) die al loflijc tsijne(n) coste en(de) afsceyd(en)/
vermaect ende bevreet laten en(de) oic dmest al op dlest/
jair uuyter messien opde lande vue(re)n soe wel opde/
verste als opde naiste tsijne(n) meeste(n) p(ro)fijte It(em) de wijn/
sal hebben voir uuyt twee cleyn beemdekens mett(er)/
etting(en) It(em) de wyn voirs(creven) sal rumen die beke(n) en(de) die/
dijle en(de) ander weg(en) alsoe v(er)re als bertels beemt gaet/
te sijne(n) laste alleene en(de) de strate(n) houde(n) alsoe v(er)re als/
bertels erve gaet en(de) sijn bewint It(em) de wyn sal alle/
jae(re)n leve(re)n drie hondert walleme(n) om int voirs(creven) hoff/
te decken ende de huysen met te houden It(em) alsmen/
int voirs(creven) hoff ty(m)meren sal oft plecke(n) soe sal de wyn/
voirs(creven) ty(m)merhout ende den leem moete(n) halen It(em) alsme(n)/
int hoff ty(m)mert metst oft plect oft dect aen out werk/
soe sal de wyn den montcost geve(n) en(de) bertel voirs(creven) de dachue(re)n/
al w(aer)t oic nieuwe dack op oude huysen It(em) de wyn sal/
de huysen houden vand(er) ned(er)sten rikelen ned(er)w(er)t van wanden/
te sijne(n) laste(n) en(de) wat dat van des wynne(n) weg(en) gebroke(n)/
werdt moet de wyn selve doen maken te sijne(n) lasten/
Item sal de wyn moege(n) houwe(n) bernhout redelijc t(er) minst(er)/
scad(en) daer hem bertel wijsen sal en(de) de wyn sal moegen/
houwen breem zeuiver sonder hout te houwe(n) totten oven/
met te heyten It(em) die appelen peeren en(de) and(er) froyt/
dat d(air) wassen sal d(air)aff sal bertel voirs(creven) de helicht/
hebben en(de) de wyn salse bertele(n) te loeven(e) leve(re)n It(em)/
kersen crieken crakebeysen ertbesien hasenoten en(de) mispele(n)
//
sal bertel voirs(creven) oft yemant van sijne(n) wege(n) moegen/
plucken gelijc den wyn Item alst core(n) oft ander vrucht/
gebonden sijn sal soe sal de wyn bertele(n) een voed(er) ierstwerff/
in vue(re)n en(de) dan hem selven een voed(er) en(de) dan wed(er) bertele(n)/
(et)c(etera) Ende oft bertel oft yema(n)t [die] van sijne(n) wege(n) d(air) sijn sal/
haestich wa(r)e om thuysw(er)t te gaen(e) soe sal de wyn bertels/
vrucht ierstwerff in vue(re)n ende dan de sijne sond(er) argelist/
It(em) die thiende die bertel heeft acht(er) de scue(re) en(de) opt/
velt voer die porte sal de wyn moete(n) invue(re)n sonder/
bertels cost It(em) de wyn en sal van ande(re)n lieden egheen lant/
houd(en) sonder bertels consent Item de wyn sal moege(n) afhouwe(n)/
de droeghe willig(en) en(de) voir elk(er) sal hij twee poote(n) pla(n)ten/
It(em) de wyn voirs(creven) sal bertele(n) doen tsjaers drie karweyen/
te loeven(e) het sij met staken oft met ande(re)n dinghe(n) It(em)/
noch eest vorwerde dat bertel sal gebruyken tot sijne(n)/
gerieve dat huysken mett(er) scouwe(n) en(de) metten sold(er) die/
compt over des voirs(creven) wy(n)ne camer en(de) met sijnd(er) scuere(n)/
en(de) eene(n) peert stal sijne(n) eyghen vrien wille d(air)mede te/
doene Item de wyn voirs(creven) sal bertele(n) moete(n) houd(en) een/
verken gelijc den sijne(n) en(de) dat mesten oic gelijc den/
sijne(n) Ende de wyn sal bertele(n) oic houd(en) eene(n) oss/
oft een verse en(de) een pert oft een volen gelijc den sijne(n)/
winter ende somer It(em) de wyn voirs(creven) sal oic moete(n)/
bertele(n) raepsaet sayen in die g(er)ste te sijne(n) afsceyd(en) It(em)/
den wy(n)nen beesten en selen opd(en) bosch niet moegen/
gaen voir dat die spruyte(n) iiii jae(re)n outsijn sele(n) sond(er)/
bertels consent It(em) de wyn sal affdoen ten behoirlijcke(n)/
tijd(e) riet hoppe(n)cruyt en(de) die wien die opt voirs(creven) goet/
wassen sele(n) ten profijte van hen beyd(en) te gelijke It(em)/
de wyn sal den wouwer moeten houd(en) wel en(de) loffelijc/
tot harer beyd(er) profijte It(em) de wijn sal oic die vorlen/
moeten rumen opdat dlant d(air)aff gheen hinder en hebbe
//
Item de wyn sal oic moete(n) scaepe(n) houd(en) het sij vijftich oft/
driewerff vijfentwintich oft alsoe vele alst hem believe(n)/
sal Item des wy(n)ne(n) verken(en) en selen inde beemde/
niet moegen gaen ongerinct It(em) bertel sal sijn coren moege(n)/
dorsschen alst hem believe(n) sal Item oft de wyn niet/
en dade in allen poenten wel en(de) loffelijc alsoet/
verredent es en(de) bertel voirs(creven) d(air) bij scade lede soe sal/
bertel voirs(creven) den wyn buyten tijts moege(n) orlof gheven/
en(de) dat sal bertel moete(n) den wyn een half jaer te/
vo(r)en seggen Item die scade die de wyn doet met sijne(n)/
beesten oft and(er)sins bij sijne(n) sculden sal die wyn alleene/
draghen opdat bertele(n) belieft It(em) en(de) de twee beemd(en)/
deen aende dijle en(de) dand(er) aend(en) oven die de wyn mede/
genome(n) heeft jairlijcx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde om en(de)/
voe(r) vi r(insch) guld(en) te xx st(uvers) tstuck s(in)[te] m(er)tensmisse te/
betalen quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal noch de voirs(creven) wynne den/
voirs(creven) bertelen moete(n) doen alsoe hies beg(er)t drie kerweye(n)/
eens uuyt saken vand(er) come(n)scap vand(en) p(er)de bove(n) de/
jairlijcsche kerweyd(en) in des(er) pechting(en) begrepen cor(am)/
kersmak(ere) buetsele maii xvi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters