SAL7384, Act: V°162.2-R°163.1 (282 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°162.2-R°163.1  
Act
Date: 1490-10-06

Transcription

2019-01-29 by fernand BERTRAND
Vand(er) questien geport voe(r) den raide vander/
stadt tusschen vrancken vande(n) velde als wynne/
vande(n) goede(n) d(er) kinde(re)n goirts wijlen roelofs gelege(n)/
te honsem t(er) eenre en(de) ja(n)ne roelofs een vand(er) voirs(creven)/
kinde(re)n t(er) ande(re) om des cortsels wille die deselve/
wynne meynde te hebben(e) vand(en) jae(r) lxxxviii en(de)/
lxxxix uut saken vand(en) menichfuldige(n) groote(n) scad(en)/
en(de) laste(n) die hij uut saken vand(en) orloge(n) gehadt/
hadde soe hij die in eend(er) cedulle(n) int langhe/
ov(er)gaff en(de) exhibeerde een zek(er) (con)sent bij beyde/
p(ar)tien geschiet julii xxiii lestlede(n) bijden raide/
vand(er) stadt begripen(de) dat zij in dien doen soud(en)/
en(de) met malcande(re)n ov(er)come(n) gelijck ande(re) bove(n)/
en(de) beneden vand(en) selve(n) twee jae(re)n soud(en) moegen/
doen welke(n) acht(er)volgen(de) hij sustineerde want sijn/
gebue(re) som cortte(n) twee geheel jae(re)n en(de) sijn scade/
ov(er)groot zwair en(de) lestich geweest hadde dat hem
//
niet min nae recht billicx gebue(re)n en soude dan den/
selve(n) sijne(n) gebue(re)n en(de) als hij enige van dien gebue(re)n/
des ond(er)vraecht sijnde noeme(n) mochte en(de) hem ande(re)/
d(air)tegen wed(er) genoempt werdde(n) die d(air) oick omtrint/
geseten wae(re)n die soe groote(n) scade als hij allegeerde/
niet gehadt en hadd(en) en(de) de voirs(creven) jan allegeerde/
dat gheen voird(er) q(ue)stie sculdich en wa(r)e te sijne dan/
alleene vande(n) lesten jae(r) van lxxxix d(air) hij metten/
sijne(n) dbewijndt af mochte(n) hebben gehadt ende hij/
vanden sijne(n) leve(n) moeste Soe sustineerde hij te/
passe(re)n met r(e)delijcke(n) cortsele vanden selve(n) jae(r)/
p(rese)ntee(re)nde uut medelijden vanden wynne en(de) libe(r)alijck/
tselve leste jair half te cortte(n) beyde den pacht en(de)/
weyhue(re)n van dien hopende d(air)mede te gestaene/
en(de) oick datmen bevijnden soude bij zeke(re) voirhan/
delinge(n) bijd(er) wet in des(en) geschiet dat vand(en)/
jae(r) van lxxxviii met appointeme(n)te van des(er)/
stadt cortsel van dien beslicht oft afgeslagen/
was niet te min dat dat ghinck dien jae(r) aen met/
meer woirden in weersijden gealligeert Es/
uutgesproken bij den raide vand(er) stadt dat/
de voirs(creven) jan met sijnd(er) p(rese)ntacien vande(n) cortsele/
vanden halve(n) jae(r) gestaen sal en(de) dunckt den/
voirs(creven) vrancke dat hem vand(en) jae(r) van lxxxviii/
cortsel sculdich es te geschieden(e) bove(n) tgheene des/
dair toe geschiet soude sijn dat hij dat v(er)volghe/
aen de gheene dair en(de) soe dat behoirt In cons(ili)[o]/
opidi cor(am) hove burg(imagistr)[o] hoeve(n) scabino udekem/
borch ooghe consiliar(iis) et cert(is) aliis octobr(is) vi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters