SAL7384, Act: V°198.3-R°201.1 (375 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°198.3-R°201.1  
Act
Date: 1490-11-13

Transcription

2019-03-19 by fernand BERTRAND
Want jonck(er) willem van ordinge(n) als procur(eur) hee(re)n raes/
van ghete en(de) vrouwe(n) joha(n)nen van ghete zijnd(er) zuster werdi(n)ne/
he(re)n willems van ordinge(n) ridders die uuyt crachte van/
scepen(en) brieve(n) van loven(en) ov(er)lang gepasseert houden(de) ende/
besitten(de) sijn de hellicht van lxxii ryders erffelijck vallen(de)/
jairlijcx opte(n) xxiii dach nove(m)br(is) aen en(de) op de goede en(de)/
ond(er)pande h(ier)ond(er) gescreve(n) he(n) oft cornelise reyns d(er) stadt/
bode in hue(re)n name alle deselve goede hebbe(n) doen/
leve(re)n met brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aenden/
meye(r) van halen oft sijne(n) stadhoude(r) te wynghe/
ende m(ijn) vrouwe(n) van m(ar)baix hue(re)n wynne he(re)n jacoppe/
vand(en) breyne prieste(r) en(de) will(em)me meest(er) jans hue(re)n rintmeeste(re)n/
dach van rechte te compare(re)n inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(en) doen besceyden oft zij hen dair/
tegen hadden willen oppone(re)n Tot welken daghe/
als op heden dienen(de) de selve p(er)sone noch procur(eur) van/
hue(re)n wegen gecompareert en zijn noch en is den/
procur(eur) des voirs(creven) hee(re)n raes en(de) vr(ouwe) joha(n)ne(n) trecht voirt/
versueken(de) Soe v(er)re dat de scepen(en) van loven(en) t(er) manissen/
smeyers gewesen hebben voir een vonnesse nae dat/
hen behoirlijck gebleken heeft bij rappoirte des/
voirs(creven) cornelis bode de voirs(creven) leveri(n)ghe en(de) dach/
besceydinghe gesciet te sijne wair de wed(er)p(ar)tie/
des voirs(creven) hee(re)n raes en(de) vr(ouwe) joha(n)nen oft hue(re)n procur(eur)/
nyet en compareerde voe(r) den opstaene tsmeyers/
en(de) d(er) scepen(en) datme(n) den voirs(creven) hee(re)n raes en(de) vr(ouwe) joha(n)ne(n)/
houden soude inde macht van hue(re)n scepen(en) brieve(n)/
en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re alst noch voe(r) scepen(en) comen/
es In scampno nove(m)br(is) xiii
//
Hier nae volgen de goede ende onderpande/
vand(en) voirs(creven) rinten/
Ierst een geheele woeni(n)ge metten huysen hove(n) wijng(ar)de en(de)/
alle(n) ande(re)n toebehoirten gelege(n) opde leye tussche(n) de goede scloesters/
van afflighe(m) ende de goede jans amelrijcx scrij(n)makers strecken(de) acht(er)/
w(er)ts tot aen de vesten van loven(en) mette(n) weghe ende uutganghe/
beneden den voirs(creven) wijng(ar)t t(er) biestraten weert/
It(em) een vie(re)ndeel wijng(ar)ts gelege(n) op stupers tussche(n) de goede willems/
van nyemegen ende de goede jouffr(ouwe) lijsbetten beys/
It(em) vier boende(re)n beempts geheete(n) zasse(n)berch gelege(n) te wynghe/
tussche(n) de goede jonche(re)n anthoenis van rotselair en(de) de goede/
gielis van ov(er)wynghe/
It(em) een boend(er) beempts geheete(n) den potghiete(r) gelege(n) ald(air) tussche(n) de/
goede des voirs(creven) jonche(re)n anthoenis ende lambrechts van wynghe/
It(em) een boend(er) beempts gelege(n) aldair tusschen de goede des voirs(creven)/
lambrechts van wynghe ende gielis van ov(er)wynghe/
It(em) twee boende(re)n beempts gelege(n) ten opstalle tusschen de/
herstrate ald(air) ende de goede lijsbetten vanden broeke/
It(em) twee boende(re)n weyen gelege(n) t(er) plaetsse(n) geheete(n) cluwensborne/
tussche(n) de goede willems cloest(er)mans en(de) de strate geh(eeten) stadstrate/
It(em) i(½) boend(er) beempts gelege(n) in twee stucken tussche(n) de goede/
jans ouderogge ende de goede des voirs(creven) jonche(re)n anthoenis/
It(em) een half boend(er) beempts gelege(n) int houdertbroeck tussche(n) de/
goede des voirs(creven) jonch(e)r(e) anth(oenis) ende de goede wille(m)s va(n) opthielt/
It(em) i(½) dach(mael) beempts gelege(n) aldair tussche(n) de goede des voirs(creven)/
jonch(e)r(e) anthoenis ende de plaetsse geheeten quadenpoel/
It(em) een half boend(er) beempts gelege(n) tussche(n) dweermotte ende de(n)/
quadenpoel voirs(creven)/
It(em) i(½) boend(er) beempts dat de kinde(re) costermans houde(n) gelegen tusschen/
willigen wech ende de stadstrate voirs(creven)/
It(em) een half boend(er) beempts geheete(n) den wellensbeempt tussche(n) de/
goede des voirs(creven) la(m)br(echts) van wynghe ende de goede giel(ise) va(n) ov(er)wynghe/
It(em) een half boend(er) beempts gelege(n) tussche(n) de goede willems scoeps/
ende de herstrate aldair/
It(em) drie dachmale(n) beempts gelege(n) ald(air) tussche(n) de herstrate ald(air) en(de)/
de plaetsse geheete(n) coecmans gat/
It(em) een dachmael beempst dwelc de wed(uwe) jans wilen spapen/
houdende es tussche(n) de goede des voirs(creven) lambr(echts) van wynge ende de strate/
van thielt/
It(em) twee boende(re)n weyen gelegen t(er) varent tussche(n) velensb(er)ghe/
ende de herstrate/
It(em) drie boende(re)n beempts geheete(n) den strijbeempt tussche(n) de/
goede des voirs(creven) lambr(echts) van wynge en(de) de goede reyners van tricht
//
It(em) vier boende(re)n weyen gelege(n) ten opstalle tusschen de goede/
der weduwen van duysborch ende die herstrate aldair/
It(em) vijff boende(re)n bosch gelege(n) ald(air) tussche(n) de goede d(er) p(ro)eftyen/
van ghempe ende de herstrate aldair/
It(em) twee boende(re)n bosch geheete(n) den sassenberch tusschen de goede/
der voirs(creven) p(ro)eftyen ende de herstrate/
It(em) twee boende(re)n bosch geheete(n) den nuwe(n)bosch tussche(n) den bosch/
scloest(er)s van oudreghem ende de goede geheete(n) vekema(n)s erve/
It(em) drie boende(re)n bosch geheete(n) den quadenpoele tusschen de/
goede der kinde(re)n straetma(n)s ende de goede der kinde(re)n cluwens/
It(em) iii(½) boende(re)n lants gelege(n) aldair tussche(n) de goede der voirs(creven)/
p(ro)eftyen ende(n) de herstrate aldair/
It(em) drie boende(re)n lants gelege(n) aenden reyswouwer tussche(n) de/
goede der voirs(creven) p(ro)eftyen ende(n) spostele(re)n goede/
It(em) vii dach(mael) lants gelege(n) opt percvelt tussche(n) de goede des/
voirs(creven) lambr(echts) van wynge en(de) de goede reyners van tricht/
It(em) vier boende(re)n lants geheete(n) cluysvelt gelege(n) tussche(n) de goede/
des voirs(creven) lambr(echts) van wynghe en(de) de goede jans spapen/
It(em) i(½) boend(er) lants geheete(n) dlinte(n)? block en(de) meynartshoeve/
gelege(n) ald(air) tussche(n) de goede lijsbette(n) vand(er) berct en(de) de h(er)strate ald(air)/
It(em) iii(½) boende(re)n lants gelege(n) te montbroeck tussche(n) de goede/
oliviers van wynghe natuerlijck en(de) de goede der kinde(re)n smeets/
It(em) twee boende(re)n lants gelege(n) opte(n) reysenberch tussche(n) de goede/
des voirs(creven) lambr(echts) van wynghe te beyde zijden/
It(em) drie dach(mael) lants gelege(n) voir de loe tussche(n) de goede des/
voirs(creven) lambrechts van wynghe en(de) de goede qui(n)tens rademak(er)s/
It(em) een half boend(er) lants gelege(n) opde gruene(n)dale tusschen de/
goede willems busscops ende jans busscops/
It(em) drie dach(mael) vivers geheete(n) cluyswouwer tussche(n) de goede/
des voirs(creven) jonch(ere) anth(oenis) ende lambr(echts) van wynghe/
It(em) eenen wouwers geheete(n) den reyswouwer met drie cleyn/
wouwers gelege(n) dair boven tussche(n) de goede des voirs(creven) jonch(e)r(e)/
anth(oenis) ende de gortstrate ald(air)/
It(em) vier vier(re)ndeel wijng(ar)ts gelege(n) te wynghe voirs(creven) tussche(n) de/
goede des voirs(creven) jonch(e)r(e) anth(oenis) ende lamb(rechts) van wynghe/
It(em) een panhuys gelege(n) ald(air) tussche(n) de goede des voirs(creven)/
jonch(e)r(e) anth(oenis) ende de herstrate aldair/
It(em) thien holl(ansche) gulden(en) erff(elijck) aen ende op tpanhuys jans/
buesiel? met alle(n) den toebehoirte(n) gelegen te houdert/
naist den goeden jans cole
//
It(em) eenen holl(ansche) gulden(en) erffelijck aen ende op de(n) herberghe/
geheeten den yngel met allen den toebehoirte(n) jans/
van ophem geheeten meest(er) jans tussche(n) de goede der kinde(re)n/
smeets ende de herstrate aldair/
It(em) eene(n) rinsgulden(en) erff(elijck) aen ende op een huys ende hof met/
allen den toebeh(oirten) mathijs nagels gelegen t(er) varent naist/
der herstrate(n) gaende te dyest wert/
It(em) eenen halve(n) rijd(er) erff(elijck) aen ende op de herb(er)ge geheete(n) wildema(n)/
henricx van scaetbroeck gelegen te ghempe tussche(n) de goede/
willems van ophem ende de herstrate aldair/
It(em) eene(n) rinsgulden(en) erff(elijck) aen ende op een huys ende hof met/
alle(n) den toebehoirte(n) willems laureys gelegen te wynghe/
tussche(n) de goede des voirs(creven) jonch(e)r(e) anth(oenis) ende de h(er)strate/
gaende(n) te hale(n) wert/
It(em) ii(½) holl(ansche) gulden(en) erff(elijck) aen ende op thoff ten ongeleeghe/
scloest(er)s van ghempe gelege(n) naist den goede(n) desselfs cloest(er)s/
te beyde zijden/
It(em) eene(n) holl(ansche) gulden(en) erff(elijck) aen ende hof op een huys ende hoff/
met zijne(n) toebehoirte(n) henricx philips gelege(n) te wynghe in/
div(er)se plaetssen ende stucken aldair/
It(em) eene(n) clinckart erffelijck aen ende op een huys ende hof/
met zijne(n) toebehoirten jans postele(re) gelegen in wynghe/
naist der straten gaende te thienen weert ende de goede/
jans sgheysers/
It(em) eene(n) holl(ansche) gulden(en) erffelijck aen ende op zeke(re) goede(n)/
ende pande lamb(rechts) van wynghe voirs(creven) gelege(n) te tolmair/
inde p(ro)chie van wynghe tussche(n) de goede des voirs(creven) lambrechts/
tallen zijden/
It(em) eenen holl(ansche) gulden(en) erffelijck aen ende op drie vie(re)ndeel/
wijng(ar)ts mathijs cloest(er)mans gelegen te wynghe tussche(n)/
de goede des voirs(creven) jonch(ere) anth(oenis) ende willems laureys/
It(em) i(½) holl(ansche) gulden(en) erffelijck aen ende op iii(½) dach(mael) lants/
jans van schoelant gelege(n) te wynge inde plaetsse geheete(n)/
montbroeck/
It(em) eene(n) holl(ansche) gulden(en) erffelijck aen ende(n) op een stuck weyen/
arnts moeleneers gelege(n) inde caluwarts bloke naist den/
goeden der kinde(re)n peters wile(n) straetmans
//
It(em) een mudde(n) rocx der maten van loven(en) erfpachts aen ende/
op zeke(re) goede ende onderpande lambrechts van wynghe/
voirs(creven) gelegen te tolmair tusschen de goede des voirs(creven)/
lambrechts tallen zijden/
It(em) drie mudde(n) rocx erfpachts d(er) mate(n) van loven(en) aen en(de) op een/
huys en(de) hof mette(n) wi(n)nen(de) lande d(air)aen gelege(n) jans voet gelege(n) te/
wynghe opt dorenvelt tussche(n) de goede scloest(er)s van ghempe/
ende jans coppens/
It(em) ix(½) halste(re)n rocx erfpachts der mate(n) van loven(en) voirs(creven) aen en(de)/
op zesse dach(mael) lants gielis van ov(er)wynghe en(de) reyners/
corduaen gelege(n) inde bellenshoeve ende huldeg(ar)dehoeve in/
diversen plaetssen aldair/
It(em) thien halste(re)n rocx der mate(n) voirs(creven) erfpachts aen ende op/
zeke(re) goede ende onderpande willems wielant en(de) jans smet/
gelegen inde bosscherhoeve/
It(em) xii halste(re)n rocx der mate(n) voirs(creven) erfpachts aen ende op/
een boend(er) lants oft dair omtrint henricx vande(n) broecke/
gelegen acht(er) ov(er)wynghe tussche(n) de goede henricx vanden/
berghe ende de strate aldair/
It(em) twee mudde(n) rocx erfpachts der mate(n) voirs(creven) aen ende op/
thien dach(mael) lants oft dair omtrint henricx clouwens/
gelege(n) te montbroeck te div(er)se plaetsse(n) en(de) stucken aldair/
It(em) iii(½) mudde(n) rocx erfpachts der mate(n) voirs(creven) aen ende op/
zeke(re) goede ende onderpande reyners vanden broecke gelege(n)/
te wynghe voirs(creven)/
It(em) vi halste(re)n rocx erfpachts der mate(n) voirs(creven) aen en(de) op/
zeke(re) goede ende ond(er)pande der kinde(re)n clouwens ende/
zeg(er)s hore(n) coep(er)e gelege(n) inde snellars hoeve/
It(em) een mudde(n) even(en) erfpachts der mate(n) voirs(creven) aen ende(n) op/
zeke(re) goede ende ond(er)pande lambr(echts) van wynghe voirs(creven)/
gelegen te tolmair tussche(n) de(n) goede des voirs(creven) lambr(echts)/
tallen zijden/
It(em) x(½) halste(re)n even(en) erfpachts der mate(n) voirs(creven) aen ende(n)/
op de goede geheete(n) de veerlenhoeve lambr(echts) voirs(creven) tussche(n)/
de goede desselfs lambrechts ende de strate gaende/
te halen weert
//
It(em) ix halste(re)n even(en) erfpachts der mate(n) voirs(creven) aen/
ende op zeke(re) goede ende onderpande reyners van/
tricht gelegen ten broecke tussche(n) de goede des voirs(creven)/
lambrechts ende de strate aldair/
It(em) vijff halste(re)n even(en) erfpachts der mate(n) voirs(creven) aen en(de)/
op de goede geheete(n) tpeereeussel willems busscops gelege(n) tussche(n)/
de goede jorijs van meerhout ende de goede des voirs(creven) willems/
It(em) vijf halste(re)n ende i(½) molevat even(en) erfpachts der mate(n) voirs(creven)/
aen ende op een huys ende hoff met zijne(n) toebehoirten des voirs(creven)/
jorijs van meerhout gelegen te wynghe tussche(n) de goede des voirs(creven)/
jorijs ende de goede des voirs(creven) willems busscop/
It(em) aen ende op alle ende yegewelke dande(r) chijse ende eygen(en) goede/
des voirs(creven) jonch(e)r(e) anthoenis van wat hee(re)n oft p(er)soene(n) die gehouden/
wordden die de voirs(creven) jonch(e)r(e) anthoenis te wynghe en(de) dair/
omtrint te houden plach
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters