SAL7384, Act: V°225.2-R°226.1 (417 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°225.2-R°226.1  
Act
Date: 1490-11-29

Transcription

2019-05-14 by fernand BERTRAND
Allen den ghene(n) dat jonch(e)r(e) willem van arke(n)tele/
sone he(re)n jans van arke(n)tele ridd(er)s in p(rese)ntia heeft/
geconstitueert (et)c(etera) sond(er) enich wed(er)roepe(n) jouffr(ouwe) katlijne(n)/
ende m(ar)griete(n) van arke(n)tele sijne(n) zust(er)s religieuse(n)/
vande(n) goidshuyse van vorst ond(er) da(m)ma(n)nye van/
bruess(el) gelege(n) Om met rechte en(de) and(er)ssins te v(er)volge(n)/
alsulke(n) erfrinte van thien mudde(n) corens tsjaers als/
de voirs(creven) jonch(e)r(e) willem ende sijn sust(er)s hebben ende/
heffen(de) sijn tot wa(m)beke opde moele(n) ende goed(en) ald(air)/
gelegen toebehoiren(de) jonche(re)n ad(ri)aene van villain/
hee(re) tot lyekercke naede(n) besceyde dairaff wesen(de)/
den selve(n) jonche(re)n willem(me) ende sijne(n) sust(er)s v(er)storve(n)/
van wilen vrouwe(n) katlijne(n) van villain hue(re)r moed(er)/
Ende deselve rinte van nu voirtaene te mane(n)/
teyssche(n) opte bue(re)n ende tontfangen in melio(r)i for(ma)/
Ende specialijck deselve rinte bijde voirs(creven) sust(er)s/
oft hue(re)n geco(m)mitteerde(n) in desen bring(er) des briefs/
om die te moege(n) vercoepe(n) ende verthie(re)n ende/
de erfbrieve dairaf wesen(de) ov(er) te geven(e) ende te/
a(n)nichileren(e) den coep(er)s oft ande(re)n d(air)aff gued(inghe) ende/
vestich(eit) te doen(e) nae costume vand(er) plaets(en) d(air) de/
selve rint(en) ende ond(er)pand(en) gelegen sijn en(de) and(er)ss(ins)
//
hue(re)n vryen wille dair mede te doene alsoe hen dat/
best believe(n) sal zonder enige actie oft recht d(air)inne/
te houden oft in toecomen(de) tijden d(air)inne te mogen/
p(re)tende(re)n in e(n)nig(er) manie(re)n Promitt(ens) rat(um) abs(que) calculo/
cor(am) hove burg(imagistr)[o] duffle hoeve(n) scab(in)is nove(m)br(is) penulti(m)a
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters