SAL7384, Act: V°368.3-R°369.1 (676 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°368.3-R°369.1  
Act
Date: 1491-02-26

Transcription

2020-04-30 by fernand BERTRAND
Vand(er) aenspraken die peter colvene(re) ende jan/
de moer gedaen hebbe(n) op pete(re)n van ned(er)velde/
meyne(n)de uut sake(n) vand(er) porterien van des(er)/
stadt en(de) zeke(re)n versueck brieve(n) d(air)op bijd(en) ae(n)legge(r)/
verworve(n) te scutte(n) alsulke(n) p(ro)cedu(r)e als deselve/
van ned(er)velde mocht hebben gedaen inde/
banck te leefdale op zeke(re) pe(n)ni(n)g(en) aldair bijde(n)/
selve(n) van ned(er)velde beslagen den voirs(creven) ja(n)ne/
de moer toebehoiren(de) en(de) dat deselve rechtvorderi(n)ge/
van onweerd(en) was en(de) de voirs(creven) van ned(er)velde/
in dien aldair verdoelt en(de) dat hij alsoe tselve/
sculdich was nad(er) vryheyt recht costeloes af/
te doene hen des gedragen(de) totte(n) rechte dair/
tege(n) deselve pet(er) van ned(er)velde antweerden(de)/
p(rese)nteerde te bewijsen(e) met scepen(en) van leefdale/
hoe hij aldair met rechte deen gevecht als/
recht dande(r) en(de) tderde oick als recht met rasteme(n)te(n)/
op zeke(re) pe(n)ni(n)g(en) den selve(n) ja(n)ne de moer toebehoiren(de)
//
gevolcht hadde voe(r) vier rinsguld(en) van pijne en(de)/
arbeyde en(de) and(er)ssins en(de) soe v(er)re dat hem pete(re)n nae/
dat hij sijn scult aldair bij eede geve(r)ificeert hadde/
de selve pe(n)ni(n)g(en) d(air) hij op gevolght hadde met/
rechte en(de) vonnesse aengewesen wae(re)n om sijn/
wettige gebreken d(air)aen te v(er)halen en(de) dat dat/
al gesciet es voir en(de) eer enige brieve vand(er) stadt/
van loven(e) gesond(en) sijn geweest aend(en) officier oft wet/
houd(er)s van leefdale van porterien oft and(er)ssins/
va(n)d(en) voirs(creven) pete(re)n de colvene(re) oft ja(n)ne de moer/
dese pointe(n) oft hem die ontkindt wordd(en) p(rese)nteerde/
hij te bewijsen en(de) mette(n) minsten tegestaene hopen(de)/
oft hij dat gedoen conste dat sijn voirs(creven) rechtvor/
deringe stat grijpen soude dat sijn wed(er)p(ar)tie te spade/
quame en(de) dat hij voirt dexecut(ie) van sijne(n) voirs(creven)/
vonness(en) soude moege(n) vervolge(n) t(er) plaetsen van/
leefdale voirs(creven) dair dat geutent was hem des/
gedragen(de) totte(n) rechte dair tege(n) de wed(er)p(ar)tie replice(re)nde/
ontkinde des verweerd(er)s v(er)mets en(de) zij gedupliceert/
hebben(de) de scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers/
hem gewijst hebben tot zijne(n) thoene op sijne v(er)mete(n)/
pointe(n) voirs(creven) soe dat hij desselfs sijns vermets/
volcome(n) sijnde de scepen(en) van loven(e) ind(er) saken/
gemaent gewijst hebbe(n) met vonnesse dat deselve/
pet(er) van ned(er)velde sijn recht en(de) executie voirt volge(n)/
sal moege(n) t(er) plaetsen van leefdale dair hij die begonne(n)/
en(de) vervolcht heeft nyet tegenstaen(de) d(er) oppositien/
vand(er) wed(er)p(ar)tien In scampno cor(am) om(n)ib(us) scabinis/
dempto pynnock februarii xxvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters