SAL7384, Act: V°374.3-V°375.1 (690 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°374.3-V°375.1  
Act
Date: 1491-02-28

Transcription

2020-05-18 by fernand BERTRAND
Item jacop smans geheeten palart woenen(de) tsinte/
pet(er)svissenaecke heeft geloeft gerarde van baussele
//
alse van zijnd(er) moelen geheete(n) de moelen van streke/
gelegen te vissenaecke voirs(creven) die hij gehouden heeft/
van kersmesse lestleden ende houden sal van kersmesse/
naistcomen(de) ov(er) een jair en(de) alsoe tsamentlijck twee jair/
Alle jae(re) seve(n)thien sacke corens zesse halst(er) thienssche/
voir elke(n) sack alsulx corens als de moelen wi(n)nen/
sall noch vande(n) ergsten noch vanden besten te/
betalen(e) Alle maenden nae advena(n)t ende te/
thiene(n) te wynghe oft te cortenaken dairt gerarde/
gelieve(n) sal te leve(re)n behalven dat hem gerardt/
aen dese pechtinge te goede doen sal vanden/
daghe van heden tot dat nyeu coren t(er) molen/
come(n) sal alle weken een molevat Ende alse/
vanden beemde des voirs(creven) gerardts aende voirs(creven)/
moelen lancx de velpe sal hij geve(n) s(in)te m(er)tensmesse/
naistcomen(de) seve(n) gulden(en) te thien stuv(er)s tstuck/
en(de) van sinte m(er)tensmesse naistcomen(de) ov(er) een jair/
insgelijcx seve(n) gulden(en) de voirs(creven) molde(r) en sal/
aen thout opden voirs(creven) beempt staende nyet moege(n)/
houwen dan trunchout om den beempt mede/
te vreden t(er) minster scaden en(de) hij sal gerardts/
mole(n)steene ende mole(n)werck alsoe besorgen dat/
hijs nyet en versueme Ende oft gesciede zal hij/
dat gerarde oprichten It(em) de visschen wassende/
oft comende op de wate(re)n aende molen en(de)/
doeft opde breme aldair wassende sullen/
gerardt ende de molde(r) gelijck hebben It(em) als/
gerardt aende moele(n) doet reecken oft wercken/
van oude(r) wercke sal gerardt de dachue(re)n betale(n)/
ende de molde(r) sal den montcost geve(n) Ende/
alsme(n) aende velpe wercke(n) sal dat sal de molde(r)/
betale(n) opdat een man op drie daghe gedoen/
can mair dueret lange(r) dat sal gerardt ghelden/
It(em) de molde(r) sal dwerck vand(en) moele(n) ende/
dinstrumente(n) dairtoe behoiren(de) late(n) alsoe goet/
als hij dat aenveert heeft behalve(n) den sleet/
vand(en) steene It(em) de moldere sal alle rue(re)nde/
en(de) onrue(re)nde werck vand(en) moele(n) houden/
tzijne(n) laste soe v(er)re men bevint dat ande(re) mold(er)s
//
opde velpe doen It(em) de ala(m)me van bille(n) en(de)/
anders die den molde(r) gelev(er)t sijn sal de molde(r)/
ten ynde vand(en) voirs(creven) twee jae(re)n wederleve(re)n/
Ende hieraff sijn borgen des voirs(creven) jacops/
jan nuytens des voirs(creven) jacops behouwede sone/
claes ende matheeus smans gebruede(re)n sone(n)/
des voirs(creven) jacops pri(n)cipaels Ende jacop ende/
jan nuytens gelove(n) de voirs(creven) twee gebruede(re)n/
tontheffen(e) cor(am) duffle vynck februarii ultima
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters