SAL7384, Act: V°384.2-R°385.1 (703 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°384.2-R°385.1  
Act
Date: 1491-03-04

Transcription

2020-04-29 by fernand BERTRAND
Nae dien dat op heden alh(ier) bijde(n) raide wed(er)om/
zijn gecompareert de scepen(en) van boesvael t(er) eenre/
tege(n) ja(n)ne pierot t(er) ande(r) zijde(n) in hachten alh(ier)/
wesen(de) begeren(de) ende versueken(de) navolgen(de) d(er)/
t(er)mi(n)atien tusschen hen en(de) de(n) selve(n) ja(n)ne gegeve(n)/
januarii xii lestlede(n) bynne(n) des(er) came(re)n ger(e)gistreert/
staen(de) hue(r) coste(n) van rechte ende oick die hij/
verseten hadde te boesvael gevange(n) wesen(de) uut/
saken d(air)aff deselve t(er)mi(n)atie mentie maect en(de)/
dat deselve pierot afdoen soude alsulcke(n) hachting(en)/
als hij ontslagen wesen(de) uuyt(er) vroent(en) va(n) boesvael/
voirs(creven) d(air) hij hem uuyt gehulpe(n) hadde bij middele/
van dier va(n)d(er) gaerde(n) als hij genoech kinde gedae(n)/
hadde op e(n)nig(en) vand(en) selve(n) scepen(en) te weten(e) b(er)narde/
piet(er) ond(er) tgericht en(de) banck van genepien om d(er)/
selv(er) sak(en) wille ende om he(m) en(de) de ande(re) huer/
medebrued(er)s aldair ombehoirlijck te vervolge(n)/
d(air)op de voirs(creven) jan pierot luttel oft niet en wiste/
tantwerden(e) nae dien de materie hem int/
lange verhaelt was genoech bekynnen(de) de voirs(creven)/
handeling(en) navolgen(de) d(er) voirs(creven) t(er)mi(n)ac(ien) geschiet/
te sijne geven(de) te kynne(n) als poirte(r) van des(er) stadt/
dat de voirs(creven) wet alsoe hij seyde hem gheen expeditie/
van rechte en hadde willen doen d(air)op de selve/
seyden datmen dat alsoe nu(m)mermee(r) bevi(n)den/
en soude seggen(de) oick wes men op hem procedeerde/
oft alh(ier) in hachten hielt dat hijs nyet te betalen/
en hadde met ande(re)n vremden manie(re)n die de/
selve pierot in des(en) hielt Es get(er)mineert h(ier)op/
bijd(er) wet geledt sijnde ende de voirs(creven) yerste/
t(er)mi(n)ac(ie) oversien wesen(de) dat zij bleve(n) bij dynhout
//
d(er) selv(er) ende dat deselve jan nae alle voirgeschiede/
nissen voe(r) zijn ontslach opleggen ende betalen soude/
oft den moet d(air)af crigen vanden ghene(n) diet aenghinc/
vanden costen Inde selve t(er)mi(n)atie geruert ende/
dat deselve tasten ende gelove(n) soude inde hant/
vande(n) borg(er)meest(er) te voldoene alsulke(n) t(er)mi(n)atie van/
zijne(n) mesgrijpe bij he(m) in dien gedaen tegen den/
selve(n) scepen(en) van boesvael en(de) d(air)af behoirlijcke cautie/
stellen oft den moet vand(er) stadt in dien hebben/
voir sijn ontslach metgad(er)s den costen bij hem/
ind(er) vroente(n) alh(ier) versete(n) Ende dat deselve jan/
sculdich sal sijn den selve(n) b(er)narde piet(er) en(de) ande(re)n/
zijn medebrued(er)s scepen(en) van boesvael ongemoet/
te laten vand(en) hachten en(de) vervolghe in rechte/
bij he(m) corts gedaen ende begonne(n) ond(er) genepie/
voirs(creven) behalve(n) oft hij de(n) selve(n) b(er)narde oft dande(r)/
scepen(en) voirs(creven) yet te eysschen hadde het wa(r)e van/
injurien oft dat zij he(m) trecht weyg(er)den soe hij/
seid(e) oft van ande(re)n stucken desen aengaen(de) dat/
hij dat volge(n) soude alh(ier) bijde(n) raide om p(ar)tien gehoirt/
d(air)inne te geschien alsoe behoe(re)n soude In cons(ili)[o]/
opidi martii q(ua)rta
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters